Rodiče se s dětmi učí více než kdy jindy, děti přijímají novou látku poprvé v takové míře od někoho jiného než od učitele, učitelé převádějí své přípravy do virtuálního světa. Děje se tak do jisté míry nekoordinovaně, každá škola a často i učitel přistupuje k této situaci po svém.

„Rádi bychom v rámci projektu MAP podpořili sdílení toho nejpotřebnějšího a nejlepšího, co se dnes s vazbou na náš region ve virtuálním světě děje. Byli jsme nuceni přesunout do nedohledna celou řadu akcí a domlouváme se zástupci škol, jak nejlépe v nové situaci naplňovat vizi, která mluví o zajištění nejlepšího dostupného servisu pro učitele. Proto pořádáme videokonference učitelů, webináře, založili jsme virtuální kabinet na našem webu www.mapchomutovsko.cz a propojujeme ty, kteří mají co nabídnout s jinými, kteří to potřebují“, říká k nastalé situaci koordinátor pro implementaci Karel Straka.

Vzhledem k nouzovému stavu není samozřejmě možné jako doposud pořádat semináře, vzdělávací akce, sdílet pomůcky a sady zajímavých knih nebo nabízet školách exkurze. Stornovány byly hry ve výuce anglického jazyka, úžasné fyzikální pokusy pro druhý stupeň, seminář Zdeňka Martínka o sociálních potřebách dětí nebo tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí v podání Lidmily Pekařové. 

Naopak jsme ještě stihli nesmírně užitečný workshop na identifikaci a prevenci šikany, kde se potvrdily obavy, že  třída je ideální podhoubí pro vznik šikany (stejně jako vězení, nebo armáda) a prakticky v každé takovéto skupině se minimálně v zárodečné podobě prvky „nemocného chování“ objeví, neřešená šikana pak může končit sebepoškozováním a sebevraždou. Proto musí každá škola v první řadě zajistit bezpečí a až následně může dobře vzdělávat. Dobře vedená a zdravá skupina si problém vyřeší sama, ale pouze za určitých předpokladů. Na škole například fungují třídnické hodiny, komunitní kruhy, nebo je neformálně naplňovaná pozice metodika prevence. Totiž když se náznaky šikany odhalí včas, může problém vyřešit zdatný třídní učitel, jeho nejdůležitější rolí však musí být „péče o komunitu“.

Zdroj: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Pro mateřské školy byl určen seminář cílící na nastartování celoživotního vzdělávání již v předškolním věku. Učitelé si mohli sdílet a osvojit nové metody jak přiblížit dětem fungování světa a především jak motivovat ke kreativnímu využívání těchto nabytých znalostí. Jak rozvíjet manuální zručnost, umět komunikovat ve skupině a společně řešit problémy. Diskutován byl pedagogický takt, díky kterému se dítě cítí bezpečně, nebojí se experimentovat a zažívá úspěch. Často totiž stačí jen nechat děti překonávat překonatelné překážky.  

Všechny realizované akce shrnuje koordinátor plánování Bronislav Podlaha: „I přes aktuální stop stav se podařilo ve spolupráci s učiteli doposud uspořádat 30 seminářů s účastí cca 600 osob, 37 škol vyjelo na 22 exkurzí, 13 škol si díky projektu nakoupilo 44 sad pomůcek, 375 učitelů na 61 setkáních pracovních skupin sdílelo postupy, pomůcky, metodické materiály, jakož i naplánovalo cesty naplnění svých potřeb v oblasti vzdělávání, materiálního zabezpečení, přenosu informací, spolupráce s dalšími partnery včetně rodičů, neziskových organizací a zřizovatelů jednotlivých škol. K tomu se sešlo ještě 53 školních plánovacích skupin, definujících cíle a postupy pro vlastní konkrétní školu, probíhala metodická setkání asistentů pedagoga, podpůrné supervizní skupiny pro učitele, již třetím rokem běží konverzační hodiny s rodilým mluvčím pro angličtináře, podařilo se zorganizovat spolupráci knihovny a škol, nakoupit sady knížek a vytvořit k nim metodické materiály, které s knihami kolují po zapojených školách, a podařilo se dostat peníze z rozpočtu města Chomutova do dílen škol, které zřizuje V neposlední řadě se z rozpočtu projektu otevřely na třech školách polytechnické kroužky, do nichž mohou přijít a chodit i žáci ze škol jiných.“

