Kotlíkovou dotaci lze využít na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Alokovaná částka do tohoto dotačního titulu pro Plzeňský kraj je 500 mil. Kč. Začátkem června bylo podáno více než 1100 žádostí za téměř 170 mil. Kč. 

Kraj touto dotací tentokrát řeší rodiny s nižšími příjmy, které budou moci získat dotaci až 95 % z uznatelných nákladů. Maximálně však částku 100 000 Kč na plynový kondenzační kotel nebo maximálně částku 130 000 Kč na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva či tepelné čerpadlo.

Kdo může žádat o dotaci? Existuje například nějaký klíč, dle kterého si může každý čtenář vypočítat, zda má na pomoc nárok nebo zda dokonce spadá do zmíněné kategorie: domácnost s nižším příjmem?

Základním kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, to je 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Zda čtenář spadá do uvedené kategorie a může žádat o dotaci, zjistí jednoduše na stránkách Plzeňského kraje. 

Existuje nějaká výjimka pro žadatele s nižšími příjmy? 

Výjimku tvoří domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří nebudou muset dokládat příjmy, protože jsou automaticky způsobilí pro dotaci. Základní podmínkou získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021.

Kde podat žádost o dotaci 

Žádosti jsou přijímány od 16. 5. – 31. 8. 2022 výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Více informací lze najít na webových stránkách Plzeňského kraje. 
Požádat lze i v případě, že výměnu kotle občané plánují, protože realizovat ji lze až 2 roky od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na základě žádosti.