Díky projektům místního akčního plánování ve vzdělávání se Ostrava zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských i základních školách na celém území obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava, zahrnuje také okolní tři města a devět obcí, mj. Klimkovice, Šenov a Vratimov). Nyní máte možnost se do tohoto procesu zapojit také vy.

Aktuálně je od 1.3.2022 realizován již třetí projekt místního akčního plánování v řadě, a to „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“ (MAP ORP Ostrava III). Projekt bude realizován po dobu 21 měsíců do 30.11.2023 a zapojilo se do něj 150 (dle RED IZO) mateřských, základních a základních uměleckých škol z ORP Ostrava.

Jednání pracovní skupiny čtenářské gramotnosti.Jednání pracovní skupiny čtenářské gramotnosti.Zdroj: Statutární město Ostrava

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím udržení a rozvoje již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů (kraj, obce, církve, soukromníci), škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání na území správního obvodu Ostrava. Výsledkem bude mimo jiné zpracování strategického dokumentu „Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025“. Existence zpracovaného místního akčního plánu dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z Operačního programu Jan Ámos Komenský, Integrovaného regionálního operačního programu aj.

Jak takovýto dokument vzniká?
Základní osnova je stanovena metodikou MŠMT. Na obsahu dokumentu pak pracuje realizační tým projektu a především místní aktéři, kteří se pravidelně setkávají v tzv. pracovních skupinách projektu, aby společně plánovali a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení celkového stavu vzdělávání a souvisejících oblastí týkajících se dětí a mládeže od tří do patnácti let. Do pracovních skupin jsou zapojeni zástupci mateřských a základních škol, středisek volného času, základních uměleckých škol, zřizovatelů, neziskových organizací, poraden, rodičů, univerzit, knihoven a další aktéři v oblasti vzdělávání. Jejich společným pojítkem, mimo dlouholeté praxe a zkušeností v oblasti školství a vzdělávání, je chuť společně pracovat a posouvat školství na ostravsku kupředu.

Pracovní skupiny projektu se zabývají šesti oblastmi: předškolním vzděláváním a péčí, čtenářskou a matematickou gramotností, rozvojem rovných příležitostí, kariérového poradenství v základních školách a financováním.

Společnou náplní skupin je analýza silných a slabých stránek, vyhledávání hrozeb a rizik, tvorba vize, priorit a strategických cílů v konkrétních oblastech dle zaměření jednotlivých pracovních skupin. Také je to aktualizace odborných dokumentů a spolupráce na tvorbě akčních plánů rozvoje vzdělávání. Úlohou pracovních skupin je i řešení aktuálních problémů v oblasti školství v ORP Ostrava. Pracovní skupiny tak poskytují prostředí pro sdílení zkušeností a společné řešení problémů, které se v území nacházejí.

Jak se do tvorby strategického dokumentu můžete zapojit?
Aktuálně pracovní skupiny projektu vytvořily SWOT analýzy pro každou z oblastí, kterými se zabývají, vize těchto oblastí a stanovily jejich priority a strategické cíle. Tyto jsou v rámci konzultačního procesu uveřejněny na webu projektu www.map.ostrava.cz . Vy si tento dokument můžete stáhnout a se svými připomínkami/poznámkami/doporučeními jej zaslat na email: ksynek@ostrava.cz v termínu do 10. 11. 2022.

Finální podoba této části dokumentu bude předložena ke schválení řídícímu výboru, který je hlavním rozhodovacím orgánem projektu a na základě jehož rozhodnutí se jednotlivé, aktuálně zpracované, části dokumentu stávají oficiální a poskytují tak podklad pro další navazující činnosti, například sestavení akčních plánů nebo nastavení implementačních aktivit, které budou následně realizovány.

Jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči.Jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči.Zdroj: Statutární město OstravaNa co byste v souvislosti s projektem MAP ORP Ostrava III neměli zapomenout?
Součástí projektu je také pravidelná aktualizace seznamu investičních priorit ORP Ostrava. Jedná se o tabulky, do kterých školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli čerpat finanční prostředky z externích zdrojů, např. Integrovaného regionálního operačního programu. Tato probíhá pravidelně nejdříve po 6 měsících od poslední aktualizace, jak udává metodika MŠMT. Poslední aktualizace byla realizována dne 16.9.2022 a dohledat ji můžete na webu projektu. Jak školy, tak jejich zřizovatelé by měli dbát na průběžnou přípravu svých investičních záměrů, aby byli na pravidelnou aktualizaci připraveni v dostatečném časovém předstihu. Jedná se zejména o projednání a schválení zařazení investičních záměrů do SR MAP v orgánech kraje, města, obce nebo městského obvodu, a to vždy ještě před samotnou aktualizací SR MAP na jednání řídícího výboru projektu.

Informace o dalším termínu aktualizace Strategického rámce investičních priorit ORP Ostrava budou uveřejněny na webu projektu, facebooku projektu a budou zaslány emailem všem mateřským a základním školám, střediskům volného času a jejich zřizovatelům z ORP Ostrava.

Upozorňujeme, že dne 13.10.2022 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo avíza výzev Integrovaného regionálního operačního programu pro základní školy, kde informovalo o některých nových skutečnostech, které mohou mít vliv na přípravu projektových žádostí dotčených aktérů.

Zajímá vás více o průběhu realizace projektu? Rádi byste se seznámili s postupem přípravy místního akčního plánu nebo jen hledáte inspiraci, zajímavosti z oblasti školství nebo informace o vyhlášených dotačních programech?
Navštivte stránky www.map.ostrava.cz nebo facebookový profil MAP III Ostrava, případně se můžete přímo na webu projektu přihlásit k odběru novinek e-mailem. Zapojit se můžete také do pracovních skupin, a to buď jako řádný člen nebo jako host. K projevení zájmu využijte kontaktní e-mailovou adresu map@ostrava.cz.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostravy.

Zdroj: Statutární město Ostrava