Prostřednictvím projektů místního akčního plánování ve vzdělávání se Ostrava zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských i základních školách v celém správním území obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava, zahrnuje také okolní tři města a devět obcí, mj. Klimkovice, Šenov a Vratimov). Toho se snaží docílit udržením a rozvojem již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů (kraj, obce, církve, soukromníci), škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání.

Aktuálně je v území ORP Ostrava realizován již třetí projekt místního akčního plánování v řadě Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III (MAP ORP Ostrava III), do kterého se zapojilo 150 (dle RED IZO) mateřských, základních a základních uměleckých škol.

Na úspěšné realizaci projektu se mimo zástupců škol podílí i externí partneři, těmi nejaktivnějšími jsou Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Dolní oblast VÍTKOVICE a městem zřízená střediska volného času, za což jim patří velké uznání.

Co je výstupem projektu?
Výstupem projektu je mimo jiné zpracování strategického dokumentu „Strategický rámec priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025“ (SR MAP) včetně akčních plánů na roky 2023-2025, které slouží k jeho naplnění. Strategický dokument i jednotlivé dosud zpracované akční plány jsou k dohledání na webu projektu www.map.ostrava.cz.

Jednání pracovní skupiny předškolního vzdělávání a péčeJednání pracovní skupiny předškolního vzdělávání a péčeZdroj: Statutární město OstravaJak tyto výstupy vznikají a k čemu slouží?
Základní osnova strategického dokumentu je stanovena metodikou MŠMT. Jeho obsah byl vytvářen realizačním týmem projektu a především místními aktéry (zástupci mateřských a základních škol, středisek volného času, základních uměleckých škol, zřizovatelů, neziskových organizací, poraden, rodičů, univerzit, knihoven a dalších aktérů v oblasti vzdělávání.), kteří se pravidelně setkávají v tzv. pracovních skupinách projektu, aby společně plánovali a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení celkového stavu vzdělávání dětí a mládeže od tří do patnácti let v oblastech předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoje rovných příležitostí, kariérového poradenství v základních školách a financování.

Strategický dokument v území slouží pro stanovení společné vize, priorit a cílů, dle potřeb území v jednotlivých řešených oblastech tak, aby reflektovaly aktuální problémy v oblasti školství v ORP Ostrava. Díky pracovním skupinám projektu a podnětům ze škol pak vznikají návrhy aktivit, které vedou k naplnění strategického dokumentu a reflektují potřeby škol a jejich zřizovatelů v území, tzv. akční plány. Aktuálně je vytvořen akční plán pro období 7/2023-12/2024, na který bude navazovat tvorba akčního plánu na rok 2025. V případě jakýchkoli podnětů pro zařazení do tohoto akčního plánu neváhejte kontaktovat realizační tým projektu na emailu map@ostrava.cz.

Proč je realizace projektu pro území ORP Ostrava důležitá?
Existence zpracovaného strategického dokumentu pro oblast vzdělávání v území ORP Ostrava je dle metodiky MŠMT nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z Operačního programu Jan Ámos Komenský, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Spravedlivá transformace aj.

Součástí projektu je proto pravidelná aktualizace přílohy strategického dokumentu „Seznamu investičních priorit ORP Ostrava“. Jedná se o tabulky, do kterých školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli čerpat finanční prostředky z externích zdrojů. Tato aktualizace probíhá pravidelně nejdříve po 6 měsících od poslední aktualizace, jak udává metodika MŠMT. Poslední aktualizace byla realizována dne 30.3.2023 a dohledat ji můžete na webu projektu.

Školy i jejich zřizovatelé by měli dbát na průběžnou přípravu investičních záměrů. Jedná se zejména o projednání a schválení zařazení investičních záměrů do SR MAP v orgánech kraje, města, obce nebo městského obvodu, a to vždy ještě před samotnou aktualizací SR MAP na jednání řídícího výboru projektu.

Realizační tým projektu nabízí možnost osobních konzultací při vyplňování tabulek investičních záměrů, ale i v jiných oblastech (nalezení vhodné školy pro spolupráci, nalezení vhodných informačních zdrojů, poskytování inspirativních příkladů dobré praxe, sdílení možností externího financování, základní orientace v dotačních programech aj.). Zájemci o osobní konzultace mohou k projevení zájmu využít kontakty uvedené na webových stránkách projektu, nebo mohou napsat na email map@ostrava.cz.

Jednání pracovní skupiny pro karierové poradenství v Ostrava Expat CentreJednání pracovní skupiny pro karierové poradenství v Ostrava Expat CentreZdroj: Statutární město OstravaCo dalšího projekt nabízí?
Mimo účasti na pracovních skupinách projektu v roli člena či hosta lze zájemcům prostřednictvím webových stránek a Facebooku projektu nabídnout informace o zajímavostech z oblasti školství a vzdělávání, příklady dobré praxe ze škol, také informace o vyhlášených dotačních programech. V rámci podpory sdílení příkladů dobré praxe lze na webu projektu dohledat Nabídkový katalog pro mateřské školy, v sekci Mohlo by se Vám hodit pak Užitečné informace pro školní knihovníky, Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a další.

Navštivte stránky www.map.ostrava.cz nebo facebookový profil MAP III Ostrava a získáte mnoho zajímavých a užitečných informací. Přímo na webu projektu se pak můžete přihlásit k odběru novinek e-mailem.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostravy.

Zdroj: Statutární město Ostrava