Naše škola nabízí tradiční základní vzdělávání. Žákům se u nás otevírají nové možnosti, učitelé se jim snaží přiblížit výuku co nejvíce i z praktického hlediska v životě. Naším posláním je poskytnout dětem onen všestranný rozvoj a připravit je na svůj budoucí život.

Mezi základní priority naší školy patří: interaktivní výuka, v níž se snažíme uplatňovat a zavádět moderní pedagogické přístupy, chceme zvýšit čtenářské a komunikativní dovednosti, finanční gramotnost. Zaměřujeme se také na informační technologie, naše škola již začala s výukou podle RVP s „novou informatikou“, výuka tohoto předmětu probíhá již od první třídy, postupně ji zařazujeme do výuky napříč všemi vyučovacími předměty.

prvňáčciprvňáčciZdroj: ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Naším společným úsilím je ke všem přistupovat vstřícně, individuálně pečujeme jak o žáky talentované, tak o žáky se specifickými poruchami učení. Máme snahu vytvářet příjemnou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi žáky a pedagogy, ale také i mezi ostatními zaměstnanci školy.

Již několik let u nás úspěšně funguje žákovský parlament, díky kterému podporujeme dění ve škole formou nejrůznějších aktivit.

robotirobotiZdroj: ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Ve škole pracuje speciální pedagog a metodik primární prevence. Budujeme otevřenou komunikaci.

Zájem u nás je rozmanitý, zaměřujeme se na tyto různorodé aktivity (kroužky): keramický, sportovní, jazykový, počítačový, deskových her, Mladý vědátor, Hudba a poezie a jiné.

A pořád se něco děje…
Sportovní akce, lyžařský kurz pro první stupeň, školy v přírodě s náplní ekologické výchovy, Den Země a ekologické dny, Den vědy, Den dětí, projektové dny ve dlouholeté spolupráci s polskou základní školou ve Wodzislawi, recitační soutěž v mateřském a cizím jazyce. Pořádáme také literární besedy s autorským čtením - Jan Opatřil, Zdeněk Karlík.

lyžařský kurzlyžařský kurzZdroj: ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná

Společné učení a hraní rádi a pravidelně realizujeme ve spolupráci s našimi dvěma mateřinkami. Společně pořádáme akce pro žáky i rodiče.

Vestibul školy prošel významnou rekonstrukcí, při vstupu do školy můžete pocítit vzdušnost prostoru a jisté proslunění zářivě žlutou barvou. Výzdoba je doplněna žákovskými pracemi z keramického kroužku.

Také ostatní místnosti školy prošly svou obnovou - vybrané třídy a odborné učebny - F, Ch, IKT, Jazyková laboratoř. Zabýváme se polytechnickou výchovou v rámci hodin Člověk a svět práce na I. a II. stupni. Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné jsme zařazeni do výzvy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 s žádostí o vybudování polytechnické a virtuální učebny.

Kontakty: www.ulesakarvina.cz, email: sekretariat@ulesakarvina.cz,
tel: 596 311 487, Mob:739 669 921