Probíhající klimatická změna, která se projevuje mimo jiné ve stále větším nedostatku zdrojů pitné vody v mnoha lokalitách naší republiky, nás nutí intenzívně hledat ekonomicky i ekologicky efektivní a dlouhodobě udržitelnou cestu z této rostoucí hrozby.

Řešením nejsou jen další nové čerpací vrty, ale i skutečné hospodaření s vodou v krajině. Mezi vodní zdroje je nutno zahrnout i dešťovku a také přečištěnou odpadní vodu. V obou případech je žádoucí učinit vhodná systémová opatření, která zabezpečí udržení této vody v krajině, tj. i v samotném intravilánu obcí.
Budování konvenčních kanalizačních systémů s jednou centrální ČOV v obcích s roztroušenou zástavbou, výškově členitým terénem či odloučených místních částech měst je ekonomickou pastí pro mnoho starostů. Zároveň je nutné si uvědomit, že zpravidla při realizaci tohoto způsobu odkanalizování území dochází k řízenému odvedení i velké části dešťové vody z intravilánu obcí a měst. Tato voda pak bez jakéhokoliv dalšího užitku odtéká pryč z krajiny. Výsledkem je dlouhodobé vysychání půdy a snižování její retenční schopnosti. V horkém létě pak mnohá území naší republiky připomínají spíše oblast vyprahlého Chorvatska.
Východiskem z této neustále se zhoršující situace nejsou jen projekty velkých vodních nádrží, ale i malé projekty s celoplošným pokrytím. Ty mohou mít v konečném důsledku možná větší ekologicko-ekonomický efekt a rychlejší realizaci než velké projekty.

Řešením pro mnohá území je budování obecní soustavy domovních ČOV se systémovým monitoringem a vzdáleným řízením jejich provozu. Tento způsob odkanalizování venkova je opakovaně dotačně podporován Státním fondem životního prostředí, což přispívá k rostoucímu zájmu starostů o realizaci i v jejich obcích.

Řada starostů už využila dříve vyhlášených dotačních výzev na toto téma a někteří z nich již úspěšně prošli nejen přípravnou, ale i realizační fází projektu a dnes zdárně provozují své obecní soustavy domovních ČOV. Doposud největší stavbou, která byla tímto způsobem v ČR odkanalizována, je obec Rybí u Nového Jičína. Zde je do soustavy zapojeno celkem 190 ks domovních ČOV, které provozuje jeden pracovník obce. 

Důvodů, které vedly zastupitelstva obcí k tomuto řešení, je hned několik.
Tento inovativní způsob řešení likvidace komunálních odpadních vod na venkově a odloučených místních částech měst je ekonomicky efektivnější než budování centrálních kanalizačních systémů.
Druhou výhodou tohoto řešení je, že se celá stavba „obecní kanalizace“ zpravidla realizuje bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a řešit dopravní omezení v obci při její realizaci.
Třetí pozitivní skutečností je zadržování vody v krajině, konkrétně v samotném intravilánu obcí. Zde se vyčištěná odpadní voda vrací zpět do přírody v místě, kde k jejímu znečištění došlo. Její využití je nejčastěji na závlahu zahrad (okrasné zeleně, trávníků, stromů, …) nebo je voda zasakována na pozemku rodinného domu, k němuž je ČOV připojena. Tím je pozitivně ovlivňováno i mikroklima daného pozemku. Pokud pro přečištěnou vodu není dalšího využití, odvede se do místní vodoteče nebo stávající dešťové kanalizace.
A v neposlední řadě má tento způsob odkanalizování venkova i edukativní význam, protože uživatelé domovních ČOV jsou jednak pod on-line kontrolou odborného provozovatele, který má přehled o jejich disciplinovanosti provozování ČOV, ale také proto, že ve většině případů uživatel ČOV využívá přečištěnou odpadní vodu jako vodu užitkovou. Je tedy primárně v jeho zájmu, aby čistota vody na odtoku z ČOV byla co možná nejlepší.
A konečně využíváním přečištěné odpadní vody v kombinaci s vodou dešťovou pro užitkové účely se šetří zdroje pitné vody pro potřeby, ke kterým jsou primárně určeny. Tím rozhodně není splachování WC nebo zavlažování trávníků a okrasných zahrad.

Všechny tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na životní prostředí našeho venkova. Jejich podstatou je aplikování systémové telemetrie, která umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV odborně způsobilou osobou.

Jsou tedy odpadní vody venkova ekologickou a ekonomickou hrozbou nebo naopak trvalým zdrojem užitkové vody, která nám může ušetřit až 45 % stávající spotřeby pitné vody, a současně příležitostí, jak efektivně nakládat s veřejnými prostředky? Doba vodního i ekonomického blahobytu v naší zemi již skončila.

Ing. Jaromír Tomšů, jednatel
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
https://www.satturn.cz/

Připoj se k našemu týmu!

Náš firemní týmNáš firemní týmZdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV se zabývá inovacemi v informačních technologiích ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí.
V současné době  udává celorepublikový trend v oblasti „Decentrálního čistění odpadních vod s telemetrickým řídícím systémem“ na venkově a odloučených místech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systém. Tato technologie umožňuje realizaci obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Rozšiřujícím modulem systému jsou také dálkové odečty elektronických vodoměrů v reálném čase přímo z centrálního dispečinku. Zde jsou všechna data trvale dostupná přes webový prohlížeč. 

Naší vlajkovou lodí je technologie a služba ENCELADUS, která umožňuje budovat a efektivně provozovat soustavy chytrých domovních ČOV. ENCELADUS je jako jediný ve svém oboru držitelem prestižní značky CZECH MADE.
Zajímavým projektem je sw SOS Nemo, který slouží jako mozek inteligentní nemocnice. Tento informační a modulární systém je využíván pro krizovou komunikaci a bezpečnostní management nemocnic.
Firma se rovněž dlouhodobě zabývá instalacemi fotovoltaických elektráren, které jsou znovu velmi atraktivní nejen pro firmy, ale i domácnosti.   

A neposlední řadě je firma dlouhodobě aktivní v programových projektech výzkumu a vývoje ve spolupráci s veřejnými vysokými školami ČR.

https://www.satturn.cz/kariera/

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. (1992) je rodinnou firmou se sídlem ve Zlínském kraji, která zastává principy korektního přístupu nejen ke svým obchodním partnerům, ale i kolegům ve firmě. Svým zaměstnancům nabízí zajímavou práci v přátelském kolektivu a systematický odborný růst. Pracovní doba i její rozsah jsou individuálně uzpůsobeny osobním potřebám každého zaměstnance, protože dobře fungující rodina je základem všeho, tedy i kvalitního pracovního výkonu. Konečně, přesvědčte se sami…

Zdroj: Youtube