Do kampusu, který letos slaví letos 50 let od zahájení výuky, se za necelý rok do zcela nové budovy přestěhuje i Ekonomická fakulta.

Trocha historie
Vysoká škola báňská původně sídlila v několika starších objektech ve Slezské a Moravské Ostravě. Roztříštěnost jednotlivých kateder, pracovišť a ústavů však byla pro školu limitující. Už na počátku 60. let 20. století se proto vedení VŠB intenzivně snažilo řešit neuspokojivou situaci rozrůstající se školy. Součástí rozvojového území Nové Ostravy (tedy Poruby), vymezeného v územním plánu, byla vedle areálu univerzity např. i výstavba fakultní nemocnice.  Výstavba samotného univerzitního areálu, který nahradil chatovou osadu, začala 22. dubna 1964. 

Úvodní projekt byl schválen v roce 1966. Zahrnoval objekty kateder, poslucháren i laboratoří, velké halové dílny a dominantu tehdejší Vysoké školy báňské, budovu rektorátu. Stavba byla dokončena v roce 1973. V témže roce se tři nejstarší fakulty VŠB, Hornicko-geologická, Hutnická a Strojní, přestěhovaly do Poruby. Výstavba pokračovala i v 70. a 80. letech 20. století, kdy se areál rozšířil o budovy kolejí, novou menzu, geologický pavilon a knihovnu. V novém tisíciletí vyrostla v kampusu budova auly nebo Fakulty elektrotechniky a informatiky. Pojďme si několik významných budov představit podrobněji.

Budova A, Rektorát
Budova A je hlavním objektem univerzitního areálu VŠB-TUO, vystavěného v letech 1966-1973. Součástí hlavního vstupu je reliéf Prométheus – Rozmach vědy, techniky a civilizace sochaře V. Gajdy, který byl inspirací při vzniku nového loga univerzity. V budově sídlí rektorát univerzity, studijní oddělení a děkanáty několika fakult, a také administrativní provozy jako vrátnice, podatelna, kartové centrum a další.

RektorátRektorátZdroj: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ústřední knihovna
V budově, dokončené v roce 1991, sídlí Ústřední knihovna VŠB-TUO. Knihovní fond ÚK VŠB-TUO představuje asi 380 tisíc svazků. Většina knih, pořízených po roce 1990, je volně přístupná veřejnosti. Součástí knihovního fondu jsou i knihy a časopisy z původní rektorátní knihovny VŠB v Příbrami.

Univerzitní aula
Zajímavá sestava moderních budov s odpočinkovou zónou – venkovním amfiteátrem s umělým vodopádem. Aula patří mezi tradiční místa pro konání slavnostních shromáždění, promocí, mezinárodních konferencí a kulturních programů. Kapacita hlavního sálu je 465 míst, součástí jsou galerie s boxy pro novináře a tlumočníky a prostor režie. Pro konference nebo workshopy se využívají i další menší posluchárny, víceúčelový sál a předsálí.

Fakulty elektrotechniky a informatiky
Multifunkční budova Fakulty elektrotechniky a informatiky byla dostavěna v roce 2012. Vedle poslucháren jsou její součástí těžké a lehké laboratoře i počítačové učebny. Fakulta má systematické a koncepčně moderní uspořádání pracoven a laboratoří v jednom objektu, což zajišťuje kvalitní realizaci výuky spojené s výzkumem pro studenty FEI.

Ekonomická fakulta
Ekonomická fakulta sídlí v budově na Sokolské třídě 33 od svého založení v roce 1977. Protože její prostory již nesplňují současné požadavky na výuku především z hlediska infrastruktury, rozhodlo vedení univerzity o přemístění fakulty z centra města do porubského kampusu, kde roste a do léta 2024 bude otevřena zcela nová budova, kde najdou moderní zázemí studenti i zaměstnanci fakulty.

Nová budova EKFNová budova EKFZdroj: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Budoucnost kampusu:
Rozvoj kampusu VŠB-TUO ale nekončí ani výstavbou budovy ekonomické fakulty. Ještě letos bude dokončena unikátní budova Centra energetických a Environmentálních Technologií - explorer. Do vzdálenější budoucnosti kampusu pak můžete nahlédnout v tzv. Generelu rozvoje. Ten není návrhem konkrétních staveb, ale zabývá se rozvojem areálu univerzity v úrovni urbanistické koncepce. Definuje hlavní zásady funkčního a provozního využití areálu, jeho dopravní i technickou infrastrukturu i hlavní vazby na okolí.

Pokud chcete kampus VŠB-TUO poznat blíže, můžete jej navštívit virtuálně, přijít k nám na příjemnou procházku, nebo nás navštívit na některé z akcí, které najdete na našem webu. Účastníme se veletrhů Gaudeamus v Brně, Praze i Bratislavě a 26. a 27. ledna 2024 vás s radostí přivítáme na Dnech otevřených dveří VŠB-TUO. Více na www.vsb.cz.