Během posledních let proběhly v historické budově školy rozsáhlé stavební úpravy zaměřené zejména na snížení její energetické náročnosti a zvýšení kapacity. V roce 2019 byla v areálu školy na Součkově ulici uvedena do provozu nová školní kuchyně s jídelnou a společně s nimi i tři nové odborné učebny určené zejména k výuce informatiky a odborných předmětů s využitím výpočetní techniky. Skončilo tak přecházení žáků a zaměstnanců školy na obědy a výuku do budovy bývalé obchodní akademie. Většina učeben školy je vybavena multimediálními výukovými prostředky, které umožňují moderní a efektivní výuku. Všichni pedagogové školy jsou plně kvalifikovaní.

V současnosti škola zajišťuje vzdělávání žáků ve třech oborech – čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium a čtyřletý obor obchodní akademie. Do každého z těchto oborů bude ve školním roce 2024/2025 přijato 30 žáků. Zájemci o vzdělávání vykonají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Další kritéria, která budeme v přijímacím řízení zohledňovat, stanoví škola podle konečných pokynů ze strany MŠMT a budou včas uvedena na webových stránkách školy.

Obor obchodní akademie připravuje žáky na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, obchodem a administrativou. Z tohoto důvodu je v posledních dvou ročnících součástí výuky i praxe ve firmách, kde mají žáci možnost uplatnit teoretické znalosti a dovednosti, které si osvojili v průběhu dřívějšího vzdělávání. Více než polovina absolventů tohoto oboru pokračuje ve studiu na některé z vysokých škol.

Hlavním posláním gymnázia je cílená příprava žáků k dalšímu vzdělávání ve zvoleném oboru. Počet zájemců o studium na VŠ je téměř stoprocentní a úspěšnost jejich přijetí se pohybuje kolem 90 %. Již na střední škole ale řada našich žáků dosahuje vynikajících výsledků v oborových i sportovních soutěžích a olympiádách, příp. se zapojují do vzdělávacích projektů, které organizují některé z vysokých škol.

Naši žáci získávají i kvalitní jazykové vzdělání. Prvním cizím jazykem (s největší dotací hodin) je angličtina. Jako druhý cizí jazyk si žáci osmiletého gymnáziu od tercie a žáci čtyřletého gymnázia od prvního ročníku volí mezi německým, ruským a francouzským jazykem. Žákům obchodní akademie je pak od prvního ročníku umožněn výběr druhého cizího jazyka mezi němčinou a ruštinou.

Absolventi gymnázia i obchodní akademie odcházejí ze školy jako kultivovaní lidé připravení uplatnit se podle svých schopností a zájmů, ale zároveň dokáží reagovat i na dynamicky se měnící požadavky, které na zaměstnance klade trh práce.

Jaroslav Honza, ředitel školy