Životní spokojenost seniora je odpovídajícím ukazatelem jeho kvality života. Proto se Oblastní charita Hodonín prostřednictvím komplexu nabízených zdravotních a sociálních služeb zaměřuje na kvalitu života seniorů, kterou se snaží zlepšit. Napomáhá seniorům k vyšší spokojenosti s vlastním životem.

Většina seniorů touží dožít ve svém domácím prostředí v kruhu svých blízkých, což ve velké míře přispívá k jejich spokojenosti. Do komplexu terénních služeb, které umožňují seniorům co nejdéle setrvat ve vlastním domácím prostředí, jsou zařazeny Charitní služby zdravotní, pečovatelské a sociální, které poskytuje Oblastní charita Hodonín. Dojezdnost je do 20 km od Bučovic a Slavkova u Brna. 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

je poskytována občanům, kteří se ocitli v takové životní situaci, kdy došlo ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou zdravotní péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. (Např. občan je v nemocnici a již není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení, avšak je nutné zajistit poskytování odborné zdravotní péče. Občan nezvládá zdrav. péči doma a musel by být hospitalizován v nemocnici.)

MOBILNÍ HOSPIC sv. Filipa Neri

Nemocní, u nichž přes vyčerpání všech léčebných možností vážné onemocnění pokračuje a prognóza je v řádu měsíců (tzv. paliativní pacienti) v Bučovicích, Slavkově u Brna a okolí s dojezdností do 40 km, již nemusejí zůstávat v nemocnici nebo léčebně dlouhodobě nemocných. Na základě jejich přání a ochoty pečující osoby mohou strávit poslední dny a týdny svého života doma v péči Mobilního hospice sv. Filipa Neri. 

Tým Mobilního hospice Oblastní charity Hodonín zahájil svoji činnost v roce 2015 v oblastech Bučovicka a Slavkovska u Brna. Od ledna 2021 pracuje tým i v Hodoníně a okolí s dojezdností do 40 km od Hodonína.

Principem práce mobilního hospice je poskytování péče ve vlastním prostředí pacienta.

Multidisciplinární tým ve složení lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní tedy přijíždí za nemocným domů. Při přijetí do komplexní péče se jedná o takzvanou „domácí hospitalizaci“.

Pacienti jsou přijímáni z nemocnic Hodonínska, Kyjovska, Bučovicka, Vyškovska i Brněnska. Spolupráce je navázána s praktickými i odbornými lékaři po celém regionu. Zdravotní úkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, na další nezdravotnické úkony a služby přispívá pacient paušální částkou.

Služba je poskytována 24 hod denně 7 dní v týdnu na těchto pracovištích:
Dvorská 912, 685 01 Bučovice
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Telefon: 736 529 374

Za tým Mobilního hospice sv. Filipa Neri Oblastní charity Hodonín
Bc. Eva Pospíšilová, DiS., Sylva Barnetová – zástupce ředitele pro zdravotní služby OCH Hodonín