Rada obce Ratíškovice vyhlašuje ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/-ky

Základní školy a Mateřské školy Ratíškovice, se sídlem Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice, IČO: 00227901, jejímž zřizovatelem je obec Ratíškovice, se sídlem U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice, IČO: 00285242..

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Písemně zašlete:

 • přihlášku (vedle obecných údajů o své osobě – titul, jméno a příjmení, bydliště, uchazeč uvede kontaktní adresu, liší-li se od bydliště, telefon, příp. e-mail, pracovní pozici a podpis uchazeče),
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně funkčního zařazení) podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci rozvoje a řízení školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 normostran).

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 22. 3. 2024  na adresu: obec Ratíškovice, se sídlem U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice.
Předpokládaný nástup do funkce je 01.08.2024.
Obálku je třeba označit „Konkurs ředitel/ka ZŠ a MŠ Ratíškovice – NEOTVÍRAT“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Ing. Martin Šupálek, starosta