Zdánlivě samozřejmá záležitost, vyjádření úcty k rukodělné výrobě řemeslníkům žijícím v našem regionu, si vyžádala mnoho potřebných administrativních a vstřícných kroků.  Díky svému pověření pro kulturu
a památkovou péči Karlovarského kraje, jsem iniciovala aktualizaci potřebných jednání, vedoucích k samotnému udělení ocenění.  Na začátku září letošního roku připravujeme slavnostní předání ocenění, po dlouhých více než dvaceti letech. Díky obětavé spolupráci odboru kultury kraje a Muzea Cheb p. o.,
který je pověřen Krajským úřadem Karlovarského kraje vykonávat odbornou regionální péči o tradiční lidovou kulturu, byly připraveny a Radou Karlovarského kraje schváleny jednací řád, stanovy titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Karlovarského kraje a najmenovaní členové odborné komise, která se bude tomuto titulu věnovat. V Karlovarském regionu se situace v rukodělné neboli tradiční lidové kultuře liší od jiných krajů naší republiky. Odchodem původního obyvatelstva po druhé světové válce a příchodem obyvatel z různých končin republiky došlo mimo jiné i k zániku některých tradičních řemesel. Samozřejmě k tomu přispěl i vývoj společnosti, změna způsobu a potřeb každodenního života. A v návaznosti na společenské změny nastala opětovně proměna historie řemesel našeho regionu. Ti řemeslníci, kteří zde zůstali díky své odbornosti a pokračovali ve svém řemesle, byli následně zasaženi přirozeným vývojem společnosti, která negativně ovlivnila další osud dosavadních řemesel. Původní řemesla, jako punčochářství v oblasti Aše a Nejdku, rukavičkářství Abertamy, Aš, Plesná postupně zanikají jednak vlivem odchodu obyvatelstva, ale i zánikem tohoto druhu výroby, která byla nahrazena tovární výrobou. Krajkářství v oblasti Krušnohoří, na Kraslicku, Nejdecku, v Krajkové přešlo na strojní výrobu, do dnešní doby se zachovalo ve formě záliby. Tkalcovství a přadláctví v původní domácí výrobě také zaniká vlivem přechodu na tovární výrobu a změnou stylu života. Obdobně je tomu tak v sedlářství a brašnářství, ševcovském řemeslo, krojové krejčovině, výrobě podmaleb na skle, typické pro poutní místa na Chebsku a betlemářství, hrnčířství, tesařině, sekernictví, výrobě šindele, stolařství, kovářství, pecařském řemesle či košíkářství. A po celém světě známá výroba hudebních nástrojů  v Lubech a Kraslicích patří k historii tohoto kraje a mistrovským řemeslným pracím s dlouholetou tradicí. Centrální zrušení živnostenského podnikání  v druhé polovině 20. století bylo tou poslední ranou, která obecně zasáhla tradiční, rukodělnou, domácí výrobu, která se v Karlovarském kraji vyvíjela po staletí.

Keramika točená na hrnčířském kruhuZdroj: Oľga Haláková

Ministerstvo kultury ČR je zakladatelem Národního ústavu lidové kultury, státní příspěvkové organizace se sídlem ve Strážnici, pověřeným centrálním pracovištěm pro koordinaci a realizaci „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Národní ústav lidové kultury se zapojuje i do mezinárodních aktivit v oblasti lidové kultury a folkloru a je sídlem České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada pořadatelů festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO), zabezpečuje činnost této sekce a umožňuje tak kontakt s devadesáti národními sekcemi zemí všech kontinentů. Krajské ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby navazuje na celostátní ocenění titulem Nositel tradice lidového řemesla udělované Ministerstvem kultury České republiky.

Ocenění Karlovarského kraje pod názvem Mistr tradiční rukodělné výroby začne udělovat kraj v září letošního roku 2024 a učiním vše proto, aby toto ocenění pro zdejší mistry svého řemesla bylo udělováno i v následujících letech. Smyslem udělení tohoto uznání je, že chceme věnovat péči těm, kteří prakticky a mistrně zvládají tradiční řemesla v našem regionu, udržují je, ale i následně své mistrné znalosti a dovednosti předávají další generaci.

Olga Haláková
Členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Komise pro výběr kandidátů k udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Karlovarského kraje", jmenovaná Radou Karlovarského kraje dne
1. zástupce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
    - Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury
2. zástupce profesních odborníků - Oľga Haláková, radní pro oblast kultury
    a památkové péče, zástupce     za hrnčířské a keramické řemeslo
3. pracovník regionálního pracoviště tradiční lidové kultury
    - PhDr. Iva Votroubková, etnograf Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
4. zástupce Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
    - Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka
5. zástupce Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
    - Ing. Michael Rund - ředitel
6. zástupce profesních odborníků - Mgr. Eva Kubátová, předsedkyně
     Spolku Krušnohorská krajka,
7. zástupce z oblasti odborného školství - Bc. Jiří Pátek, Integrovaná
    střední škola Cheb – Houslařská škola, učitel a odborný mistr výuky