Pro snížení množství emisí existují tři klíčové postupy:

  • zlepšení energetické efektivity výrobků,
  • vědomější způsob používání výrobků,
  • urychlení přechodu na oběhové hospodářství.

Pro všechny tři postupy je rozhodující systematicky zavést do výroby EcoDesign

Philips Ingenia Ambition je magnetická rezonance obsahující 7 litrů hélia oproti přibližně 900 litrů v jiných magnetech.Zdroj: PHILIPS
Philips Ingenia Ambition je magnetická rezonance obsahující 7 litrů hélia oproti přibližně 900 litrů v jiných magnetech.

Na společné „eko” vlně s našimi zákazníky

Naši zákazníci ze zdravotnictví se už nespokojí s tím, že jim dodáme zdravotnické technologie a služby. Hledají zodpovědného partnera, který jim pomůže snížit dopad jejich činnosti na životní prostředí a učiní jejich každodenní praxi udržitelnou.

Když s našimi zákazníky hovoříme, okamžitě chápou, co myslíme přechodem od destruktivního cyklu lineární ekonomiky „vezmi-vyrob-vyhoď” k cyklu „vyrob-používej-vrať” oběhového hospodářství. Logika je jasná a přesvědčivá. Zaujme je i pojem EcoDesign, ale mnoho z nich si neumí představit, co to vlastně znamená. Co je to EcoDesign? A proč na něm záleží?

Kvantifikace našeho dopadu na životní prostředí

Každý rok vydáváme ve společnosti Philips zprávu o environmentálních ziscích a ztrátách (EP&L), která v penězích vyjadřuje celkový dopad naší činnosti a našich produktů na životní prostředí – od návrhu výrobku až po jeho konečnou likvidaci uživatelem. Díky tomu získávají věci zcela konkrétní rozměr. EP&L nám poskytuje cenný pohled na hlavní environmentální hotspoty a oblasti, ve kterých je třeba inovovat, abychom snížili dopad na životní prostředí.

Podíváme-li se na EP&L z roku 2019, představují naše produkty – to znamená všechno kromě služebních cest, našich provozoven a logistiky – 97 % našeho celkového dopadu na životní prostředí. Z toho přibližně tři čtvrtiny lze přičíst spotřebě energie během fáze používání zákazníkem. Materiály představují zhruba 20 % dopadu na produkt, následuje balení a konec životnosti (méně než 5 % dopadu za dobu životnosti výrobku).
A tady se dostává ke slovu EcoDesign…

Snížení našeho dopadu na životní prostředí

Rozdíl mezi EcoDesignem a konvenčním designem je jasný cíl EcoDesignu – hned na začátku inovačního a konstrukčního procesu snížit celkový dopad na životní prostředí. EcoDesign, který byl ve společnosti Philips poprvé představen již v roce 1994 (dlouho předtím, než Evropská unie zveřejnila svůj první rámec), holisticky zohledňuje všechny aspekty vývoje a designu produktů. V průměru je ve fázi návrhu stanoveno 80 % celkového dopadu výrobku na životní prostředí – včetně energie spotřebované během používání a dopadu z materiálu.

Zde můžeme implementovat designová rozhodnutí vedená udržitelností, která mohou situaci zásadně změnit. Je tedy nezbytné, aby týmy pro vývoj inovací a design sdílely porozumění pro ambici „snižovat dopad“ a pochopily, jak se to promítá do jasných priorit a požadavků, na které se mají zaměřit. Jak to tedy děláme?

Identifikace hotspotů a práce s nimi

Jako základ našeho EcoDesignu používáme analýzy životního cyklu. To nám umožňuje určit dopad na životní prostředí v každé fázi životnosti produktu – od těžby surovin přes zpracování, výrobu, distribuci, použití, opravy a údržbu až po likvidaci nebo recyklaci.

Důsledným používáním analýzy životního cyklu jsme byli schopni identifikovat a realizovat významná zlepšení a snížit dopad na životní prostředí. Environmentální hotspoty zachycujeme v tzv. ústředních zelených oblastech – energie, balení, nebezpečné látky, hmotnost a materiály, cirkularita.

Energie: spotřeba energie je často nejdůležitějším faktorem při určování dopadu životního cyklu produktu na životní prostředí. Zlepšením energetické účinnosti produktu můžeme snížit jeho spotřebu energie a uhlíkovou stopu.

Balení: lehké a nízkoobjemové obaly, použití recyklovaného nebo biologicky rozložitelného materiálu a lépe recyklovatelné obaly pomáhají minimalizovat spotřebu zdrojů a dopad na životní prostředí během životního cyklu balení.

Látky: výrobky se vyrábějí pomocí řady látek, z nichž některé mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Minimalizací nebo vyloučením používání nebezpečných látek můžeme snížit dopad našich produktů na životní prostředí.

