Na nakládání s odpady působí v současnosti dva protichůdné trendy: na jedné straně zpřísňující se podmínky pro odvoz odpadu na skládky a požadavky na co největší podíl recyklace, na druhé straně zvyšující množství odpadků, které je odrazem rostoucí životní úrovně. O to větší nároky je také třeba klást na skládky, které za posledních dvacet let prošly zásadní proměnou. Nejde jen o hromadu s nevyužitelnými zbytky, ale o specializovanou stavbu, která obsahuje moderní technologie a musí plnit náročné předpisy na ochranu životního prostředí.

Zabezpečená skládka: stavba s přísnými pravidly

Příkladem nepřetržitě monitorované skládky s vysokým stupněm ochrany je zabezpečená skládka u Čáslavi. Již od počátku byla zamýšlena i pro ukládání nebezpečného odpadu, což s sebou nese výrazně vyšší nároky na zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Základem celé skládky je pevná konstrukce v podloží se stanovenou skladbou stěn, která zabraňuje průsaku mimo těleso skládky. Součástí je i drenáž, která ústí v potrubí s kontrolními jímkami. Znečištěná voda se pak odváží na čističku odpadních vod. Celá skládka je navíc hlídána monitorovacími vrty, které slouží ke kontrole, že minerální a fóliové těsnění je neustále plně funkční a nedošlo k jeho poškození. Od roku 1994, kdy byla skládka za městem vybudována, nikdy nedošlo k detekci úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Od roku 2004 převzala tuto skládku do správy společnost AVE, která si pro ještě vyšší zabezpečení objednala i podrobnou hydrologickou analýzu. Ta prokázala, že proudění vod v oblasti probíhá od města Čáslavi. „Důkazem kvalitního zajištění skládky je skutečnost, že vrty na výstupu, tedy dalo by se říci za skládkou, ukazují lepší hodnoty než na vstupu,“ vysvětluje Radek Doležal, ředitel Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav.

„Že je voda za skládkou kvalitnější než před ní, má zřejmě původ v dobách, kdy mezi městem a skládkou bývala železniční vlečka. Průběžně analyzované vrty ovšem trvale potvrzují, že skládka nepředstavuje zátěž pro spodní vody,“ doplňuje ředitel Doležal. Monitoring zajišťuje nezávislá akreditovaná společnost, což byla od začátku jedna z podmínek povolení pro provoz skládky.

Na skládku v Čáslavi se vozí i biodpad, tedy zbytky rostlin a dřevin, z nichž vzniká kompost, vhodný pro další využití.Na skládku v Čáslavi se vozí i biodpad, tedy zbytky rostlin a dřevin, z nichž vzniká kompost, vhodný pro další využití.Zdroj: Archiv

Skládku sledují čidla

Vedle hlídání kvality spodních vod se na skládce sleduje stabilita samotné stavby. „Lidé si často myslí, že skládka je hromada odpadků, ale opak je pravdou,“ popisuje Radek Doležal. „Ve skutečnosti je to náročná stavba, která je neustále podrobena monitoringu.“ Sledovat se musí nejen proudění srážkové vody, ale i stabilita celé konstrukce a její ekologické parametry.

Při návrhu takového zařízení je nezbytné propočítat nosnost konstrukce. Dodnes se při zavážení průběžně sledují vrstvy naváženého materiálu, aby z tělesa skládky nemohly unikat žádné látky do okolního prostředí. Důležitou součástí zajištěné skládky je také elektronické měřicí zařízení, které hlídá jednotlivé části stavby. Pokud by monitorovací systém odhalil netěsnost, lze danou část odbagrovat a opravit. „Ale za 27 let provozu skládky k takové události nedošlo ani jednou,“ ujišťuje Radek Doležal.

