Zástupci městské obce podepsali zřizovací listinu reálného gymnázia v roce 1873. Zanedlouho tedy čeká město velkolepá slavnost – v roce 2023 oslaví 150 let od založení školy. Naproti tomu druhá novobydžovská instituce středoškolského vzdělávání byla založena v roce 1884 jako Zimní hospodářská škola a poskytovala svým studentům základní zemědělské vzdělání.

Novodobá historie obou vzdělávacích zařízení se začala psát 1. července 2018, kdy na základě rozhodnutí zastupitelstva Královéhradeckého kraje došlo ke sloučení a vytvořil se nový základ pro zájemce o vzdělání ve středoškolském oboru. Ze dvou odlišných škol vznikl jeden celek, který zachoval i své téměř původní názvy z poslední doby – Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov. „Jak už dlouhý název naší školy napovídá, nabízíme uchazečům poměrně široké spektrum vzdělávání. Nadaní žáci sedmých a devátých tříd základních škol se mohou přihlásit ke gymnaziálnímu studiu šestiletého a čtyřletého oboru. Vhodnou alternativou je čtyřleté střední odborné vzdělání ekonomického zaměření. Svoji odbornou specializaci je možné si u nás prohloubit i v pomaturitním tříletém studiu oboru účetnictví a daně, tedy v zaměření, které nabízí pouze dvě školy v celé ČR,“ říká ředitel školy Mgr. Lukáš Rosůlek.

GYMNÁZIUM

Všeobecné zaměření šestiletého a čtyřletého oboru dává prostor žákům rozmýšlet si svoji profilaci po celou dobu studia. V posledních dvou ročnících se už mohou zaměřovat na svůj obor a vybírat si z mnoha seminářů, které jim rozšiřují obzory pro další studium. Mohou si tedy zvolit kombinaci těch předmětů a seminářů, které je baví a které jim budou pomáhat v budoucím studiu vysokých škol. „Naši absolventi mají pravidelně téměř stoprocentní úspěšnost při složení státní i školní části maturitní zkoušky, připravenost pak vykazují i v přijímacím řízení na všechny typy vysokých škol,“ říká ředitel školy.

Gym - maturitní plesGym - maturitní plesZdroj: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Výuka probíhá v budově školy v centru města. Díky letošní žádosti o dotaci do OPŽP by se v příštím roce mělo gymnázium převléct do nového kabátu. Za téměř 21 mil. Kč dojde k zateplení, výměně oken a dveří a k rekuperaci celé budovy. Ve spolupráci se zřizovatelem škola dále usiluje o získání finančních zdrojů na kompletní rekonstrukci svých tří laboratoří. „Z vlastních zdrojů chceme tento rok vybudovat odpočinkové studentské zázemí s kavárnou ve foyer školy. Po realizaci zateplení bychom rádi investovali do úpravy sportovního areálu za budovou školy. Na oba posledně zmíněné projekty se nyní zpracovává projektová dokumentace,“ dodává ředitel školy.

CO NABÍZÍME:

• Vysoká připravenost pro další studium na vysokých školách v ČR i na zahraničních univerzitách a jejich úspěšné absolvování

• Motivující prostředí pro vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností

• Podpora talentů a individuální přístup

• Pravidelné exkurze do zahraničí (Švédsko, Švýcarko, Velká Británie, Rusko, Pobaltí)

• Výměnný pobyt v zahraničí (partnerská škola ve slovenském Tvrdošíně)

• Lyžařské výcvikové a sportovně turistické kurzy (Alpy, Herlíkovice, Splzov)

• Příprava k mezinárodním zkouškám Cambridge FCE

 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Tento obor klade důraz na praxi, došlo k zařazení nových předmětů, odborníci se dostali do výuky, a to vše dává absolventům vyšší předpoklad pro profesní uplatnění ve všech odvětvích státní i soukromé sféry. Úspěšným složením maturitní zkoušky nemusí jejich edukativní dráha končit. I ze střední odborné školy mohou jejich další kroky směřovat za studiem vysokých a vyšších odborných škol, konkrétně především ekonomického směru, kdy této pomaturitní cesty využívá každý rok více jak polovina absolventů.

