Zdroj: Město RadniceMĚSTO RADNICE
náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice, tel.: 371 795 234, fax: 371 785 233
IČ: 00259021,  DIČ: CZ00259021,  ID DS: c9sb4dp,  www.mestoradnice.cz 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka základní školy

Město RADNICE   v y h l a š u j e   v souladu s ustanovením § 99 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

k o n k u r z n í   ř í z e n í   

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované městem Radnice – Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace se sídlem Sídliště 591, Radnice 338 28, IČ: 73740641.

Požadavky: 
● vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
● znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
● občanská a morální bezúhonnost,
● organizační a řídící schopnosti,
● dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. září 2022

Předpokládaná doba výkonu funkce ředitele/ředitelky školy je 6 let.

Náležitosti ke konkurznímu řízení: 

1. písemná přihláška,
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
4. strukturovaný profesní životopis,
5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),
7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele (ne starší než tři měsíce)
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení 

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 8. července 2022 na adresu:
Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice.
Na obálku napište „KONKURZ - NEOTVÍRAT“.
Kontakt: Mgr. Bc. Martin Švorc, DiS., tajemník města, tel. 371 740 814, email: martin.svorc@mesto-radnice.cz

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ ředitelky Základní školy a Mateřské školy Radnice, příspěvkové organizace, Sídliště 591, Radnice 338 28,zrušit.    

 Ing. Jan Altman v.r.
 starosta města

 Zdroj: Město Radnice