Prý to celé děláte proto aby, jste rychle získaly zpět své peníze?

Do celé této situace jsme se dostali nedobrovolně skrze pohledávky vůči GOLEM Velké Hamry, a.s., a takto to i uvádíme na našich webových stránkách.

S tím rozdílem, že rozhodně nedostaneme své peníze zpět rychle. V teplárenství to ani rychle nelze, vše je přísně hlídáno ERU (Energetický regulační úřad).  V teplárenství jsou zisky sice relativně garantované, ale zase poměrně nízké. Jsou to dlouhodobé záležitosti.

Zisky, námi založené společnosti, budou někde okolo do 8 % ročně. Jak jsme již avizovali budeme vše zveřejňovat tedy i účetní závěrku. Ten odběr tepla není v Hamrech, až tak veliký a dále jsme museli vydat prostředky k nezbytným opravám. Další významnější opravy připravujeme po ukončení topné sezóny.

Neměli jste jinou možnost, jak se dostat ke svým penězům?

Ano, měli jsme i jiné jednodušší možnosti.

Jaké jste měli ještě možnosti?

Dle smlouvy jsme mohli např. vymontovat dodanou technologii (kotle s příslušenstvím) a prodat je někomu jinému, rychlé řešení s nějakou ztrátou. Asi si všichni dokáží představit jaké by to mělo následky ve městě, kde již tak nebyl zajištěn dostatečný výkon vlivem opožděné dodávky tepla ze zemního plynu.

Proč tedy bojujete proti plynofikaci města.

Nebojujeme proti plynofikaci města to v žádném případě, ani by to nebylo správné. Je dobře, že se město plynofikuje. Je zde mnoho rodinných domů i jiných objektů, kde je jednoznačně výhodné mít možnost připojit se a topit zemním plynem. Zároveň se dá pochopit, že vedení města mělo dlouhodobě problémy s majitelem teplárny nad kterou nemá kontrolu. Samozřejmě teplárna podléhá regulaci ERU (Energetický regulační úřad) a nechová se jako klasická firma, ale obvykle města mají v teplárnách podíl nebo možnost kontroly např. ve formě účasti v dozorčí radě apod.

Tedy plynofikace je podle Vás správná, takže v čem je celý problém?

Problém je ve formě, jakou se zde celá akce spojená s dodávkou tepla ze zemního plynu provedla. Již začátek byl problém v tom, že šlo o rychlou a tím špatně připravenou akci. Osobní animozity majitele teplárny a vedení města byly hnacím motorem uspěchané akce. Jsou zde pochybnosti o tom, jestli zastupitelé, kteří schvalovali tento záměr měli relevantní informace. Dále je podivné že, firma co dnes dodává kotelny a bude je provozovat zpracovávala studie jež prokazovali výhodnost celé akce, studie byly poskytnuty ale všechny podstatné údaje smazány s tím, že se jedná o něčí know-how. Stavební povolení bylo vydáno na základě nepravdivých posudků. Právě posudky měli podle zákona zajistit, aby byla celá akce výstavby domovních kotelen a odpojení od teplárny jak ekonomicky tak s ohledem na životní prostředí v souladu se zákony. Bohužel zde se ukázalo, že společnost, která posudky připravila jednala cituji státní energetickou inspekci „ Touto kontrolou bylo zjištěno, že Ing. Libuše Šafářová v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. zpracovala energetický posudek neobjektivně, nepravdivě a neúplně neboť:  a následuje celá řada pochybení. Toto je jen vrchol ledovce a existuje celá řada dalších nejasností.  

Město to dělalo zřejmě s vidinou toho, že ušetří za teplo?

Neušetří, budou platit více. To je nejdůležitější, pokud by ušetřili za teplo tak by se dalo pochopit, že je tato akce přínosná.

Pokud by to teplo ze zemního plynu bylo levnější tak ani nemá smysl abychom se zde o něco snažili. Lidé i město zaplatí za teplo podstatně více!

Energetický zákon a jeho vyhlášky jsou ve svém smyslu postaveny tak, že primárně chrání spotřebitele, tedy jednotlivé odběratele tepla, ale i ostatních energií. Zákon nikomu nebrání zvolit vlastní způsob vytápění, ale musí to být jak ekologické, tak také ekonomické právě s ohledem na hospodaření s energií a ochranu spotřebitelů.

Má dojít k odpojování objektů od CZT (centrální zásobování teplem), když se objekty od CZT odpojují má to svá specifická pravidla daná zákonem, který má chránit odběratele nikoli dodavatele tepla. Zde byl energetický posudek zpracován nepravdivě jak bylo popsáno výše.

Zkuste prosím jednoduše vysvětlit co to znamená pro objekty, které budou mít zajištěnu dodávku tepla ze zemního plynu?

