Promlčení pohledávky v dopravě

Promlčení pohledávky v mezinárodní dopravě je jednou z nejkratších lhůt. Věděli jste, že je vaše pohledávka promlčena po roce od splatnosti? Že už ji nezažalujete u soudu, resp. protistraně stačí namítnout promlčení? Tuto krátkou délku promlčení (oproti standardní 3leté) stanoví Úmluva CMR ve svém článku 32.

Co potřebujete pro vymáhání

Vymáhání pohledávek z přepravy má svá specifika, proto si pečlivě uschovejte tyto důkazy:

  • smlouvu mezi dopravcem (tzn. společností poskytující přepravu) a odesílatelem, případně CMR list, potvrzující uzavření smlouvy,
  • doklad potvrzující převzetí přepravované zásilky k přepravě (v případě doložení CMR listu není potřeba),
  • CMR list, případné přepravní (obchodní) podmínky, kterými se vztah řídil,
  • doklad o provedení přepravy (ideálně dodací list),
  • fakturu po splatnosti, ze které přepravné (dlužná částka za dopravu) vyplývá.

CMR list – nejlepší důkaz pro vymáhání

Podstatným důkazem je právě CMR list, který slouží jako doklad o průběhu přepravy, jde o dohodu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě. Tento dokument je vyžadován na základě Úmluvy CMR, jejímž je Česká republika smluvní stranou. CMR list obsahuje zejména informace o zboží a jeho množství (v kusech/kilogramech), kontaktní údaje odesílatele, příjemce a dopravce, adresu nakládky a vykládky a údaje o vozidle, které zboží převáží. Údaje na CMR si pečlivě zkontrolujte.

Jak probíhá vymáhání faktury z dopravy?

Standardní cestou k získání tzv. exekučního titulu vůči dlužníkovi je soudní řízení, které se zahajuje návrhem na vydání platebního rozkazu ve zkráceném rychlejším řízení bez jednání u soudu. Doporučujeme tzv. elektronický platební rozkaz, kdy návrh na něj se podává na zvláštním formuláři a zatím je zde nižší soudní poplatek.

Pokud dlužník podá proti platebnímu rozkazu odpor, následuje klasické soudní řízení s nařízeným jednáním s cílem získat vůči dlužníkovi soudní rozsudek.

Zdroj: shutterstock

Naopak pokud odpor podán není (nebo podá tzv. blanketní odpor, který nedoplní), může být i v soudním řízení získán exekuční titul rychle, a to formou rozsudku pro zmeškání nebo uznání.

Na základě exekučního titulu (platební rozkaz, rozsudek), lze pověřit k provedení exekuce vůči dlužníkovi soudního exekutora. Soudního exekutora si lze vybrat bez ohledu na územní působnost, nicméně ne každý soudní exekutor postupuje stejně razantně a z tohoto pohledu hraje nezastupitelnou roli mj. i zkušenost a spolupráce advokátní kanceláře s konkrétním exekutorem. Exekuční titul je i v případě nedobytnosti pohledávky přitom vhodný z hlediska minimálně možností pohledávku účetně odepsat. 

Na koho se při vymáhání faktur obrátit?

Služeb inkasních agentur můžete využít jen v případě mimosoudního vymáhání, jinak by šlo o neoprávněně poskytnuté právní služby – takzvané vinklaření, které je přestupkem, nebo trestným činem. V případě advokátní kanceláře máte při vymáhání dluhů garantovanou odbornost, zákonnost, pojištění a zároveň možnost získání takzvaného přísudku (odměna advokátovi za poskytnuté právní služby), kterou soud věřiteli přizná nad rámec dlužné faktury. Dlužník musí tedy zaplatit nejenom pohledávku, ale i částku za advokáta. Běžné ovšem je, že po obdržení předžalobní výzvy od advokáta, dlužník zaplatí nebo si domluví splátkový kalendář.

Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.