Karlovarský vodovod zajišťuje spolehlivou dodávku pitné vody
Karlovarský vodovod dnes zásobuje kromě města Karlovy Vary dalších třicet obcí, celkem 115 000 obyvatel. Jeho hlavním zdrojem je úpravna Březová, která upravuje vodu z nádrže Stanovice. Vodovod je od roku 1993 ve správě Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, jehož členy je dnes 106 obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého i Středočeského kraje.

Obce vkládají svůj vodárenský majetek do správy sdružení. To pak zajišťuje ve spolupráci s provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva), jejímž je dominantním vlastníkem, péči o provoz i rozvoj jak obecních vodovodů a kanalizací, tak společné regionální infrastruktury. Za třicet let se jim podařilo karlovarský vodovod nejen podstatně rozšířit, ale také modernizovat jeho zařízení a zabezpečit provoz.

Úpravna vody Březová - zdroj pitné vody pro karlovarský vodovodÚpravna vody Březová - zdroj pitné vody pro karlovarský vodovodZdroj: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Úpravna vody Březová prošla kompletní rekonstrukcí, při níž se vedle stavebních úprav dokončila její plná automatizace a vůbec poprvé v ČR zde byla zavedena moderní technologie ultrafiltrace, která z vody bezpečně odstraní znečištění až do velikosti bakterií či virů, včetně mikroplastů. Úpravna byla vybavena i další unikátní technologií na výrobu dezinfekce elektrolýzou z roztoku potravinářské soli.

Všechny objekty karlovarského vodovodu jsou dnes 24 hodin denně sledované z dispečinku Vodakvy a ovládané pomocí počítačového systému. Výroba vody je zajištěna pomocí elektrických agregátů i pro případ přerušení dodávky elektřiny. V nedávné době také došlo k rozšíření vodojemu Hřbitovní o novou komoru, čímž se navýšila rezervní kapacita ve městě.

V roce 2024 se zahájila rozsáhlá investice do dalšího zabezpečení karlovarského vodovodu
V letošním roce se zahájila první etapa rozsáhlého projektu, který má za cíl zdvojit hlavní přivaděče pitné vody do města i celého karlovarského vodovodu, vytvořit záložní dopravní trasy a zajistit náhradní zdroj vody pro případ nouze.

V rámci první etapy dojde k výstavbě nového náhradního přivaděče pitné vody z úpravny vody Březová do distribučních vodojemů na Sokolském vrchu. Tato trasa je zásadní pro dodávku vody do celého systému. Z vodojemů na Sokolském vrchu se zásobuje centrum Karlových Varů a jeho další části na pravém břehu Ohře. Voda se přes ně dále dopravuje na levý břeh Ohře, odkud pak pokračuje do dalších měst a obcí. Dnes vede z úpravny Březová na Sokolský vrch pouze jeden přivaděč o průměru 800 mm a délce 3,5 km. Vedle původního potrubí se tedy položí nové o průměru 600 mm a vytvoří se tak stoprocentní rezerva pro případ mimořádné události. Zdvojení hlavního řadu také umožní provádět opravy či rekonstrukce bez omezení dodávky vody.

Výstavba nového přivaděče z úpravny Březová na Sokolský vrch by měla trvat přibližně dva roky. Nejsložitější bude pokládka potrubí v úseku dlouhém 1,3 km, který prochází štolou.  Předpokládané investiční náklady jsou 165 milionů Kč. Na projekt se sdružení podařilo získat dotační podporu z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 70% nákladů.

V následujících letech by měl projekt pokračovat dalšími etapami. V rámci nich se postupně položí dva nové velké přivaděče ze Sokolského vrchu směrem do Tuhnic. Trasa přivaděčů bude obdobná, jeden povede k bývalé tuhnické vodárně, druhý bude pokračovat až na most kpt. Jaroše. Za ním se napojí na řad vybudovaný  již v předstihu v roce 2015, který vede do vodojemů ve Staré Roli. Tím se zdvojí hlavní přivaděč vody na levý břeh Ohře i do dalších napojených obcí a vytvoří se záložní trasa. Tu bude možné v budoucnu využít i pro dopravu vody z Ohře na úpravnu v případě, kdyby nádrž Stanovice nebyla schopná pokrýt potřeby zásobovaných obcí. Realizace dalších etap projektu bude možná po zajištění spolufinancování z některých dotačních programů.

Štola, kterou povede část trasy nového přivaděče z úpravny Březová na Sokolský vrchŠtola, kterou povede část trasy nového přivaděče z úpravny Březová na Sokolský vrchZdroj: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

V Tašovicích se prodlouží sítě do lokality V Chatách
Tašovická lokalita V Chatách sloužila původně pro rekreaci, v posledních letech zde však neustále narůstá počet objektů využívaných k trvalému bydlení. Infrastruktura ovšem na tento rozvoj nebyla připravena a v oblasti chyběla vodovodní a kanalizační síť. Proto se zde letos zahájila dostavba vodovodu a kanalizace za předpokládané náklady necelých devět milionů Kč. Investice bude hrazená z prostředků sdružení, s 45% dotační podporou MZe. Celkem se zde položí  necelé 2 km kanalizačního a 1,2 km vodovodního potrubí.  Na ně budou navazovat odbočky pro přípojky z jednotlivých nemovitostí. Trasa nových sítí povede z větší části místními komunikacemi. Výstavba bude probíhat po úsecích, s využitím bezvýkopových technologií. Projekt by měl být dokončen v červnu 2025.

Při výstavbě se použije moderní technologie tlakové kanalizace, kterou dnes sdružení přednostně využívá místo klasické gravitační. Má  totiž řadu výhod, je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a její pokládka se snadněji řeší bezvýkopově. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a lépe tak vyhovuje  současným předpisům na  vypouštění odpadních vod i požadavkům na zadržování vody v krajině. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Technologii do těchto čerpacích stanic hradí sdružení, jejich provoz pak zajišťuje Vodakva.

Na tlakovou kanalizaci  se nemovitosti napojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vodZdroj: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Plánují se i další rekonstrukce a opravy vodovodů i kanalizací v Karlových Varech
Každý rok sdružení pravidelně investuje do obměny a rekonstrukcí sítí i souvisejících zařízení, většinou v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací. Další opravy provádí také na své náklady Vodakva. V roce 2024 se plánuje rekonstrukce vodovodů v ulicích 5. května, Ondřejská, Kolmá, Šikmá či Rolavská, opravy se pak předpokládají v Sokolské, Modenské a Skalní ulici. Připravuje se rovněž oprava kanalizace v ulici 5. května či Husova. Dále jsou v plánu opravy i rekonstrukce vodojemů, čerpacích stanic a různých technologických částí úpravny Březové i čistírny odpadních vod. Ta v současné době prochází stavebními úpravami, v rámci nichž se zde vybuduje i nový prezentační ekologický prostor pro návštěvníky.