Právě na to se zaměřuje jeden z nejmladších bakalářských studijních programů Univerzity Jana Amose Komenského Praha Resocializační a penitenciární pedagogika. Obdobný program lze přitom v Česku studovat již jen na jediné další mimopražské univerzitě.

Mnohostranné uplatnění
„Resocializační a penitenciární (vězeňská) pedagogika je ve struktuře pedagogických věd dnes již samostatným multidisciplinárním oborem, který v sobě snoubí pedagogiku, sociální a speciální pedagogiku, psychologické vědy, sociologii, penologii a penitenciaristiku a další příbuzné společenské nauky,“ popisuje doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., garant studijního programu.

Program je určen pracovníkům resortů ministerstva spravedlnosti (Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační služby, Ústavů zabezpečovací detence), školství, mládeže a tělovýchovy (výchovné ústavy, diagnostické ústavy apod.), práce a sociálních věcí (ústavy sociální péče, práce se seniory), vnitra (Policie ČR, správa uprchlických zařízení), financí (Celní správa ČR), případně i zdravotnictví (psychiatrické nemocnice) a Armády České republiky. Absolventi studia bakalářského programu Resocializační a penitenciární pedagogika tak najdou mnohostranné uplatnění na společenském trhu práce, zejména ve službách a silových resortech, neboť program má široký záběr v pomáhajících profesích.

Zjistěte více na dnech otevřených dveří
„Věříme, že nový studijní program přinese naší společnosti pozitivní výsledky v práci s vězni, bezdomovci, mravně narušenou mládeží, v činnosti vojenských misí, zdravotníků, pracovníků v ústavech sociální péče, OSPOD a řadě dalších odvětví pomáhajících profesí,“ vysvětluje docent Jůzl. Katedra speciální pedagogiky UJAK zároveň připravuje i navazující studijní program magisterský, jenž je v současné době již hotový a připravený k postoupení na Národní akreditační úřad.

O tom, že je Resocializační a penitenciární pedagogika velmi perspektivní obor, svědčí i právě uskutečněná  mezinárodní odborná konference Problémy a otázky resocializace v současné penitenciární praxi, na níž vystoupili přední odborníci na tuto problematiku a nad níž převzal záštitu generálmajor Mgr. Simon Michailidis, MBA, generální ředitel Vězeňské služby ČR. Pokud vás nový studijní program zaujal, neměly by vaší pozornosti ujít dny otevřených dveří, které Univerzita Jana Amose Komenského pořádá již 18. května. Tam se také dozvíte více o všech dalších studijních programech.

www.ujak.cz