Výuka předmětů ekonomických oborů probíhá v budově školy na kraji města. V posledních letech došlo k její úplné rekonstrukci, včetně standardních i odborných učeben. Součástí celého komplexu je moderní tělocvična, školní jídelna a rozsáhlý sportovní areál, na jehož modernizaci je zpracovávána projektová dokumentace za účelem podání žádosti o dotaci, která umožní vznik nového běžeckého oválu, volejbalového hřiště a stanovišť na klasické atletické disciplíny.

CO NABÍZÍME:

• Dva studijní programy Management sportu a Ekonomika a finanční služby

• Odborná praxe na smluvních pracovištích různého zaměření

• Státní zkouška z psaní na klávesnici

• Široké studijní zázemí (tělocvična, sportovní areál, posilovna, knihovna, studovna, domov mládeže)

• Zahraniční exkurze a stáže (projekt Erasmus+)

• Pomaturitní odborná specializace na VOŠ v oblasti účetnictví a daně (titul DiS. – diplomovaný specialista)

PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM NOVOBYDŽOVSKO

Odbornost učitelů a perspektivní zázemí gymnázia se promítly v několikaletou snahu vybudovat v Novém Bydžově přírodovědné centrum, středisko polytechnického a do jisté míry i digitálního vzdělávání v regionu. „Pro naši vizi se nám podařilo získat i podporu našeho zřizovatele KHK, kdy jsme na základě našeho partnerství uspěli na dotačním poli. Přes letní prázdniny nás čeká první „budovatelská“ etapa, kdy začneme s realizací drobných stavebních úprav našich laboratoří fyziky, chemie a biologie a následně je vybavíme nejmodernějším technickým a digitálním zázemím za více než 3,6 mil. Kč. Od září tak budou naši studenti v běžných hodinách pracovat s virtuální realitou, smart mikroskopy, výkonnými tablety s přírodovědným softwarem, laboratorními soupravami a celou řadou nejrůznějších stavebnic. V souvislosti s tímto projektem budeme organizovat badatelské aktivity a kroužky pro děti místních MŠ a žáky novobydžovských a okolních ZŠ,“ popisuje ředitel školy. Cílem je zpřístupnit svět přírodních věd nejmladším, a to co nejzábavnější formou objevování, bádání a experimentování. „V neposlední řadě bychom rádi děti a žáky inspirovali k tvůrčímu nadšení a položili tak základ pro utváření jejich vztahu k přírodě, pro chápání souvislostí v přírodních jevech a pro jejich budoucí citlivé vnímání světa a přístup k němu,“ říká ředitel školy.

„Devízou naší školy je bezesporu rodinná atmosféra. V podmínkách, které jsme si zde vytvořili, pro nás není individuální výuka jen pojmem a frází, je pro nás realitou a samozřejmostí, stejně tak i srdeční záležitostí, kdy všichni cítíme, že srdce obou škol stále žijí, že školy nabírají dech, že se bývalí absolventi začínají zpátky vracet sem do Nového Bydžova, že naše město pomalu a jistě přestalo stárnout a že se s mladou generací buduje opět nový a hezčí Bydžov,“ říká ředitel školy, který oceňuje pracovní nasazení všech učitelů během koronakrize především v souvislosti s distanční výukou a vyzvedává jednotný kolektivní tým, kterého si váží a u kterého si uvědomuje, že je to právě ten, kdo vytváří další cennou devizu školy.

 

Obory vzdělání 
79-41-K/61 Gymnázium – šestileté denní studium pro žáky ze 7. tříd ZŠ
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté denní studium pro žáky z 9. tříd ZŠ
63-41-M/01 Ekonomikaa podnikání – čtyřleté denní studium pro žáky z 9. tříd ZŠ
63-41-N/22 Účetnictví a daně – tříleté denní a kombinované pomaturitní studium

 www.gnb.cz

Zdroj: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov