Projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání v základních a mateřských školách poskytuje mj. podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů dobré praxe mezi školami, školskými zařízeními, zřizovateli aj. Pomáhá zřizovatelům, pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům škol v rozvoji znalostních kapacit, ale také školám s vybavením moderními učebními pomůckami nebo dětem a žákům se zajímavými vzdělávacími zážitky. S ohledem na koronavirovou pandemii se musely změnit některé zažité zvyklosti, například řídící výbor a pracovní skupiny jednají online a online probíhají také vzdělávací aktivity.

Od ledna letošního roku byly z rozpočtu projektu realizovány na dvě desítky vzdělávacích aktivit. Nejvýznamnější aktivity vycházely z identifikovaných potřeb škol v souvislosti s distančním vzděláváním a také z narůstajícího počtu dětí s komunikačními problémy nebo řečovými vadami.

K distanční formě vzdělávání se vázaly akce zaměřené na formativní hodnocení (4 termíny s více než 60 účastníky) a také na využívání online aplikací pro distanční výuku (3 termíny, 140 účastníků).

Zdroj: Statutární město Ostrava

Pro pedagogy mateřských škol byl určen desetidílný cyklus seminářů logopedický preventista, jehož obsahem byl ontogenetický vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, formy logopedické diagnostiky, diferenciální diagnostika, logopedická prevence napříč jednotlivými jazykovými rovinami a logopedická intervence v závislosti na věku dítěte. V této souvislosti vznikla také platforma pro sdílení a profesní rozvoj ostravských pedagožek se speciálně pedagogickým vzděláním a pedagožek se zájmem o speciální pedagogiku, která se bude scházet čtvrtletně a jejich jednání se budou účastnit také zástupci SPC Kpt. Vajdy z Ostravy. Pro zajímavost: kurzu pro logopedické preventisty se účastnilo více než 150 pedagogů předškolního věku, o platformu jich projevilo zájem přes osmdesát.

V rámci oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání byly pedagogům nabídnuty i semináře o komunikaci s rodiči problémového žáka, o samoregulaci a sebeovládání dětí, práci s problémovým dítětem a ADHD (vzdělávací aktivita určená pedagogům školních družin a školních klubů) a také akce o nerovnostech ve vzdělávání, jejich příčinách a důsledcích.

S ohledem na revizi RVP základního vzdělávání v oblasti ICT nabídl projekt pedagogům semináře s tématem programování ve Scratchi. Programování se týkal také seminář pro mateřské školy o využití robotických pomůcek v předškolním vzdělávání uskutečněný v červnu.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Velká pozornost byla v uplynulém pololetí věnována kariérovému poradenství v základních školách. „Pro všechny rodiče žáků a kariérové poradce z širšího správního území města Ostravy (Ostrava., Klimkovice, Šenov, Vratimov aj.) jsme díky projektu zakoupili licence e-knihy Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání, zapojeným školám, které projevily zájem, jsme pořídili deskovou hru Vzhůru do světa povolání, oceněnou porotou Národní ceny kariérového poradenství a realizovali jsme také seminář Hravé profesní poradenství s účastí 24 kariérových poradců základních škol. Aktivity projektu tak dobře navazují na dnes již dlouhodobější podporu kariérových poradců v ostravských základních školách ze strany města Ostravy“, uvedla náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová, která je zároveň předsedkyní Řídícího výboru projektu.

Nejvýznamnější událostí projektu v letošním roce, minimálně co do objemu vynaložených finančních prostředků, byla realizace veřejné zakázky na pořízení interaktivního 3D výukového software na podporu polytechnického vzdělávání od české společnosti Corinth. Pro více než třicet základních škol byly zakoupeny roční online licence na celý vzdělávací obsah aplikace Corinth 3D. Iva Májková, hlavní manažerka projektu k tomu dodává: „Tento software podporující polytechnické vzdělávání nabízí na 1 500 odborně garantovaných 3D modelů v deseti knihovnách, mj. biologie člověka, zvířat, rostlin, chemie, fyzika, rozšířenou realitu a je možno ji využívat na interaktivních tabulích, v počítačích, tabletech a mobilních telefonech. Je tedy velmi vhodná pro současnou pandemií ovlivněnou dobu. Pevně věříme, že se tato inovativní výuková pomůcka bude žákům líbit, pomůže jim s pochopením obtížněji zvládnutelného učiva a třeba je přiměje k hlubšímu zájmu o některou z oblastí, které nabízí.“

Zdroj: Statutární město Ostrava

Pokračovala také podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, a to ať už pořízením pěti tisíc tištěných čtenářských metrů, které jsou nyní distribuovány do škol a knihoven v ORP Ostrava nebo sdílením příkladů dobré praxe, učebních materiálů, vytvořením matematické platformy a dalšími aktivitami. Za poskytnutí čtenářského metru k tisku patří velké poděkování kolegům z projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Čtenářský metr byl vytvořen v roce 2019 místními odborníky z ORP Třinec, v roce 2021 pak následovala jeho aktualizace. Tištěný čtenářský metr obsahuje více než 90 knih doporučených dětem a žákům, kteří si ho mohou stáhnout také v aplikaci, která je na doporučené knihy ještě mnohem bohatší.

Zdroj: Statutární město Ostrava

V návaznosti na priority definované Akčním plánem rozvoje vzdělávání pro rok 2021 jsou z rozpočtu projektu podporovány také letní doučovací kempy realizované základními školami, středisky volného času a domovem dětí a mládeže ve správním obvodu města Ostravy. Doučovací kempy naplňují zejména odborníky určenou potřebu prázdninových vzdělávacích a aktivizačních aktivit, aby děti ze slabšího socioekonomického prostředí, ale nejen ty, obnovily vzdělávací návyky a sociální vazby, o které přišly nejen kvůli distančnímu vzdělávání. Všem subjektům pořádajícím letní doučovací kempy byla nabídnuta realizace projektových dnů pro žáky v ZOO Ostrava a Planetáriu Ostrava, tuto nabídku využilo 10 subjektů.

Jednou z klíčových oblastí projektu je také tvorba strategických dokumentů k rozvoji vzdělávání v ORP Ostrava. V této oblasti došlo k aktualizaci analytické a revizi strategické části Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023. Pracovní skupiny projektu, složené z odborníků každodenně se podílejících na vzdělávání dětí a žáků nebo budoucí přípravě pedagogů, aktualizovaly SWOT analýzy hlavních oblastí vzdělávání, přímo v základních a mateřských školách proběhlo obsáhlé šetření aktuálních potřeb škol a aktualizovány byly také statistické údaje vztahující se k základním a mateřským školám v ORP Ostrava. Na základě těchto a dalších podkladů (např. zprávy České školní inspekce) byl připraven aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, který byl nejprve projednán a schválen v pracovních skupinách a na přelomu června a července jej projednal a schválil také Řídící výbor MAP ORP Ostrava II. Hlavní změny se vztahovaly zejména k celosvětové pandemii koronaviru SARS-CoV-2, připravenosti škol i žáků na distanční výuku a řešení narušených sociálních vazeb dětí a žáků. Aktualizované SWOT analýzy, výsledky šetření ve školách i odsouhlasený návrh priorit rozvoje vzdělávání mohou zájemci nalézt na internetových stránkách www.map.ostrava.cz. Případné připomínky k dokumentu je možno zasílat prostřednictvím členů realizačního týmu projektu uvedených na stejných stránkách v sekci „Kontakty“.

Co ještě realizátory čeká do konce projektu v únoru příštího roku? V oblasti strategických dokumentů je to například tvorba akčního plánu k naplnění určené strategie na rok 2022 a polovinu roku 2023, v oblasti vzdělávacích aktivit už v září seminář pro rodiče k přechodu dětí z mateřské na základní školu a kurz pro pracovníky školních knihoven zajištěný partnerem projektu Moravskoslezskou vědeckou knihovnou, v dalších měsících například seminář o Hejného metodě rozvoje matematické pregramotnosti pro předškolní pedagogy.

Pokud Vás některá z výše zmiňovaných aktivit zaujala, nebo byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky projektu www.map.ostrava.cz. nebo facebookový profil MAP II Ostrava. Na zmíněných internetových stránkách se také můžete přihlásit k odběru novinek prostřednictvím e-mailu.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Zdroj: Statutární město Ostrava