Praha – Radioterapie byla vždy ve své téměř stoleté historii v České republice na dobré úrovni a měla širokou dostupnost. Nyní totéž platí také o protonové radioterapii, kterou na špičkové světové úrovni poskytuje Protonové centrum Praha (PTC).

Významným pokrokem je, že se technologie protonové léčby stala na území České republiky všeobecně dostupnou a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Díky tomu je možné léčit všechny nemocné z celé ČR, pro jejichž onemocnění je vhodná. Unikátní postavení jediného tuzemského centra potvrzují rovněž údaje mezinárodní profesní organizace PTCOG (Particle Therapy Cooperative Group).

Protonová radioterapie už dnes v žádném případě není novou a nevyzkoušenou metodou. První skutečně klinické pracoviště v USA existuje od roku 1991 a za uplynulých třicet let přibyly desítky dalších center po celém světě. Počet nemocných léčených protony dosahuje celosvětově statisíců.

Jde tedy o technologicky naprosto zralou léčbu, ověřenou ve třicetiletém klinickém provozu. Protonová léčba se v současnosti ve světě stává stále preferovanou metodou.

Výsledky a zkušenosti světových protonových center jednoznačně potvrzuje i praxe pražského Protonového centra. Jeho lékaři se shodují na tom, že v současnosti protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY LÉKAŘŮ PRAŽSKÉHO CENTRA

Vynikající výsledky vykazuje protonová léčba především u karcinomu prostaty. Ten je nejčastější diagnózou léčenou ve světových protonových centrech. Protony již bylo léčeno mnoha desítek tisíc pacientů s touto diagnózou. Důvodem je relativní pravidelnost a malá velikost ozařovaného objemu. A také stabilita tkání, přes které musí protonový svazek projít. Výsledky mnoha tisíc léčených pacientů hovoří jednoznačně pro protonovou radioterapii.

Protonové centrum Praha má největší soubor pacientů právě s karcinomem prostaty. Moderní protonová léčba rakoviny prostaty dokáže pacienty vyléčit a zároveň minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky. Dokazuje to rozsáhlá studie Protonového centra.

Rakovinu prostaty je možné řešit několika způsoby. Protonová léčba má vysokou účinnost – dokáže úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty.

VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA

Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je po chirurgické léčbě výrazné, je u protonové léčby nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než jedno procento.

Nespornou výhodou protonové léčby je podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty a 21 dní u pokročilého stadia,“ říká primář Protonového centra docent MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

VÝSLEDKY PĚTILETÉ STUDIE

Pražské Protonové centrum spolupracuje s kolegy a zdravotnickými zařízeními na mezinárodní úrovni. Mezi oborová výměna názorů a zkušeností se zahraničními kolegy umožňuje dosahovat stále lepších výsledků léčby u mnoha onkologických pacientů, kterým v PTC pomáhají.

Nejnovější odborná práce, která vznikla na základě dat o léčbě pacientů v PTC, vyšla v polovině února letošního roku v prestižním zahraničním časopise pro radiační onkologii International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics. Autory textu jsou lékaři z Protonového centra a z Fakultní nemocnice v Motole.

Studie sledovala v průběhu osmi let celkem 279 pacientů, kteří se léčili s karcinomem prostaty pomocí protonové radioterapie metodou tužkového skenování. Výsledky, které přinesla, jsou velmi zajímavé a ojedinělé i ve světovém kontextu.

Ukazují, že pět let po léčbě je 97 procent pacientů s nízce rizikovým karcinomem prostaty vyléčeno a nedošlo u nich ke zvýšení PSA (neboli prostatického antigenu). U pacientů s karcinomem prostaty středního rizika můžeme konstatovat, že jich bylo vyléčeno celkem 90 procent,“ uvádí docent MUDr. Jiří Kubeš.

Ve sledovaném souboru pacientů navíc nikdo z pacientů na karcinom prostaty nezemřel a všichni pacienti měli jen minimální nežádoucí účinky. Jedním z velkých benefitů pro pacienty je, že léčba v průměru trvala pouhých devět dní.

VYSOKÁ ÚROVEŇ CENTRA I LÉKAŘŮ

To, že se podařilo nashromáždit cenná data z léčby takto velkého souboru pacientů a jako taková je následně publikovat v prestižním mezinárodním lékařském magazínu, je podle MUDr. Jiřího Kubeše velký úspěch, kterého si s kolegy nesmírně cení.

Zjištěné závěry poukazují na vysokou úroveň protonové radioterapie v pražském centru a na vysokou odbornost našich lékařských týmů. Zároveň potvrzují, a z toho máme velkou radost, že protonová léčba karcinomu prostaty je velmi účinnou léčebnou modalitou tohoto onemocnění. Naším cílem není pacienta jen vyléčit, ale zajistit mu stejnou kvalitu života, jakou měl před onemocněním,“ uvedl doc. MUDr. Jiří Kubeš. (PR)

Protony minimalizují nežádoucí účinky léčby

Protonové centrum Praha (PTC)má skvělé výsledky při léčbě rakoviny prsu a také maligních lymfomů.

