V souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů                    

oznamuje vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice
Horní Stropnice 214
373 35 Horní Stropnice
IČ: 75000776

 
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: 

-           stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
            (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),

-           znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a  vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,

-           občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících

-           dobrý zdravotní stav

-           organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo  1. 8. 2020

 
Podání přihlášky: 

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 15. 5. 2020 (prostřednictvím poštovní „preferujeme“ či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu: Obec Horní Stropnice, Horní Stropnice 68, 373 35 Horní Stropnice, IČ: 00244929 (e-mail podatelny: j.vondrackova@horni-stropnice.cz; ID: 7umbd5z; tel.: 386 327 122). Obálku označte heslem „Konkurs“- neotvírat.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel. 386 327 122 (případně na mob. číslo 724 181 420 – Ing. František Vaněček, místostarosta)

Náležitosti přihlášky jsou

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil). 

Přílohy přihlášky jsou

1.       Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.

2.       Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

3.       Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (MŠ - maturitní vysvědčení, MŠ, ZŠ - diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.

4.       Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.

5.       Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

6.       Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 strany formátu A4).

7.   Souhlas s evidováním osobních údajů.

8.  Upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis.