Jsme nezisková organizace Krok Kyjov, z.ú., která již 21 let pomáhá lidem v obtížných životních situacích. Provozujeme 4 registrované sociální služby.

  • a) Terapeutická komunita pro drogově závislé nabízí dlouhodobou rezidenční léčbu pro závislé muže a ženy ve věku minimálně 15 let
  • b) Program následné péče – program funguje jako přechodový můstek mezi komunitou a běžným životem
  • c) Sociálně aktivizační služby - převážně v terénu, přímo v sociálně slabých rodinách, podpora rodin před a po rozvodu, ve finančních obtížích apod.
  • d) Odborné sociální poradenství – poradenství rodinám v sociálních problémech, právní poradenství, mediace, terapie

 Kromě toho realizujeme další dva projekty:

  •  Dobrovolnické centrum;
  •  Programy primární prevence pro základní školy.

Již několik let se naše organizace také aktivně zapojuje do aktivit směřujících k ochraně přírody. Jedná se o management a ochranu přírody, o některá území se staráme víc než 10 let. Dále pasení ovcí v chráněných, obtížně přístupných územích. Zajímáme se o obnovitelné zdroje, s klienty realizujeme např. stavby hliněných domů.

Kvalita námi poskytovaných služeb je přímo závislá na kvalitě našeho týmu. Naše organizace se vždy snažila zajistit příznivé pracovní podmínky pro své zaměstnance, jejichž potřeby vždy zohledňovala.  Pokračovat v realizaci naší vize sladění potřeb organizace s potřebami pracovníků nám pomohl projekt, který byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancován Evropskou unií.

Zdroj: Krok Kyjov/archiv

Díky projektu Krok – Age friendy organizace, CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009634 jsme v naší organizaci v období 1.1.2019 -28.2.2021 zaváděli age management. Principy age managementu se týkaly zaměstnanců všech věkových skupin a spočívaly v zavedení nástrojů, které mají za cíl udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců.
Pracovní schopnost tvoří 4 oblasti:

  • Zdraví
  • Kompetence
  • Hodnoty, postoje a motivace
  • Styl vedení, pracoviště a pracovní podmínky.

V rámci projektu jsme vytvořili a realizovali strategii age managementu, zavedly nástroje a realizovaly aktivity, které podporovaly všechny oblasti pracovní schopnosti. V současné době zde probíhá age management audit, který spočívá v analýze organizace v oblasti věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti. V případě úspěšného auditu získá naše organizace osvědčení Age Management Friendly®.

Více o zavedeném systému age managementu  na stránkách www.oskrok.cz.