Trasa vedení V401 ohraničená rozvodnami Týnec a Krasíkov měří 104 km a nachází se na ní 300 stožárů. Modernizace V401 trvala 14 měsíců. Zahrnovala částečnou výměnu stožárových konstrukcí, úpravy vybraných základů a výměnu fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů. Tato investiční akce si vyžádala náklady ve výši přibližně 1,3 miliardy Kč.

Miliardy korun do rozvoje přenosové soustavy

Přenos elektřiny od výrobců k distributorům probíhá v České republice přes kvalitní a robustní přenosovou soustavu. Její výhradní provozovatel, společnost ČEPS, každý rok významně investuje do obnovy a rozvoje soustavy tak, aby byla připravena na rostoucí nároky v měnícím se energetickém sektoru. Investice pohybující se v řádu miliard Kč ročně směřují především do výstavby nových vedení o napěťové hladině 400 kV a posílení kapacity vedení stávajících. ČEPS se při rozvoji přenosové soustavy zaměřuje zejména na přestavbu sítě 220 kV na 400 kV, přestavbu jednoduchých vedení na dvojitá a modernizaci stávajících vedení. 

ČEPS, a. s.
Společnost ČEPS je výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy ČR, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy. Zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny od výrobců k distributorům a dále rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je nezbytným předpokladem fungování elektrizační sítě. Společnost udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory a trasy vedení velmi vysokého a zvláště vysokého napětí o celkové délce přibližně 5 700 kilometrů