Kulminace Jizery na hodnotě vodočtu umístěného na silničním mostě přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou byla poprvé zaznamenána 26.12.2023 ve 14:19 hodin na hodnotě 281 cm. Tato hodnota zhruba odpovídá množství dvouleté vody tedy průtoku do 262 m3/s. Pro představu, průměrný dlouhodobý průměrný průtok se v řece Jizeře pohybuje v řádu více než desetkrát nižším, cca 23 m3/s.

Ale pojďme od začátku. Vše začalo již 22. 12. 2023, kdy v Benátkách v brzkých ranních hodinách nastal 1. stupeň povodňové aktivity (SPA). V souladu s povodňovým plánem byla svolána povodňová komise (PK), která neprodleně zahájila svou činnost. Byla aktivována hlásná a hlídková služba, příspěvkové organizace města (Technické služby, Správa městských lesů a Správa sportovních zařízení) a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Benátky nad Jizerou (JSDH). Hlásná a hlídková služba okamžitě provedla monitoring kritických míst v okolí řeky a v záplavovém území. Po prohlídce byly odstraněny drobné závady a nedostatky v podobě zlomů a vývratů dřevin. Dále byly shledány závady při ošetřování stromoví pod elektrickým vedením společnosti ČEZ Distribuce. Během dne byly tyto závady eliminovány tak, aby byl zaručen hladký průběhu případné povodně. Na další drobné závady byli upozorněni soukromí vlastníci, kteří provedli nápravu, případně byli upozorněni na důsledky jejich konání.

Zdroj: Město Benátky nad Jizerou

V průběhu celého dne probíhal kontakt jednak se zástupci potenciální ohrožujících subjektů, což jsou významné závody a společnosti v záplavovém území. Na straně druhé byla zahájena komunikace s jednotlivými povodňovými komise měst proti proudu řeky Jizery, tedy PK Železný Brod, PK Bakov nad Jizerou a PK Mladá Boleslav.

Příspěvkové organizace města zahájili kontrolu techniky a provedli doplněný pohonných hmot a jejich rezerv, pro případ zásahu. JSDH dále provedli preventivní rozmístění mobilních čerpadel na místa stanovená povodňovým plánem. Ve dnech 22-23.12.2023 došlo ke krátkému vystoupání hladiny postupně do 1. a následně krátce i 2. SPA, který rychle opadl.

Jak se říká “čert nikdy nespí“ a toto rčení se začalo naplňovat na štědrý den 24. 12. 2024 kdy se Jizera přesně o půlnoci na 25. 12. dostala na 1. SPA. Po zasedání PK bylo rozhodnuto o nutnosti výstavby protipovodňové stěny v ulici Dělnická a dále u objektů čp. 82 a Základní školy Pražská. Výstavba byla zahájena v souladu s povodňovým plánem ihned ve 2:00 ráno 25. 12. 2023, dokončena byla v 6:00. Ve spolupráci s Policií ČR OO Benátky nad Jizerou byli kontaktováni všichni dostupní majitelé vozidel s výzvou na jejich přemístění, jeden bohužel neúspěšně. V průběhu celého dne pak probíhal průběžný monitoring průběhu povodně a intenzivní komunikace s PK proti proudu i po proudu řeky Jizery, kdy bylo vyhodnoceno, že prozatímní opatření jsou v danou chvíli dostačující a o případné další výstavbě protipovodňových stěn by bylo v souladu s povodňovým plánem rozhodnuto v případě dalšího zhoršení průběhu povodně. Ve večerních a nočních hodinách z 25. na 26. 12. začala hladina řeky Jizery stoupat ještě rychleji a jak již bylo uvedeno výše, kulminace nastala 26.12. odpoledne, kdy nastal setrvalý stav a nebylo tedy nutné ve výstavbě pokračovat.

Zdroj: Město Benátky nad Jizerou

V době odevzdání článku 27. 12. jsme ve fázi monitoringu ustupující povodně. Zároveň byl zahájen monitoring vzniklých škod, o kterých již nyní můžeme říci, že nebudou malé, a to jak na v krajně, především pak v revitalizaci, tak i na dalším majetku města, cestách a podobně. Na jejich odstranění se bude pracovat pravděpodobně v průběhu celého příštího roku. I nadále je sledován vývoj průběhu stavu hladiny na celém toku řeky Jizery.  V případě potřeby je město připraveno konat v duchu výše uvedeného, případně je připraveno i k dalším krajním krokům jako evakuace postižených včetně umístění postižených obyvatel v některém z evakuačních center.

Závěrem je nutné konstatovat zásadní fakt, že všechna historicky provedená protipovodňová opatření mají opravdu významný smysl, což se poprvé od jejich realizace potvrdilo. Ať už se jedná o vybudovanou revitalizaci, kde došlo k významnému zdržení povodňové vlny, tak také technické opatření v podobě protipovodňových stěn a valů. Zejména v dobré kombinaci těchto dvou opatření byly škody napáchané povodní zmírněny na minimum. Děkujeme všem, kteří se na zabezpečení průběhu povodně podíleli a obětovali tak část adventního času ochraně obyvatel města.