Nabízíme osmileté studium. Zaměřujeme se výhradně na výuku osmiletého oboru vzdělávání, motto našeho školního vzdělávacího programu je Non scholae sed vitae discimus. Po absolvování společného základu mají studenti na vyšším gymnáziu možnost profilovat své vzdělávání volbou z široké nabídky volitelných předmětů humanitních, přírodovědných a z oblasti ICT. Paleta nabídky výuky cizích jazyků je také velmi pestrá – kromě angličtiny si studenti volí jako druhý cizí jazyk němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu, to vše doplněno volitelnou latinou.

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Podporujeme talentované studenty. Nedílnou součástí vzdělávání jsou každoroční odborné exkurze, návštěvy kulturních akcí a nejrůznějších veřejných institucí. V současnosti je Gymnázium Ostrava-Zábřeh zapojeno do řady projektů v oblasti jazykového či přírodovědného vzdělávání. Systematicky se věnujeme práci s talentovanými žáky, jejich vyhledávání a aktivitám podporujícím další rozvoj jejich talentu. Navázali jsme také spolupráci s partnerskou střední školou z Tchaj-wanu, která může přinést zajímavé možnosti pro naše studenty. Podílíme se i na veřejném životě v obvodu Ostrava-Jih v oblasti kulturní (tradiční vánoční koncert, reprezentační ples) a společensky prospěšné (sbírky, dobrovolnictví).

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Máme vynikající výsledky. Naši studenti se pravidelně řadí k úspěšným účastníkům nejrůznějších soutěží, olympiád, studentských konferencí a summitů. Mnohokrát reprezentovali Českou republiku v mezinárodních kolech odborných soutěží. Jejich motivace ke studiu je v drtivé většině adekvátní – studenti vědí, co chtějí, jdou si za svým cílem, vytvářejí pozitivní tlak na vyučující. Efektem je pak téměř stoprocentní úspěšnost u maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Jsme moderní škola, kde se nejen studuje, ale i žije. Gymnázium Ostrava-Zábřeh drží krok s moderními trendy ve vzdělávání. Vybavení učeben umožňuje realizovat výuku s podporou ICT. Samozřejmostí jsou odborné učebny a laboratoře, učebny informatiky, hudebna, ateliér výtvarné výchovy, tělocvična a možnost využití sportovního areálu s atletickou dráhou, tenisovými kurty a víceúčelovým hřištěm. Škola disponuje také vhodnými prostorami pro trávení volného času žáků mezi vyučovacími hodinami.

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Nezapomínáme ani na společenský život ve škole. Studentská rada pořádá různé akce, do nichž se zapojují studenti bez ohledu na věk a navštěvovaný ročník.  Novinkou v tomto školním roce bylo pasování primánů v prostorách kulturního domu K-Trio: „Hlavním cílem této akce bylo přivítat nové tváře a pasovat je tak do stavu studentského. Po slavnostním proslovu ředitele byli naši nováčci jeden po druhém pasováni velkým pravítkem (jak tematické) a taktéž si odnesli i pár upomínkových předmětů,“ říká studentka Barbora Fatková„Celou akci rovněž doprovázel pěvecký sbor Pátečníci, který má na naší škole již dlouholetou tradici. Jakožto studentce oktávy je mi samozřejmě líto, že jsem coby primánka pasování nezažila. Přesto však doufám, že se tato nová uvítací tradice na naší škole udrží a všem novým primánům tak usnadní a zpříjemní mnohdy náročné začátky.“

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Co nabízíme pro uchazeče?  Pro současné páťáky a jejich rodiče připravujeme Den otevřených dveří, jenž se uskuteční v úterý 24. 1. 2023 od 15 do 18 hodin. Také jeho podoba se oproti minulým letům změnila: „V letošním školním roce jsme změnili koncepci dnů otevřených dveří,“ říká ředitel Gymnázia Ostrava-Zábřeh Vít Schindler. „Snahou bylo udělat je JINAK a pro VŠECHNY. Proto jsme zvolili formát takzvané honby za pokladem. Uchazeči procházeli jednotlivými stanovišti, na kterých museli plnit rozličné úkoly podle oboru, který dané stanoviště prezentovalo. Za každý splněný úkol získali jedno písmeno tajenky. Úspěšní řešitelé pak získali odměnu v podobě drobných dárků a pamětního listu. Byli jsme zvědavi, jak nový koncept přijmou uchazeči a jejich rodiče. A lze říci, že jeho úspěšnost potvrdila třeba skutečnost, že jsme museli trvání celé akce přibližně o hodinu prodloužit, aby se na všechny uchazeče dostalo.“

Zdroj: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Pro zájemce o studium dále pořádáme v únoru a březnu přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a tzv. přijímací zkoušky nanečisto v úterý 28. března 2023. „Hlavní smysl přípravných kurzů spočívá nejen v přípravě na úspěšné zvládnutí přijímacích testů, ale také v tom, že uchazeči si procvičí a zopakují učivo českého jazyka a matematiky, potřebné k zdárnému zvládnutí přijímaček,“ podotýká češtinář Václav Tabášek. „A test nanečisto, který v omezené míře simuluje podmínky přijímacích zkoušek, zase může uchazeče do jisté míry uklidnit a eliminovat jejich případnou nervozitu.“ Přípravné kurzy začnou 6. 2. 2023.

Více informací můžete získat na Dni otevřených dveří či na webu www.gvoz.cz, facebooku a instagramu.

Těšíme se na vás!