Dále Podlaha dodává: „Nově se podařilo na popud samotných učitelů, popisujících žádný nebo omezený přístup některých žáků, obzvláště těch ze sociálně vyloučených rodin, k distanční výuce, jsme domluvili s poskytovateli sociálních služeb Světlem Kadaň a Člověkem v tísni jejich zapojení do distribuce úkolů těmto dětem na území Chomutova a Jirkova. Škola nabídne rodičům zasílání úkolů do zařízení zmíněných organizací, které je pak budou v určených dnech rodičům vytištěné předávat. V této době hrozí právě těmto žákům, už tak ohrožených školním neúspěchem, největší propad ve zvládání učiva."

O všech realizovaných akcí od počátku projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku se dočtete na WWW.MAPCHOMUTOVSKO.CZ v záložce „Inspirace aneb stalo se.“ 

Situace se však radikálně změnila. Proto přichází tým s výzvou MAP_LAB pro všechny rodiče, žáky, učitele a ředitele mateřských a základních škol. V rámci této iniciativy se zaměřujeme na oblast toho, co funguje nejlépe a naopak, co nejvíce otravuje a nudí. I přes subjektivitu podobného zjišťování věří autoři iniciativy, že se jim podaří shromáždit zajímavé a užitečné informace a nápady,  které pomohou i nadále zvyšovat kvalitu ve vzdělávání na Chomutovsku.   

Karel Straka upřesňuje obsah výzvy: „Rodiče prosíme, aby se optali dětí, co je na škole super kromě kamarádů, přestávek a tělocviku. Jaká látka a ještě lépe jaká metoda výuky je receptem pro vzbuzení zájmu a nastartování vnitřní motivace k učení a dále čeho si nejvíce cení na svém nejoblíbenějším učiteli. Budeme rádi za jakoukoli poznámku, o které se Vaše dítě v této souvislosti zmíní. Učitele bychom rádi požádali, aby vybraly  ze své praxe nejvíce osvědčenou vyučovací hodinu nebo její část a co je ta kouzelná ingredience, která způsobí, že se baví celá třída. Je to látka samotná, metoda, nějaká podpůrná pomůcka, kniha, výukový materiál nebo exkurze, na kterou je vzdělávání navázáno?“

Veškeré náměty jsou shromažďovány na emailu karel.straka@maskaszk.cz, anonymně na formuláři zveřejněném na www.mapchomutovsko.cz nebo na facebooku ve skupině MAP II Chomutovsko. Po jejich zpracování budou zveřejněny výstupy na webu projektu a rozeslány všem účastníkům, kteří uvedou svůj kontakt a samozřejmě partnerům, kteří na projektu již roky spolu pracují.

Projekt Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku byl financován do roku 2016 do 2017 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a byl pilotem pro aktuálně běžící projekt MAP Chomutovsko II financovaného taktéž Evropskou unií, který bude ukončen v roce 2021. Nositelem a realizátorem obou projektů je MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., www.maskaszk.cz.

Zdroj: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

TŘI OTÁZKY PRO RODIČE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWil8BdWucWkhfPMyaOvl2264KCqbrExgmtAgDoitzSX5Zg/viewform?usp=sf_link

TŘI OTÁZKY PRO UČITELE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefWWYoYtq98FQd4btE5PErfD7rrI0hiP6NPb9j5TXqsD5aOg/viewform?usp=sf_link