MĚSTO ROKYCANY
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 5 A 6 NA DVĚ POZICE

Zdroj: Město Rokycany 

REFERENT/KA STAVEBNÍHO ODBORU
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROKYCANY

Pracovní náplň:
výkon agendy stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
Místo výkonu práce:
správní obvod stavebního úřadu městského úřadu Rokycany 
Platové zařazení: 10. platová třída 
Pracovní poměr: jedno místo na dobu určitou, jedno na dobu neurčitou 
Předpokládaný den nástupu: dle dohody 
Požadavky: osoba starší 18 let, plně svéprávná a způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, státní občanství nebo trvalý pobyt na území ČR, znalost jednacího jazyka 

Požadované vzdělání: VŠ vzdělání v magisterském či bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví + 2 roky praxe, nebo SŠ vzdělání stavebního směru s maturitou + 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Řidičský průkaz sk. B 

Výhodou zájemců je: zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu, praxe ve státní správě, znalost obecně závazných právních předpisů (stavební zákon), uživatelská znalost práce na PC (Vita, Excel, Word), spolehlivost, pečlivost, odpovědnost, dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti.   

Náležitosti písemné přihlášky:
●  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
●  číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
●  kontaktní telefon nebo e-mailové spojení na uchazeče
●  datum možného nástupu
●  datum a podpis uchazeče 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
●  strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
●  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
●  úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
●  písemná představa o pozici, na kterou je přihláška podána (v rozsahu jedné stránky A4) 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hodin dne 10. března 2022
Místo a způsob podání přihlášky – poštou nebo osobně na adresu:
Městský úřad Rokycany
Střed
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany 

Kontaktní osoba pro případné doplňující informace:
Tajemník městského úřadu Rokycany, Mgr. Daniel Chaloupka, tel.: 778 536 601, email: daniel.chaloupka@rokycany.cz

Další podrobnosti týkající se výběrového řízení naleznete na: https://www.rokycany.cz/vismo/pvr.asp