Do pilotáže benchlearningu bylo vybráno deset škol z intenzivní podpory. Měly možnost využívat všechny výstupy projektu a zkušenosti, získané od roku 2016, odkdy SRP běží. Aby se školy mohly zúčastnit, bylo třeba splnit některá kritéria. Která to jsou?

Vedení školy musí její zapojení do pilotáže podporovat. Také kultura a vnitřní procesy školy musejí být otevřeny změnám a pracovníci školy by měli mít zájem o další rozvoj školy i o vlastní seberozvoj a aktivně jej podporovat. Dvojici partnerských škol pro konkrétní benchlearningový projekt je dobré vybírat z odlišných krajů ČR. Všichni partneři by měli být vázáni oficiálním podpisem smlouvy a dodržovat dohodnutá etická pravidla benchlearningu. Partnerské školy mají působit na stejném stupni vzdělávání a být přibližně stejně velké co do počtu žáků. Školy by také měly být ochotny uvolnit některé členy týmu pro potřebný čas k vzájemné kooperaci v předem dohodnutých oblastech.

Zdroj: Youtube

Kde se to daří?

Jednou z dvojic škol zapojených do pilotního projektu benchlearningu jsou ZŠ Václavské nám. ve Znojmě a ZŠ Grafická v Praze 5. Tyto školy splnily požadavky týkající se působení v různých krajích a velikosti, ale také ochoty ke spolupráci. Kromě toho je spojuje podobná sociální skladba žáků, kteří školy navštěvují. Jsou to často sociálně nebo jazykově znevýhodněné děti. Obě paní ředitelky vedou své školy více než výborně a jejich péče o žáky si žádá enormní nasazení nejen po stránce odborné, ale i lidské.

Spuštění pilotáže v září 2020 zkomplikovala pandemie onemocnění covid-19. Ředitelky a vybraní pracovníci se měli navštěvovat přímo v terénu, na vlastní kůži si vyzkoušet metody a postupy popsané v předem sdílených dokumentech a bezprostředně si předávat a získávat nové zkušenosti. Konzultace mezi oběma ředitelkami a jejich konzultantkami probíhaly téměř po celý rok online. Dost těžko je ovšem přes obrazovku možné sdílet kulturu školy, atmosféru a detaily, které k ní přispívají.

Objekt benchlearningu

Při použití metody benchlearningu je nutné si vždy určit jeho objekt či objekty – tedy oblasti, kterým se během celého procesu budou ředitelé škol věnovat a které chtějí obě školy zlepšit. V případě těchto dvou škol to byly oblasti komunikace se zákonnými zástupci a rozvinutí funkčního PR školy. Ředitelka ze ZŠ Grafická Mgr. Radmila Jedličková a ředitelka Mgr. Renata Jahodová ze ZŠ Václavské nám. tedy ve spolupráci se svými konzultantkami Mgr. Martinou Podlipnou a Mgr. Marií Plevovou společně probíraly a připomínkovaly právě tato témata. Výsledkem byly sdílené dokumenty: Kodex komunikace pedagogického pracovníka se zákonným zástupcem žáka, Typologie rodičů a Kontrolní seznam pro jednání se zákonným zástupcem žáka. „To, že se nám společně podařilo zformulovat tyto dokumenty, je pro nás velmi cenné. Hlouběji jsme se zamýšleli nad celou problematikou a potom jsme snadněji přicházeli na inovace, které bychom v oblasti komunikace se zákonnými zástupci mohli realizovat a v jaké návaznosti, aby naše činnost byla co nejefektivnější a příjemná pro všechny zúčastněné. Máme radost z našich žáků a chceme ji sdílet,“ doplnila paní ředitelka Jahodová. Ve Znojmě byl na základě konzultací doplněn Kalendář komunikace se zákonnými zástupci, jehož realizaci v podobě rodičovských kaváren či workshopů pro rodiče a děti ovšem museli odložit kvůli pandemii. Na tvorbě těchto dokumentů se podíleli i další vybraní pedagogičtí pracovníci obou škol.

Pro rozvinutí svého PR obě školy pracovaly na vlastních webových stránkách a zvažovaly možnosti, jak rodiče a veřejnost pravidelně oslovovat. V ZŠ Grafická se zaměřili na rozvoj komunikace na sociálních sítích, pořízení video upoutávek a podporu rodičů k šíření dobrého jména školy. „Jsme sebevědomou a kvalitní školou a rádi bychom se tak také prezentovali. Chceme také, aby naši žáci cítili, že je to jejich škola. Nejenže je v ní bezpečné prostředí, ale že je sami i tvoří a podílejí se na něm, a aby do školního dění vtáhli i své příbuzné. Ve školství je oblast propagace důležitá, ne pro vytváření imaginárních představ, ale pro sdílení naší společné vize. My ji máme,“ říká ředitelka Jedličková. ZŠ Grafická také vymyslela fundraising v podobě mikin a triček s potisky loga školy, což inspirovalo partnerskou znojemskou školu.

V červnu se konečně uskutečnila tolik očekávaná osobní setkání obou týmů v obou školách. Z online konzultací se stalo plnohodnotné propojení.

MgA. Vendula Ježková, Ph.D., projekt SRP (NPI ČR)

Zdroj: projekt SRP, NPI ČR