Ve vedení Technických služeb Chrudim jste rok, co se za dobu vašeho působení změnilo?

Společnost Technické služby Chrudim (TS) jsem převzal v lednu tohoto roku, kdy jsem okamžitě provedl vnitřní a vnější analýzu stávajícího stavu společnosti. Jednalo se o ekonomiku společnosti, kvalitu lidských zdrojů, managementu a dělnických profesí, technické zázemí a systémové nastavení. Navázal jsem na silné stránky bývalého vedení, ale zároveň jsem nastavil nová pravidla činnosti TS. Do středisek, která v průběhu roku plnila svěřené úkoly dle mého zadání a představ, tj. veřejné osvětlení, správa hřbitovů, ekonomický úsek, drobné činnosti (výlep plakátů, provozování WC a parkovacích automatů), jsem výrazně nezasahoval a myslím si, že činnosti jsou po všech stránkách dobře nastavené.

Zdroj: TS Chrudim
Samostatnou kapitolou jsou odpady, tj, svoz odpadu po městě Chrudim, kde máme čtyři posádky a svážíme komunální a tříděný odpad od občanů. Zaměřil jsem se především na ekonomiku provozu a organizaci pracovních procesů, protože nákladovost je nedílnou součástí tvorby poplatku v systému odpadového hospodářství města, který stanoví městské zastupitelstvo.
Změny čekají střediska veřejná zeleň, komunikace, dopravní značení, čistota, a to zejména v kvalitě práce, posílení lidských zdrojů, ale i možnost outsorcingu dle ekonomických výhodností.

Zdroj: TS Chrudim

Sběrný dvůr se nám podařilo nastavit výměnou personálu a kvalitou vstupních školení, kde důraz kladu na dodržování provozního řádu, jak sběrného dvora, tak Re-use centra. Velký význam spatřuji ve zřízení úložiště skla a střepů. Výkup této komodity je desetkrát rentabilnější. Dalším úspěchem je ukládání použitých pneu ve sběrném dvoře bez úhrady v režimu zpětného odběru. Ve spolupráci s městem optimalizujeme veřejnou síť sběrných míst, které rovněž terénně upravujeme a zlepšujeme jejich vizuální vzhled.
Rozšířili jsme spolupráci se Sociálním podnikem Chrudim, který podléhá mému vedení a umožňujeme začleňování zdravotně znevýhodněných pracovníků do pracovního procesu v oblasti úklidu čistoty města.

Zdroj: TS Chrudim

Můžete přiblížit, čím vším se TS zabývají, co je aktuálně a co dlouhodobě nejnáročnější?

TS by měly být servisní organizací města, jejíž základní funkcí je svozová organizace odpadů. Starají se o čistotu a vzhled města, o veřejné osvětlení. Spravují šest hřbitovů v údržbě a zajišťují agendu pronájmu hřbitovních míst, zajišťují drobné činnosti pro město. Provádí údržbu veřejné zeleně, ale jen svěřených lokalit v Chrudimi dle zadání odboru investic. TS nejsou správci komunikací, tudíž neopravujeme výtluky, výmoly, propady a podobně. A provozujeme sběrný dvůr.
Chtěl bych zmínit, že hlavní činností je údržba města a vedlejší činnosti nám přináší další finanční zdroje. Jedná se především o komunální služby směrem k podnikajícím osobám, ale i služby občanům nad rámec hlavní činnosti.

Zdroj: TS Chrudim

Náročnost vnímám v optimalizaci kvalitních lidských zdrojů a aktuálně je i do budoucna bude nutno řešit komplexně systém odpadového hospodářství ve městě. Hlavní úloha spočívá na vedení města, kdy ve spolupráci s TS bude zpracován projekt s cílem vybudovat překladiště odpadu a třídící linky s novým, moderním sběrným dvorem s velkým Re-use centrem.
Provádíme také zimní údržbu městských komunikací, což představuje velkou náročnost v operativním zajištění pracovních sil.

Realizujete aktuálně nějaké významné investice, pokud ano do jaké oblasti směřují? Případně plánujete investice do budoucna?

Investujeme především do modernizace techniky. Koupili jsme 20. metrovou plošinu na podvozku Iveco, budeme žádat o dotaci na svozové vozidlo a čeká nás nákup kompaktního zametacího vozu. Další potřebou je vysokokapacitní sekačka. Zřejmě budeme pořizovat do areálu TS halu k parkování techniky.

Zdroj: TS Chrudim

Jaké jsou vize dalšího rozvoje TS, co by se mělo nebo bude měnit, kam by se měly posunout?

Naší vizí jsou plně funkční TS, které odvádějí kvalitní práci ke spokojenosti občanů Chrudimi, našeho vlastníka – zřizovatele, kterým je město Chrudim, a v neposlední řadě spokojenost našich zaměstnanců – pracovníků TS.

Více informací: https://www.tschrudim.cz/

Zdroj: TS Chrudim