Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín, IČO: 72545917

Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
- základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace)
- znalost zákoníku práce a souvisejících pracovně právních předpisů
- odborné manažerské, organizační a komunikační schopnosti, znalost práce s PC
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství výhodou

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
- přihláška (uveďte adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající odborné kvalifikace (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování      celoživotního vzdělávání apod.)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (např. pracovní smlouvy, zápočtový list apod.)
- koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Termín pro podání přihlášek: 18. ledna 2021
Předpokládaný termín nástupu: Dohodou
Informace: www.tesin.cz

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘIZENÍ – ZŠ Kontešinec na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do 18.01.2021, 17:30 hodin. 
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do konkursního řízení zařazeny.

Uchazeči budou hodnocení na základě přihlášky a řízeného pohovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělání.
Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkursní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti školství, pracovně právní, správní řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče psychologem pomocí psychodiagnostických metod.