Statutární město Karlovy Vary v působnosti jediného společníka KV Areny s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, Karlovy Vary 361 01, IČ 27968561, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

„Ředitel/ka společnosti KV Arena, s.r.o."

Předpokládaný nástup: 1. července 2017 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Karlovy Vary
Pracovní poměr bude sjednán na: dobu neurčitou
Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu.

Podmínky pro přijetí:

- ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe s ekonomickým nebo právním zaměřením
- minimálně 5 let praxe v oblasti provozního a ekonomického řízení obchodní společnosti
- výborné řídící a organizační schopnosti
- spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost
- časová flexibilita
- komunikační schopnosti, psychická odolnost
- schopnost analytického a logického myšlení
- trestní bezúhonnost a právní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B

Výhodou je:
- aktivní znalost anglického jazyka, a to slovem i písmem, případně dalšího světového jazyka
- velmi dobré znalosti v oblasti vrcholného managementu a řízení lidských zdrojů
- orientace v platné legislativě
Zaměstnanecké benefity:
- zajímavá kreativní a perspektivní práce
- odměňování s pevnou a pohyblivou složkou závislou na ekonomických výsledcích
- odborný růst
- pružná pracovní doba

Minimální náležitosti přihlášky:
- titul, jméno a příjmení
- datum a místo narození, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

K přihlášce je nutno připojit:

- osobní motivační dopis v rozsahu A4
- návrh vize a koncepce činnosti a rozvoje společnosti KV Arena
- strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
- potvrzený doklad o bezdlužnosti z FÚ ne starší než jeden měsíc
- čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem na zdravotním a sociálním pojištění a že proti uchazeči není vedena žádná exekuce
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do pondělí 22. května 2017 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Petr Kulhánek
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

Obálku označte:
„Výběrové řízení - ředitel KV Areny s.r.o., NEOTEVÍRAT"