Záměrem plánovaného obchvatu je odklon současného vedení komunikace ze středu obce Babylon do nezastavěné, převážně lesní oblasti i tak,
aby narůstající dopravní vytížení splňovalo nároky na plynulou a bezpečnou nadnárodní přepravu.

Přestože je zahájení přípravných prací spojeno již s rokem 2004, projektové řešení záměru bylo několikrát pozastaveno, následně přepracováno a aktualizováno v souvislosti s legislativními změnami a novými vstupními požadavky. Zároveň bylo nezbytné reagovat na nárůst dopravy, který za uplynulých 15 let rapidně stoupl, což dokazují i čísla z posledního sčítání dopravy z roku 2016.

„Počet vozidel, zaznamenaný v rámci výše uvedeného sčítání, byl v průměru 6 264 vozidel/den a z toho téměř polovinu tvořila těžká nákladní doprava, 2 851 vozidel za den. Dle studie prognózy dopravy zpracované do roku 2045 je předpokládán další nárůst dopravního zatížení,“ uvádí do reálných čísel vedoucí oddělení dopravních staveb Ing. Petr Rospopčuk, Valbek, spol. s r.o.

Obchvat má dle současné podoby projektu zajistit odklonění dopravy vedoucí centrem obce Babylon o více než 90 %. Tím se kromě koncentrace výfukových zplodin z projíždějících vozidel obec zbaví i nebezpečí při překonávání hlavní komunikace pro pěší a výrazně se omezí tranzit v bezprostřední blízkosti vyhledávaného rekreačního střediska. Stávající silnice I/26 je v obci Babylon navíc vedena ve víceméně přímém úseku bez zpomalovacích prvků, což negativně ovlivňuje dodržování maximální rychlosti. Díky obchvatu bude tranzitní doprava, vedená mimo obec, plynulejší, bezpečnější a rychlejší. 

Zdroj: VALBEK spol., s.r.o.

Protože se jedná o oblast na pomezí CHKO Český les, byl zpracován i biologický průzkum. Z mapování úseku v letech 2016-2020 byl zjištěn výskyt několika lokalit s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů, vázanými na místní biotopy, což bylo nutno zohlednit při návrhu stavebního záměru obchvatu. „Z tohoto důvodu jsme museli v projektu zohlednit migraci živočichů. Tomuto účelu slouží zejména dva mostní objekty z celkových šesti. Jeden mostní objekt umožňuje volný pohyb chráněných obojživelníků a plazů, druhý zachovává možnost migrace velkých savců. Dále je téměř podél celé trasy (5,7 km) navrženo oplocení bránící vstupu zvěře na komunikaci, ve vybraných úsecích je navíc oplocení doplněno o zábrany proti migraci obojživelníků,“ upřesňuje Bc. Tomáš Holý, hlavní inženýr projektu.

Firma Valbek zpracovává projekt obchvatu Babylonu nejen z pohledu liniových staveb, tedy silnic, stezek pro turisty i cyklisty a křižovatek. Kompletně zajišťuje také projekty všech šesti mostních staveb a vodohospodářských staveb v podobě retenčních nádrží, svodů a norných stěn.

Vzhledem ke složitosti projektu a schvalovacím procesům se dá zahájení výstavby očekávat nejdříve v roce 2023. Na zprovoznění obchvatu bychom se pak mohli začít těšit o tři roky později.

Zdroj: VALBEK spol., s.r.o.