Materiály: snížením množství materiálů, které používáme, můžeme během výroby a přepravy spotřebovat méně zdrojů a méně energie. Také výběr materiálů – např. drahé kovy, biologicky rozložitelné materiály na biologické bázi – mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na životní prostředí.

Cirkularita: pojem cirkularita označuje potenciál systému, produktu nebo komponenty přispívat k oběhové ekonomice. Vypočítává se na základě posouzení vlivu na životní prostředí během několika cyklů životnosti výrobků, přičemž se bere v úvahu například využití materiálů a jejich opětovné použití v nových produktech. Upgradování, opravitelnost, renovace, sběr náhradních dílů, zvýšený recyklovaný obsah a recyklovatelnost – to vše pomáhá snižovat spotřebu zdrojů. Cirkularita také zahrnuje životnost produktu; delší životnost produktů snižuje spotřebu zdrojů a emise z dopravy spojené se zavážením nových kusů.

Designová výzva

EcoDesign představuje pro naše designéry a produktové inženýry komplexní a velmi zajímavou výzvu. Každý den se snaží optimalizovat rovnováhu mezi udržitelností, kvalitou a příjemnou obsluhou pro uživatele. To všechno za přijatelnou cenu, která nám umožní zlepšit miliardy životů. Již nebereme v úvahu životnost produktu: plánujeme strategii jeho obnovy po ukončení životnosti už v raných fázích procesu návrhu. Využití EcoDesignu tedy vyžaduje posun v myšlení: od designu pro „dnešek“ po design pro „budoucnost".

Environmentální i obchodní výsledky

EcoDesignové výrobky, které nabízejí významné zlepšení životního prostředí v jedné nebo ve vícero ústředních zelených oblastech, označujeme jako „ekologické produkty“. Vzhledem k tomu, že udržitelnost je ústředním prvkem naší obchodní strategie, stanovili jsme si cíl, aby do konce roku 2020 tvořily ekologické produkty 70 % našeho celkového prodeje, a tohoto cíle dosáhneme.

Už žádné „buď, anebo”

Naši zákazníci – jak ve zdravotnictví, tak v maloobchodě – stále více požadují řešení šetrnější k životnímu prostředí. Současně, zejména v našem (post-)COVID světě, čelíme novým obavám a dilematům.  Například problému, jak sladit potřebu zbavit se plastů a obalů s potřebou bezpečnosti a hygieny. Každopádně musíme najít inovativní způsoby, jak našim zákazníkům umožnit odpovědné rozhodování a zajistit, aby si nemuseli vybírat mezi produktem, který dobře vypadá, a tím, který je dobrý pro životní prostředí. Produkty musejí splňovat obě podmínky.

Pomoc regulačních úřadů je nezbytná

Přechod na nízkouhlíkovou oběhovou ekonomiku také vyžaduje odlišné regulační myšlení. Předpis, tak často aktivační, může být někdy omezujícím. Ve společnosti Philips například stále čelíme předpisům, které omezují plný potenciál renovací a upcycklingu tím, že brání přeshraniční přepravě použitého zařízení do našich renovačních továren. Nebo předpisům omezujícím import recyklovaných plastových materiálů, které bychom mohli použít při výrobě nových zařízení.

Priority pro nejbližší budoucnost

V brzké budoucnosti se budeme ve společnosti Philips nadále soustředit na přiblížení se našim společným ambicím omezit globální oteplování na 1,5 °C. Uděláme pro to všechno, co bude v našich silách.

Do konce tohoto roku budeme mít neutrální uhlíkovou stopu a 100 % naší spotřebované elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Zároveň budeme i nadále snižovat dopad našich výrobků na životní prostředí vyšším využitím recyklovaných plastů a recyklovatelných materiálů. Budeme pokračovat v postupném odstraňování chemických a vzácných látek. A budeme i nadále usnadňovat recyklaci a opětovné použití našich obalů.

Vyvíjíme nové metodiky designu, abychom do našich vývojových procesů začlenili myšlení v rámci kruhového designu, často přitom spolupracujeme s univerzitami a s průmyslovými společnostmi.

Protože se zaměřujeme na zlepšování energetické a zdrojové efektivity našich produktů a řešení, doufáme, že:

  • stále více zákazníků bude požadovat EcoDesignové výrobky a řešení,
  • se k nám připojí podobně smýšlející organizace a pomůžeme společně řídit přechod na nízkouhlíkovou oběhovou ekonomiku,
  • se budou globální a evropské úřady zabývat všemi přetrvávajícími překážkami, které zpožďují rozsáhlé přijetí EcoDesignu a kruhových principů.

Robert Metzke,
ředitel pro udržitelný rozvoj a interní inovační strategie, Royal Philips