Škola nese čestný název po kopřivnickém rodáku, speciálním pedagogovi a odbojáři Floriánu Bayerovi, popraveném v r. 1942 v Mauthausenu. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, který investuje do budovy i vybavení školy nemalé finanční prostředky, umožňuje škole její rozvoj a vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které tvoří podstatnou část žáků školy. Nově zrekonstruovaná budova stojí uprostřed zahrady „U Floriánka“ s přírodními a vzdělávacími prvky, vybudované díky finanční dotaci SFŽP i zřizovatele školy. V zahradě žáci poznávají zákonitosti přírody a bádají v rámci programu „Učíme se venku“. Ke zvyšování digitální a jazykové gramotnosti žáků přispívá nově vybudovaná počítačová učebna s nejmodernější jazykovou laboratoří OmnneoVoice&Video. Ve škole je také tělocvična, vybavené dílny a cvičná kuchyňka.

ZŠ BayeraZdroj: zadavatel inzerce

Škola se aktivně zapojuje do environmentální, etické a multikulturní výchovy i přitažlivé výuky moderních dějin. Je držitelkou dvou mezinárodních titulů Světová škola a Ekoškola a také titulu Etická škola. ZŠ Floriána Bayera se vyznačuje příjemným, rodinným prostředím, nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. V souladu s podstatou školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ žáci systematicky propojují poznatky získané ve výuce s praktickým využitím v životě.

Škola zároveň dlouhodobě a kvalitně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou buď integrováni v běžných třídách 1. stupně školy, nebo se vzdělávají v samostatných třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Velmi žádané jsou dvě samostatné třídy 1. i 2. stupně pro žáky se závažnými poruchami dorozumívání (logopedické třídy) a třída pro žáky s autismem 1. i 2. stupně se vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tým kvalifikovaných a zkušených převážně speciálních pedagogů s těmito žáky úspěšně pracuje a z vynikajících ohlasů rodičů i spokojenosti žáků víme, že se nám to daří.  V každé třídě školy působí i asistent pedagoga a v rámci projektu je zapojen i školní asistent.

PřirodninyZdroj: zadavatel inzerce

Prioritním cílem školy je, aby do ní žáci chodili rádi, cítili se v ní bezpečně a především v ní zažívali úspěch. Škola se zapojuje do řady celostátních i mezinárodních projektů, do soutěží a přehlídek, v nichž žáci získávají velmi kvalitní úspěchy. Žáci také mají možnost se účastnit mnoha výletů, ozdravných pobytů, exkurzí a programů, které mají zapojením školy do vhodných projektů všechny zdarma.

Součástí ZŠ Floriána Bayera je také školní družina s kvalitní a přitažlivou činností. Žákům nabízíme rovněž výběr z mnoha zájmových kroužků, v nichž mohou rozvíjet svůj talent a nadání. Jsme škola, v níž se žáci v souvislostech učí vzájemné spolupráci, toleranci, respektu a lásce k přírodě.

Základním pilířem školy je pravidelná a partnerská spolupráce s rodiči, ať už jde o společné tvořivé dílny rodičů s dětmi, pomoc při vedení zájmových kroužků, netradiční třídní schůzky ve trojici (učitel, žák, rodič), nebo o zapojení rodičů do školních akcí typu „Burza povolání“. To vše přispívá k vytvoření partnerské a důvěřivé atmosféry mezi rodiči, pedagogy i žáky. Jsme v tomto směru otevřenou, komunitní školou s „místem pro všechny“, neboť jen takovou školu přijmou za svou všichni zúčastnění.

Zdroj: zadavatel inzerce

Od září 2021 nově Montessori třída – 1. trojročí ( 1. – 3. ročník)
Jelikož se nám při vzdělávání žáků osvědčilo uplatňování prvků montessori pedagogiky, budeme od nového školního roku otevírat třídu s kompletní montessori metodikou. Ve třídě bude působit pedagog s AMI Montessori Institut certifikátem výcviku. Montessori pedagogika pracuje s pojmem heterogenní skupina, což znamená, že se děti učí dohromady se svými staršími spolužáky, v úzké spolupráci a jeden od druhého. Vzdělávání není určováno zvnějšku, ale dle vývojových fází dětí, a proto je umožněno obsáhnout tři ročníky a nabídnout tak každému dítěti to, co právě v dané etapě svého vývoje potřebuje. Důraz je kladen na tempo respektující osobnost a zájmy dítěte, vlídné a motivující prostředí, které v dětech probouzí zvídavost a kreativitu. Pedagog dětem ukazuje, jak věci samostatně zvládnout, učí je pracovat s chybou, podporuje jejich sebedůvěru. Využívá se slovní hodnocení, které má daná pravidla a poukazuje na cíle, kterých dítě dosáhlo. Dětem je umožněno v lecčems vyniknout. V oblastech, ve kterých naopak nejsou tolik talentované, je na místě povzbuzení a využití názorných pomůcek. Montessori systém je tak vhodný nejen pro žáky nadané, ale i pro žáky, kteří zažívají neúspěch v klasickém systému. Proto se přijďte do naší Montessori třídy společně vzdělávat, poznávat, setkávat, tvořit a objevovat.

Kontakty: www.zsbayera.cz, email: skola@zsbayera.cz, tel: 555502955, Mob:733616654

Zdroj: zadavatel inzerce