Po čtyřiceti letech fungování se vedení závodu rozhodlo pro investičně významné rozšíření a modernizaci svého technického i technologického vybavení a v současné době dokončuje realizaci úprav. Od počátku projekčních prací v prosinci 2018 až po autorský dozor probíhající v současné době se na úspěšné inovaci závodu zásadně podílí firma Valbek v pozici generálního projektanta.

Celkový pohled na 3D model nové technologické jednotky.Celkový pohled na 3D model nové technologické jednotky.Zdroj: Valbek, spol. s r.o.

„Jde o záměr poměrně velkého rozměru, kdy nás jako projekční firmu investor oslovil s konkrétním požadavkem na komplexní zajištění projekčních prací pro rozšíření a modernizaci přípravárenských provozů závodu RAKO III v Lubné u Rakovníka,“ popisuje hlavní Inženýr projektu Erik Fridrich z oddělení projekce technologických celků firmy Valbek.

Realizace výstavby nové technologie závodu.Realizace výstavby nové technologie závodu.Zdroj: Valbek, spol. s r.o.

Jelikož se jednalo o rozšíření dispozice stávajícího objektu, ve kterém bylo nutné do jisté míry zachovat provoz, bylo nezbytné nejprve zajistit rychlé a přesné zaměření stávajícího stavu objektu i technologií v něm uložených. Pro tento druh detailního zaměření využívá firma Valbek svůj speciální laserový scanner Leica RTC 360, jeden z nejpřesnějších laserových scannerů ve své třídě. Výsledkem naskenovaného objektu, resp. mračna bodů, vč. technologického vybavení je 3D model sloužící k následným projekčním pracím v reálném prostředí naskenovaného prostoru (laicky řečeno: díky 3D modelu, který je přenesený do počítačového projekčního programu projektant ví, zda se nová technologie nebo nové zařízení do již existujícího prostoru vejde, kudy vést nové potrubí tak, aby neproťalo již umístěné a funkční potrubí, atd. Díky tomu tak může předejít možným kolizím a vytvořit „výkres“ s přesnými rozměry do již daného místa). „Následným krokem, pak byly vlastní projekční práce na modernizaci provozu. Studie proveditelnosti byla řešena variantně dle požadavků Investora. Následné fáze projektové dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy byly taktéž zajišťovány firmou Valbek. Snažíme se našim zákazníkům vždy nabízet komplexní služby vlastními zdroji, případně kooperujeme s ověřenými externími subdodavaty, “přibližuje ve stručnosti Erik Fridrich rozsah poskytnutých služeb firmou Valbek.

K bližší představě o objemu veškerých nákladů spojených s modernizací závodu pomohou čísla, která prozrazují celkové investiční náklady ve výši cca 500 mil. Kč, kooperace více než 30ti dodavatelů služeb a vybavení, projektová příprava všech variant a fází projektu v průběhu 18 měsíců, realizace dílčích částí a celku v rozsahu cca desset měsíců.

Více o nabízených službách, projektech a zajímavých osobnostech firmy Valbek naleznete na www.valbekstory.cz.

 logologoZdroj: Valbek, spol. s r.o.