Pracoviště: Regionální muzeum Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby, okres Tachov

Předpoklady:

 • fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je bezúhonná, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk

Požadavky:

 • dobrá orientace v oboru muzejnictví a muzejní legislativě
 • dobrá orientace a pozitivní vztah ke kultuře a produkci kulturních akcí
 • dobré organizační a komunikační schopnosti 
 • časová flexibilita 
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point, soc. sítě)
 • orientace v účetnictví
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost cizího jazyka výhodou

Rámcová pracovní náplň:

 • provozní, personální a ekonomické vedení příspěvkové organizace Regionální muzeum Kladrubska
 • kurátorská činnost
 • komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů a akcí, jejich organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění- dohled nad průběhem akcí, zajištění fungování expozic a výstav, prohlídek a přístupu k odborným informacím 
 • realizace programů a akcí nejen v prostorách muzea, ale i ve městě Kladruby a při prezentaci města i mimo něj 
 • vedení statistik návštěvnosti muzea i ostatních akcí, analýza návštěvnosti a vyhodnocení dat pro vedení města
 • sestavení ročního plánu kulturních akcí 
 • příprava podkladů, případně zpracování vizuálů a propagačních materiálů k akcím a výstavám
 • zpracování textů, fotografií, plakátů 
 • plnění dalších úkolů dle pokynů zřizovatele

Předpokládaný nástup: 02.01.2024 nebo dle dohody

Zájemci se mohou přihlásit do 08. 11. 2023 do 12:00 hodin (rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce)

Písemně na adresu:
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, obálku označte heslem „Výběrové řízení RMK- neotvírat“
V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, tel./e-mail kontakt, datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný životopis
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřenou kopii
- krátký motivační dopis s důrazem na směřování muzea a městské kultury v letech 2024 – 2025 (minimální rozsah 1 stránka A4 strojopisu)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče
- souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů.

Kontaktní osoba: Hana Floriánová, starostka města, tel. č. 374 616 711 nebo 604 880 420, starosta@kladruby.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Vyhlašovatel, případně radou města jmenovaná komise se souhlasem vyhlašovatele, může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.