Praha – PTC vyvinulo jedinečné postupy ozáření, díky kterým mu patří přední místo na světě v léčbě karcinomu prsu protonovou radioterapií. Díky protonové léčbě karcinomu levého prsu je možné minimalizovat nežádoucí ozáření srdce a plic, a tím předcházet riziku vzniku srdečních a plicních onemocnění.

Jelikož se dnes dokáže vyléčit až 90 procent žen, pokud je onemocnění zachyceno včas, je nanejvýš žádoucí, aby jejich život po radio᠆terapii byl bez dalších omezení a zdravotních komplikací,“ říká MUDr. Andrea Pásztorová, vedoucí lékařka programu léčby rakoviny prsu PTC.

Při protonové léčbě karcinomu levého prsu dokážou lékaři v Protonovém centru ozářit prs a hrudní stěnu tak, že se minimalizuje nežádoucí ozáření srdce a plic. „Tím dokážeme předcházet riziku vzniku srdečních a plicních onemocnění, která by se při jejich ozáření mohla v horizontu 10 až 20 let projevit,“ vysvětluje MUDr. Pásztorová.

PŘEDNÍ MÍSTO VE SVĚTĚ

Díky tomu, že Protonové centrum vyvinulo postupy, kdy je kombinováno protonové ozáření, řízený hluboký nádech a detekce povrchu těla, patří Centru také přední místo na světě v léčbě karcinomu prsu protonovou radioterapií.

Navíc naše postupy v léčbě tohoto onemocnění jsou přebírány dalšími světovými protonovými centry,“ dodává MUDr. Andrea Pásztorová.

Ta vysvětluje, jaké jsou hlavní přínosy protonové radioterapie při léčbě karcinomu prsu: „Nejzásadnější výhodou je přesnost ozařování a také ochrana okolních zdravých tkání. Zátěž na zdravé tkáně vzniklá ozařováním je tímto minimalizována. Na druhou stranu jde o vysoce sofistikovanou technologii, která vyžaduje i značnou spolupráci pacientky.“

Při ozařování prsu musí lékaři brát ohled na to, že během dýchacích pohybů se mění objem hrudníku. Tyto dechové pohyby je potřeba zastavit. V PTC využívají techniku řízeného dýchání, což znamená zadržování dechu v hlubokém nádechu.

Na začátku procesu plánování léčby je pacientka pozvána k nácviku dýchání. Následně tým lékařů a klinických fyziků připraví ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat.

Před každým ozařováním je pečlivě překontrolována poloha pacientky. Po pečlivém nastavení proběhne samotné ozáření, které trvá jen několik minut. Léčba přitom probíhá ambulantně, každý všední den.

MEZINÁRODNÍ DOPORUČENÍ Z PRAŽSKÉHO CENTRA

Pražské Protonové centrum je rovněž velmi úspěšné i v léčbě maligních lymfomů. PTC je dokonce spoluautorem mezinárodních doporučení pro léčbu maligních lymfomů a úspěšně spolupracuje s Oxfordskou univerzitou na identifikaci těch nemocných, kteří mají z protonové terapie největší přínos.

V PTC bylo od dubna 2013 do listopadu 2019 ozářeno více než 250 pacientů s hematologickými nádory.

Dle zkušeností Protonového centra Praha je protonová radoterapie v léčbě hematoonkologických zhoubných nádorů velmi dobře tolerovanou léčebnou metodou, která zajišťuje vynikající lokální kontrolu onemocnění.

Hlavní výhodou protonové radioterapie je i u hematologických nádorů snížení rizik spojených s ozářením. „Protonová léčba má být vždy zvažována zejména u pacientů s nutností ozáření mediastina (hrudníku). Hrudník obsahuje množství orgánů, které mohou být zářením poškozeny. Pro tyto pacienty představuje protonová léčba ve většině případů nejšetrnější možnou techniku záření,“ říká MUDr. Kateřina Dědečková, vedoucí lékařka pro léčbu maligních lymfomů Protonového centra. (PR)

Zdroj: Protonové centrum Praha

PTC má smlouvy se všemi pojišťovnami

Na dotazy k léčbě v Protonovém centru odpovídá MUDr. Andrea Pásztorová.

JE PROTONOVÁ LÉČBA HRAZENA ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠŤĚNÍ?

Ano, léčba i všechna vyšetření v PTC jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a PTC má uzavřenou smlouvu se všemi českými pojišťovnami.

JAKÉ DIAGNÓZY U VÁS LÉČÍTE, KTERÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se například o rakovinu prostaty, prsu, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic. Našimi pacienty jsou i děti. Mezi nejčastěji léčené diagnózy patří karcinom prostaty a prsu, jedná se o onemocnění, která se nejvíce vyskytují v populaci.

JAKÁ JE CESTA PACIENTA S RAKOVINOU DO PROTONOVÉHO CENTRA?

Úvodem je potřeba říci, že každý pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku, uvedenou na webových stránkách PTC, nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin pak od nás pacient dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní konzultaci.

Již při prvním kontaktu s PTC dostane každý pacient přiděleného svého osobního koordinátora, který zabezpečí potřebná vstupní vyšetření, vyřídí všechny administrativní úkony k zahájení léčby a je pacientovi vždy k dispozici při jeho návštěvách v PTC.

Další cestou pacienta do PTC je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center.