Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
·
nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
· nejsou dlužníky vůči městu Orlová
· nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
· nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)
· nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
· nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku v posledních třech letech
· nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
· nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
· budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu.
 
Průběh licitace
Zájemci se k licitaci dostaví s platným občanským průkazem nebo jiným platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí zmocňující ho k licitaci. Zájemci o licitaci čestným prohlášením, které obdrží při licitačním řízení, uvede údaje, které jsou pro konkrétní licitační řízení vyhlášeny jako podmínka účasti. Licitace probíhá tak, že v úvodu členové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu, o jehož nájemné se vede licitace.  Zájemce obdrží rovněž čestné prohlášení k požadovaným skutečnostem. Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1m2/měsíčně, kterou je ochoten zaplatit za nájem bytu v Kč/m2/měsíčně. Tato částka nesmí být nižší než vyvolávací cena. V čestném prohlášení zakroužkuje účastník licitace pravdivé údaje, čestné prohlášení podepíše a odevzdá komisi, která ověří správnost vyplnění údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1m2/měsíčně a jména příslušných zájemců. Zájemce s nejvyšší částkou za 1m2/měsíčně získává právo uzavřít nájemní smlouvu. Další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by mezi vybraným zájemcem a městem Orlová nedošlo do 15 dnů od výzvy k uzavření nájemní smlouvy z jakýchkoli důvodů. Při rovnosti vítězné nabídky několika uchazečů bude rozhodovat losování provedené přímo za účasti zájemců o byt.

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 4
Velikost a kategorie: 0+2, I. kategorie, 1. nadzemní podlaží
Další údaje: Jedná se o byt s balkonem, který se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 44,50 m2
Celková obytná plocha bytu: 46,53 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 23.11.2022 v 15:00, Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 09.11.2022 od 15:00 do 15:30, 10.11.2022 od 09:00 do 09:30

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 51
Velikost a kategorie: 0+2, I. kategorie, 8. nadzemní podlaží
Další údaje: Jedná se o byt s balkonem, který se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 44,50 m2
Celková obytná plocha bytu: 46,53 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 23.11.2022 v 15:30 hodin, Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 09.11.2022 od 15:30 do 16:00, 10.11.2022 od 09:30 do 10:00

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1242, Orlová-Lutyně, byt č. 71
Velikost a kategorie: 0+2, I. kategorie, 8. nadzemní podlaží
Další údaje: Jedná se o byt s balkonem, který se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1242 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 46,07 m2
Celková obytná plocha bytu: 48,10 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 23.11.2022 v 15:45, Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 09.11.2022 od 15:00 do 15:30, 10.11.2022 od 09:00 do 09:30

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 23.11.2022 v 15:15, Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 09.11.2022 od 15:30 do 16:00, 10.11.2022 od 09:30 do 10:00

· bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
· bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)