Intenzivní tranzit, kterým trpí střed města včetně světově významného historického objektu plaského konventu, by se měl v průběhu roku 2026 odklonit. Výrazně se tím usnadní cestování, které je z hlediska bezpečnosti v některých úsecích dotčené trasy krajně nevyhovující. V rámci projektu navíc vznikne na trase obchvatu i nové vyhlídkové místo pro pěší a cyklisty.

Zdroj: VALBEK spol. s.r.o.

Celá stavba obchvatu Plas v délce 5 500 metrů je od roku 2015, tedy od prvotních projekčních prací, zpracovávána firmou Valbek, spol. s r. o.  Její jednotlivé části jsou dle specializace rozděleny mezi libereckou pobočku se zaměřením na projektování silničních staveb a plzeňskou pobočku, kde je zpracovávána projektová část pro mosty  a vodohospodářské stavby.

Z hlediska mostních objektů je projekčně nejnáročnější a zároveň esteticky nejvýraznější ze všech pěti mostních staveb železobetonový obloukový most, s délkou téměř 500 metrů a výškou až 87 metrů nad hladinou řeky. Překonává tak hluboké údolí řeky Střely. Tento stavebně významný prvek je kromě technických požadavků navrhován s velkým respektem k celkovému krajinnému rázu památkové zóny města Plas a jeho okolí.

Zdroj: VALBEK spol. s.r.o.
„Jedná se o velmi vyhledávanou turistickou a cykloturistickou lokalitu. Snažili jsme se proto o co nejcitlivější vsazení této mostní stavby do krajiny,“ popisuje Ondřej Šertl, projektant plzeňského ateliéru mostů. Právě pro velkou popularitu oblasti ze strany turistů a cykloturistů je do projektu velkého mostu zanesená trasa navazující na síť stezek BAROKO. Při průchodu či průjezdu mostem si budou moci turisté vychutnat výhled údolím Střely na panorama Plas z nového vyhlídkového místa s pochozími skleněnými panely.  

Také vodohospodářské stavební prvky řešené v rámci obchvatu Plas kompletně projekčně zpracovává plzeňské středisko Valbek. Od zachycení dešťové vody ze silničních příkopů pomocí norných stěn a lapačů splavenin až po retenční nádrž pro zachycení vody z téměř poloviny délky hlavní komunikace obchvatu. „Je to poměrně dlouhý úsek. Rozměry nádrže vyšly z konfigurace terénu, a proto je tento rezervoár schopný zachytit i větší množství vody,“ vysvětluje Ing. Andrea Števková, Ph.D., projektant vodohospodářských staveb.

Zachycená voda z retenční nádrže je pak přes regulační fáze odtoku svedena do Nebřezinského potoka. „Filozofie naší firmy nám ukládá chovat se k vodě maximálně hospodárně. Proto je i v tomto projektu dešťová voda odváděna v co největší míře do stávajících vodotečí vytvořených přirozenou migrací vody v krajině, a ne přímým potrubním svodem,“ uzavírá téma inženýrka Števková.

Doufejme, že současná pandemická situace výrazně nezbrzdí realizační procesy a v průběhu roku 2023 již budeme moci pozorovat zahájení stavebních prací.