Od svého otevření se muzeum profilovalo jako typ historického muzea. Dnes patří se svými přibližně 100 000 kusy sbírkových předmětů k nejdůležitějším muzejním zařízením v západních Čechách. V uměleckohistorické expozici se návštěvníci seznámí s historií města i regionu, bohatými uměleckořemeslnými sbírkami muzea, mezi kterými zaujme např. chebské antependium – korálková oltářní výšivka ze 14. století. Nelze opomenout část věnovanou osobnosti generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna, prezentující valdštejnské památky a třicetiletou válku. Mezi nimi vyniká především Valdštejnův kůň, který byl zastřelen 16. 11. 1632 v bitvě u Lützenu a který je údajně nejstarší vycpaninou v Čechách. Chebsko poklidné a bouřivé, závěrečná část hlavního prohlídkového okruhu, představuje návštěvníkům v devíti místnostech tři tematické celky: “Příběhy města a regionu v 19. století”, “Proměny Chebu a Chebska ve 20. století” a “Data a události z let 1800–2000”. Všechny prezentované události jsou dokladovány trojrozměrnými předměty a také značným množstvím fotografického materiálu. https://muzeumcheb.cz/

Stálé muzejní expozice jsou každoročně doplňovány výstavami z muzejních sbírek. V současné době probíhá výstava Lidová architektura Chebska, která potrvá do 22. srpna. Výstava seznámí návštěvníky s tradičními stavebními druhy a konstrukcemi, které jsou typické pro náš region. Součástí výstavy jsou prvky sejmuté ze statku čp. 18 v Milíkově doplněné dalšími sbírkovými předměty, včetně stavebních článků ze zaniklého dvora Köstlhof u Chebu. Raritou výstavy je originál hrázděného štítu z milíkovského statku, který byl sejmut a následně nahrazen kopií. Původní štít byl převezen a po ošetření instalován na nádvoří muzea, aby si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka jeho stav a detaily. Po skončení výstavy bude deponován u budovy Centrálního depozitáře. Na youtube je možné výstavu zhlédnout ve čtyřech tematických vstupech. https://www.youtube.com/channel/UCe6spA2gRp3LNi0LH2StEaQ

Muzeum intenzivně pracuje na zkvalitňování služeb pro veřejnost včetně zpracování projektové dokumentace Nové expozice muzea, která by měla odrážet současné požadavky a trendy ve výstavnictví a prezentaci historických událostí na základě dochovaných muzeálií. Jako první tematický blok bude zpracována etnografická expozice, jejímž ústředním artefaktem budou unikátní etnografická kamna W. Russe, která prochází v současné době náročným restaurováním. Instalace kamen bude probíhat na podzim tohoto roku.

Muzeum Cheb získalo v roce 2008 do správy hrázděný statek v obci Milíkov. Rekonstrukce statku probíhá od roku 2018 a bude ukončena k 30. srpnu letošního roku. Statek bude slavnostně veřejnosti zpřístupněn 11. září. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci historicky hodnotného památkového objektu a vybudování první odborně garantované etnografické expozice. Expozice si klade za cíl seznámit návštěvníky s dějinami statku, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na statku, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru. Projekt byl financován za podpory EU, Integrovaný regionální operační program, CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674. https://www.facebook.com/statekmilikov

Pobočka Muzea Cheb, Sbírka historických hudebních nástrojů Luby – Schönbach.
Sbírku hudebních nástrojů zakoupil Karlovarský kraj od firmy Strunal Schönbach v létě 2019 a následně byla muzeu svěřena do správy. Sbírka vznikla u příležitosti 100. výročí založení houslařské školy v Lubech, v červenci 1873 a později byla doplněna o mistrovské nástroje lubských houslařů. Její součástí jsou i ukázky exotických hudebních nástrojů a reprodukcí z fotodokumentace k závodu Cremona, n. p., a jejích pokračovatelů. https://www.facebook.com/sbirkahudebnichnastrojuluby

MUZEUM CHEB
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
350 11 Cheb