S čím přicházejí pacienti na Kliniku nukleární medicíny a odkud přicházejí? Jsou přímo z Olomouce a okolí nebo i z většího okruhu? 

Nukleární medicína je lékařský obor používající k diagnostice a terapii chorob podání radioaktivních látek (tzv. radiofarmak) do těla nemocného. Radiofarmaka se přitom v orgánech pacienta vychytávají na základě jejich funkce nebo jejich specifických vlastností. V závislosti na typu použitého radionuklidu slouží radiofarmaka buď k diagnostice, nebo k terapii.

Klinika nukleární medicíny FN Olomouc je komplexním pracovištěm, které poskytuje plné spektrum vyšetřovacích metod nukleární medicíny, včetně PET/CT. Na lůžkovém oddělení se pak provádějí terapie. Tato komplexnost pracoviště vyplývá i z toho, že v Olomouckém kraji je z historických důvodů tato zdravotní péče nezvykle výrazně centralizována na naši kliniku. V našem  kraji je totiž dále už jen jedno menší pracoviště.

Z uvedené situace vyplývá, že k diagnostickým vyšetřením přicházejí pacienti z celého Olomouckého kraje a nezřídka i z regionů našemu kraji blízkých. Tato vyšetření se provádějí u pacientů prakticky ze všech medicínských oborů – nejčastěji jde o onkologii, kardiologii, neurologii, plicního lékařství, urologii, chirurgii a ortopedii. Lůžkové oddělení, které léčí nejčastěji nemoci štítné žlázy, slouží i pacientům z Jihomoravského a části Zlínského kraje.

Jak bude modernizace Kliniky nukleární medicíny probíhat a jaký je její rozpočet?

Předmětem modernizace Kliniky nukleární medicíny je dostavba pracoviště PET/CT. Do nově vytvořených prostor bude instalován druhý PET/CT přístroj a bude zde umístěna i modernizovaná laboratoř připravující radiofarmaka pro PET vyšetření.

Při diagnostice metodami nukleární medicíny se často pracuje s tzv. hybridními přístroji. Jde o přístroje kombinující scintigrafickou kameru zobrazující funkci orgánů s CT přístrojem, který poskytuje detailní anatomickou informaci. Konkrétně PET/CT přístroj spojuje zobrazování založené na užití radionuklidů emitujících pozitrony a CT. Toto vyšetření je nezastupitelné především při vyšetřeních onkologických pacientů. U nich je potřebné nejen ke vstupnímu posouzení rozsahu nemoci, které je nutné k stanovení způsobu terapie. V dalším průběhu nemoci lze pomocí PET/CT hodnotit i efekt léčby a případně včasně odhalit v indikovaných případech i nové vzplanutí choroby. Velká část požadavků na PET/CT vyšetření ve FN Olomouc tak přichází z Komplexního onkologického centra FN Olomouc. Význam má však PET/CT také u zánětlivých, kardiologických i neurologických nemocí.

Samotná dostavba pracoviště bude spojena se stavebními činnostmi vytvářejícími i předpoklady pro úspěšné pokračování dalších fází modernizace areálu FN Olomouc v souladu s jejím, již dříve vypracovaným generelem. Stavební část modernizace pracoviště KNM bude financována z dotačního programu IROP. Projekt dostavby je již vypracován a vlastní stavební práce budou následovat tak, aby byly dokončeny v roce 2023. Investiční plán dostavby budovy X počítá s vlastními zdroji z rozpočtu FN Olomouc ve výši 34 950 503,- Kč s DPH a cizími zdroji (dotace React EU) ve výši 120 008 000,- Kč s DPH. Výběrová řízení na přístrojové vybavení budou vypisována v nejbližším období.

Proč FN Olomouc potřebuje další PET/CT přístroj?

