VEŘEJNÁ  VÝZVA MĚSTO  RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí 

vyzývá zájemce k přihlášení na místo 

Pracovník údržby zeleně

Místo výkonu práce: k. ú. města Rájec-Jestřebí

Druh pracovního poměru: pracovní úvazek 40 hodin týdně, na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, zkušební doba v trvání tří měsíců.

Datum nástupu: od 01. 08. 2021, popř. dle dohody.

Předpoklady pro uchazeče:

 • státní občanství ČR,
 • cizí státní občan, pokud má trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení věku 18 let, bezúhonnost.

Náplň práce:

Údržba veřejné zeleně:

 • tvarovací a zmlazovací řezy okrasných rostlin, dřevin a stromů
 • odplevelování
 • péče o travnaté plochy
 • ošetřování půdy
 • odstraňování náletů
 • kladení travnatého povrchu
 • výsev semen
 • vysazování stromů a rostlin
 • množení, ošetřování a regulace rostlin
 • zálivky, hnojení 

Údržba majetku města:

 • údržba veřejné zeleně,
 • zimní údržba + úklid sněhu

Kvalifikační předpoklady: minimálně vyučen, přednostně v zahradnickém oboru, praxe v údržbě zeleně vítána

Další požadavky:

 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B, další skupiny výhodou (skupina T, C),
 • komunikativnost, samostatnost, flexibilita,
 • obsluha technických zařízení: sekačka, křovinořez, motorová pila, komunální technika apod.

Nabízíme:

 • zařazení do 5. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobní příplatek
 • zajímavou a různorodou práci,
 • 25 dní dovolené a 3 dny indispozičního volna,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, zdravotní služby a další).

Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. 

K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dalších osvědčení,
 • souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběru uchazečů na pozici zahradník.

K osobnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Termín pohovoru jim bude písemně oznámen.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte
osobně na Podatelnu městského úřadu Rájec-Jestřebí,
e-mailem na adresu tajemnik@rajecjestrebi.cz
nebo poštou nejpozději do 16.07.2021 do 12:00 hodin na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M - tajemnice
Blanenská 84
679 02 Rájec-Jestřebí
Zdroj: Město Rájec - Jestřebí

Obálku označte slovy: ,,Veřejná výzva – pracovník údržby zeleně“

Kontakt:
Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M., tajemnice městského úřadu Rájec-Jestřebí,
tel: 731 240 038, e-mail: tajemnik@rajecjestrebi.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběr pracovníka na základě této veřejné výzvy kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Rájci-Jestřebí dne 11.06.2021 

Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M. v. r., tajemnice