Provozovatel navíc musí kontrolní body zachovat a sledovat po dobu 30 let i poté, co dojde k uzavření celého zařízení. „U skládky, na níž lze za stanovených podmínek ukládat i nebezpečný odpad, musíme plnit nejpřísnější normy. Ovšem zabezpečení skládky v Čáslavi jde nad rámec povinných předpisů, to se týká například rozsahu elektronického monitorovacího systému,“ přibližuje ředitel. „Dalším příkladem důkladného zajištění může být tloušťka izolační vrstvy: ta je v Čáslavi o 25 % silnější, než kolik stanovuje norma.“ K důslednému zabezpečení patří i dohled na skládku externí agenturou, která provádí kontroly areálu každou hodinu.

Bioplochy na skládce jsou od sebe důsledně odděleny, protože rostlinné zbytky jsou cennou surovinou.Bioplochy na skládce jsou od sebe důsledně odděleny, protože rostlinné zbytky jsou cennou surovinou.Zdroj: Archiv

Budoucnost skládek: rekultivace a zdroj energie

První část skládky – ta, která směřuje k městu – již prošla rekultivačními úpravami, které představují standardní způsob, jak místo zajistit do budoucnosti. Povrch byl zakryt fólií, aby nedocházelo k průniku srážkových vod do tělesa skládky, na svrchní části je půda a vegetace, aby se omezilo riziko eroze. Postupně se takto budou uzavírat i další části, dokud nebude kapacita skládky naplněna, nebo nedojde k ukončení skládkování. Součástí skládky je dnes také vyhrazený prostor pro bioodpad, ať už z domácností nebo od firem. Rostlinné a dřevěné zbytky se zde přirozeně přeměňují na kompost, který lze využít například i při rekultivaci uzavřených částí skládky.

Po uzavření skládky zůstává stavba i nadále v péči provozovatele, který musí zajistit její bezvadný stav. V Evropě existují příklady skládek, které mají po rekultivaci přínos i z hlediska životního prostředí. Vedle osázení zelení, která zvyšuje biodiverzitu, se nabízí i další využití. V budoucnosti se počítá například s energetickým využitím, protože na skládkách vzniká díky přirozeným procesům bez přístupu kyslíku v určité míře metan. Existují proto návrhy, aby se za použití moderních technologií zachytával a dále využíval. Nevyužívané skládky mohou být i vhodným místem pro instalaci fotovoltaických panelů a větrných elektráren, které jinak zabírají zemědělskou plochu či přírodní lokality.

Důležitým přínosem takto komplexní stavby je rovněž tvorba pracovních míst v regionu, pozitivem pro místní občany jsou také stanovené poplatky obci, což se týká i rozpočtu města Čáslavi: jejich výše se pohybuje v řádu desítek milionů korun ročně. Společnost AVE nad rámec těchto závazků každý rok podporuje kulturní, sportovní a vzdělávací akce ve městě a okolí a dlouhodobě sponzoruje místní fotbalový klub.

Část skládky směrem k městu je již rekultivovaná. Její zelený porost firma AVE pravidelně udržuje i s pomocí robotické sekačky.Část skládky směrem k městu je již rekultivovaná. Její zelený porost firma AVE pravidelně udržuje i s pomocí robotické sekačky.Zdroj: Archiv

Věděli jste, že…?

> Pro skládky existuje několik úrovní zajištění: nejpřísnější se týkají těch, které umožňují ukládání speciálně zpracovávaných tzv. nebezpečných odpadů.

> Zabezpečené skládky přispívají k zajištění čistoty ve městech a obcích a představují efektivní řešení, jak s pomocí stabilizačních linek zajistit i nebezpečný odpad, aby neměl negativní vliv na životní prostředí.

> Profesionálně spravované skládky jsou cenově příznivým způsobem, jak se vypořádat s rostoucím množstvím odpadů a předcházet černým skládkám v přírodě nebo další zátěži životního prostředí.

V Evropě existují příklady skládek, které mají po rekultivaci přínos i z hlediska životního prostředí. Vedle osázení zelení, která zvyšuje biodiverzitu, se nabízí i další využití.V Evropě existují příklady skládek, které mají po rekultivaci přínos i z hlediska životního prostředí. Vedle osázení zelení, která zvyšuje biodiverzitu, se nabízí i další využití.Zdroj: Archiv