Na našem PET/CT pracovišti FN Olomouc se dlouhodobě provádějí PET/CT vyšetření v počtu, který je výrazně nad průměrem počtu vyšetření na jeden přístroj jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním srovnání. Počty vyšetření se u nás dostaly na limit průchodnosti jednoho PET/CT přístroje, ročně se provádí téměř 4300 vyšetření. Je nutno mít na zřeteli, že požadavky na nejčastěji prováděná 18F-FDG PET/CT vyšetření postupně stoupají s rozšiřujícími se indikacemi a pacienty je nutno objednávat na termíny s dlouhodobým výhledem. Přitom se částečně ztrácí flexibilita pro vyšetření z akutní indikace. Další zlepšení dostupnosti PET/CT vyšetření v naší spádové oblasti lze zajistit pouze pořízením dalšího přístroje.

Zkvalitnění radiofarmaceutického zázemí je důležité pro možnost využívání dalších nověji registrovaných radiofarmak. Toto je důležité i z pohledu zabezpečení péče o pacienty hospitalizované na lůžkovém oddělení KNM, kteří jsou léčeni radiofarmaky s využitím principů tzv. teranostiky. což znamená, že diagnostické a terapeutické radiofarmakum se liší jen typem navázaného radionuklidu. Další rozvoj užívání nových radiofarmak by v našem případě bez pořízení dalšího PET/CT přístroje byl možný pouze na úkor počtu již rutinních 18F-FDG PET/CT vyšetření. Přitom jde o zcela odlišné indikace. Uvedená skutečnost jen podtrhuje potřebnost pořízení dalšího přístroje.

Zdvojením dvou PET/CT přístrojů na jednom pracovišti budeme moci využívat výhod této kombinace stejně jako PET/CT pracoviště nemocnice na Homolce v Praze a PET/CT pracoviště MOÚ v Brně.

Jak ovlivnila pandemie COVID-19 činnost vaší kliniky? A jak jste připraveni na další potenciální vlny? 

Převážně onkologickou péči nebylo možno na našem pracovišti v době Covid pandemie významněji omezit. V roce 2020 PET/CT přístroj byl z provozních a režimových opatření na svém maximu. V tomto roce došlo k jen nevýraznému poklesu počtu vyšetření těsně pod 4000 tisíce. Pracoviště muselo zvládnout pracovní úkoly i v situaci, kdy se i naše pracoviště muselo podílet personálně na přímé péči na covidových pracovištích. Nevýrazný pokles nastal v důsledku nutných režimových opatření, která nastala například v případech, kdy se nečekaně při vyšetření objevil typický obraz covidové pneumonie u pacientů se dosud neznámou diagnózou Covid-19. Pokles počtu vyšetření nebyl větší i díky tomu, že byly vytvořeny vzájemně se neprolínající pracovní týmy a v případě COVID-19 infektu nebylo nutno zastavit práci velkého počtu pracovníků. Toto se osvědčilo v případě nutného zavedení nutných karanténních opatření při infektu na pracovišti. V letošním roce 2021 se zvýšil tlak na provádění PET/CT vyšetření s prohloubením potíží při nutnosti flexibilně reagovat na potřebu akutních vyšetření. Závažným problémem v letech následných bude způsob, kterým se projeví onkology diskutované zanedbávání preventivní péče v covidové době. Obecně dle jejich názoru lze očekávat nárůst pokročilejších fází maligních onemocnění v době diagnózy, což s vysokou pravděpodobností dále prohloubí tlak na potřebu navýšení počtu PET/CT vyšetření.

Pořízení druhého PET/CT přístroje by mělo usnadnit zvládnutí potřeby zvýšeného počtu vyšetření z onkologické indikace i v situaci, když se objeví další pandemie. Bohužel v našem případě budeme moci využít dva přístroje až koncem roku 2023. V této situaci si dovolujeme apelovat na co nejúčinnější prevenci dalších vln COVID-19 epidemie, tzn. dodržování protiepidemických opatření obyvateli a akceptování očkování.

Zdroj: FN Olomouc