Co je to oddlužení?

Nacházíte-li se v úpadku, tedy v situaci, kdy máte minimálně dva věřitele, u nichž máte dluh více než 30 dnů po splatnosti a nejste nadále schopni tyto dluhy platit, nebo víte, že taková situace v brzké době nastane je pro vás řešením insolvenční řízení.

Jedním ze způsobů řešení je oddlužení. To může probíhat formou zpeněžení majetkové podstaty, nebo zpeněžením majetkové podstaty spolu s plněním splátkového kalendáře.  V obou případech však ke zpeněžení majetku dochází a je třeba s tímto faktem před podáním insolvenčního návrhu počítat.

Oddlužení osob zvláště zranitelných

Speciální pravidla jsou pak uplatňována pro invalidní důchodce II. a III. stupně a starobní důchodce. Tito lidé jsou tzv. osobami zvláště zranitelnými a uplatňují se na ně i díky tomu speciální zákonné výjimky, ať už týkající se doby, pro kterou oddlužení trvá, či výše minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů. To tedy znamená, že místo běžných 5 let, po které musíte splátkový kalendář splácet (pokud tedy celkovou výši dluhů neuhradíte dříve), je dle § 412a odst. 4 insolvenčního zákona oddlužení splněno již po 3 letech, navíc bez 30% hranice uspokojení nezajištěných věřitelů

V případě starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně je tedy nutné splácet insolvenčnímu správci odměnu ve výši 900 Kč + DPH, tj. 1.089 Kč, pouze po dobu 36 měsíců.

Jak zjistím, zda jsem schopný splácet?

Chcete-li vědět, zda jste schopni svoji minimální splátku z vašeho důchodu splácet, použijte kalkulačku Ministerstva spravedlnosti. 

Zadejte výši vašeho příjmu a uveďte, kolik máte vyživovaných osob, tj. osob, které s Vámi žijí v domácnosti (manžel, děti apod.) a kalkulačka vám vaši minimální splátku vypočítá. Pokud je váš příjem tak nízký, že celý tvoří výši nezabavitelného minima, můžete pro účely oddlužení využít darovací smlouvu, kterou se vám třetí osoba zaváže hradit na účet oddlužení měsíčně minimální splátku.

Pro lepší představu uvedeme praktický příklad:

Při starobním důchodu ve výši 13.950 Kč a 1 vyživované osobě je vaše insolvenční splátka ve výši 2.392 Kč, přičemž vám v takovém případě zůstává 11.558 Kč. Takováto splátka by pro insolvenční řízení měla být postačující, jelikož splňuje podmínky minimální splátky.

Podmínky minimální splátky

Minimální výše, kterou musí dlužník během oddlužení splnit, se vypočítá jako:

měsíční odměna insolvenčního správce za dobu trvání oddlužení (900 Kč + DPH – je-li jeho plátcem)

+ odměna insolvenčnímu správci za každou přihlášku věřitele (250 Kč + DPH – je-li jeho plátcem)

+ ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň ve stejné výši jako je součet předchozích dvou odměn

+ jednorázová odměna sepisovatele návrhu na povolení oddlužení (4000 Kč + DPH – je-li jeho plátcem).

Po úspěšném splnění oddlužení zanikají všechny dlužníkovy závazky (kromě zákonných výjimek).

Jak postupovat?

  1. V první řadě je důležité zjistit, zda se vůbec nacházíte v úpadku a oddlužení je pro Vás možné a vhodné.
  2. Zvažte, zda opravdu nejste schopni svoje dluhy splácet sami, neboť ačkoliv je oddlužení nejmírnějším způsobem řešení úpadku, bude zpeněžen váš majetek a po dobu insolvence budete pod neustálým dohledem insolvenčního správce, který dohlíží na poctivost Vašeho záměru.
  3. Kontaktujte advokátní kancelář, nebo neziskovou organizaci, která Vám sepíše a podá za Vás návrh na povolení oddlužení soudu.
  4. Advokátní kancelář na základě Vámi uvedených informací, posoudí Vaši situaci a požádá vás o listiny, které prokazují váš úpadek (smlouvy o půjčkách, dokumenty dokládající dlužné pojistné, exekuční příkazy od exekutorů) a listiny prokazující Vaše příjmy (typicky tedy výměr důchodu, nebo alespoň ústřižky dokládající jeho příjem) a další potřebné přílohy podání návrhu.
  5. Poté, co zašlete všechny potřebné dokumenty a návrh je sepsán, je následně zaslán spolu s přílohami na insolvenční soud, kterým je krajský soud v obvodu místa trvalého bydliště. Zpravidla do 3 pracovní dnů je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Na koho se můžu obrátit?

Hledáte odborníky, kteří vám pomohou s vaší nelehkou situací? Obraťte se na advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS. Specializují se na oddlužení důchodců, manželů, podnikatelů nebo jednotlivců. Oslovit je můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na jejich webu www.odborneoddluzeni.cz, případně mailem nebo telefonicky.

Zdroj: FABIAN & PARTNERS