KONKURZ

Starosta obce Cetkovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurzní obsazení pracovního místa:

Ředitele/ředitelky

Mateřské školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvkové organizace
sídlo: Školní 204, 679 38 Cetkovice

Požadavky:

 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004  Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti,
 4. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti).

Přihláška musí obsahovat:

 1. přihlášku – písemné vyjádření své vůle přihlásit se do vyhlášeného konkurzního řízení, doplněná kontaktní adresou, telefonním číslem a datem,
 2. úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 3. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 4. strukturovaný profesní životopis,
 5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.7.2023

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.
Na horní okraj obálky prosím napište přesný název školy, na kterou přihlášku podáváte.

Obálku označte slovy: „KONKURZ MŠ CETKOVICE - NEOTVÍRAT!“

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14.4.2023 12:00 hod.
na OÚ Cetkovice, Náves 168, 679 38 Cetkovice.
Kontakt:  tel.:516 477 522, e-mail: starosta@cetkovice.cz, www.cetkovice.cz