Ten, kdo se odpojuje od CZT musí prokázat, mimo jiné ekonomičnost. Tedy, že ušetří za dodávku tepla od jiného dodavatele v tomto případě dodávkou tepla ze zemního plynu. Což zde není pravda, dle našich propočtů to bude nárůst ceny tepla ze zemního plynu až o 30 %, Navíc ty podmínky pro odběratele což je město i obyvatele jsou značně nevýhodné.

Co může znamenat odpojení takto velkých subjektů jako je město a domov důchodců pro centrální zásobování teplem ve Velkých Hamrech

Dle našeho názoru i bankrot, protože tyto objekty odebírají více než polovinu celého odběru tepla. Pokud by se odpojilo i SBD, tak se centrální soustava nevyplatí provozovat, a vzhledem k již tak podlomenému finančnímu zdraví by skončila.  Rozvody jsou rozsáhlé a jsou dimenzované na nějakou kapacitu, pokud se bude využívat cca. 30% jejich kapacity nevyplatí se to.

Ale přece nejsou zde jenom tito velcí odběratelé?

Ano máte pravdu je zde dalších cca. 200 obyvatel rodinných domů a bytů. Bohužel na tyto své občany město nehledí. Dodavatel tepla z plynu u městských objektů, kam nebude zaveden plyn, postaví elektrické vytápění elektrokotlem. Elektrokotel je prakticky jedno z nejdražších vytápění. Cenu za nákladný provoz, ale rozpočítá na ostatní odběratele města. Ve výsledku to bude znamenat, že objekty, které budou mít již tak drahé teplo z domovních kotelen přispějí ještě těm objektům s elektrokotlem.

Co by se stalo s těmito menšími odběrateli tepla, kteří nebudou mít zajištěnu dodávku tepla ze zemního plynu ani elektro kotlů?

Malá část z nich by si eventuelně mohla zřídit plynovodní přípojku a zbudovat kotelnu na zemní plyn, protože plynovodní síť povede kolem jejich domů. Co jsme měli možnost s některými hovořit nemají na to prostředky, investice to přípojky plynu, kotle, a komína jsou u běžného rodinného domu mezi 100 až 150tis.Kč.

Ale zbylí odběratelé zejména bytové domy na Mezivodí, nemají možnost se připojit na plynovod a teplo by se muselo řešit nějakou lokální kotelnou na pelety apod. 

Mělo vedení města informace o tom, že s odpojením takto významných odběratelů by mohlo dojít ke bankrotu GOLEM Velké Hamry, a.s. a řešilo nějak možnost dodávky tepla pro tyto menší odběratele.

Máme za to, že nejužšímu vedení to musí být jasné. Nevíme o tom, že by se zajímali o to, jak se ostatním odběratelům zajistí teplo. Podle našich informací ani velká část vedení města nemá co se týká situace kolem tepla ve městě relevantní informace. Proto celé naše snažení není o ničem jiném než všem poskytnout pravdivé informace, aby se mohli rozhodnout správně. Tedy věříme že když zastupitelé budou mít všechny relevantní informace odstoupí od smlouvy na dodávku tepla ze zemního plynu.

Jak budou topit, s Vámi mají smlouvu na 12 měsíců?

Dle názoru právní kanceláře je pro město nejvýhodnější vypovědět smlouvu na dodávku tepla ze zemního plynu, která je pro město opravdu nevýhodná a neúměrně dlouhá. Následně vypsat nové opravdu spravedlivé výběrové řízení na dodávky tepla tak aby se do něj mohli přihlásit všichni potenciální dodavatelé. Plynovod ve městě bude již hotový a může se zde přihlásit mnoho uchazečů. Je zcela jisté, že pokud o zakázku bojuje několik společností je potom výsledná cena tepla mnohem výhodnější. Samozřejmě se přihlásí i CZT. V původním výběrovém řízení se účastnila pouze jedna firma, ta vítězná a cenu si mohla dát prakticky jakoukoliv. Již to, že v původním výběrovém řízení podala nabídku jediná firma je velmi podezřelé a dle našeho názoru je to i jeden z důvodu proč vedení města nechce smlouvu vypovědět.

Jak k tomu chcete zastupitele přesvědčit?

Pouze relevantními informacemi, to by je dle nás mělo přesvědčit. Věříme, že většina zastupitelů nemá na této akci osobní zájem a bude se rozhodovat podle výhodnosti pro město a jeho občany. Mimo výše zmíněné nebyly započítány náklady na odpojení od CZT, které jsou v řádech milionů korun a dle zákona je hradí ten, kdo se odpojuje tedy odběratel. To by zde zaplatilo město a obyvatelé domů dalším navýšením ceny tepla. Vzhledem k tomu, že celá akce byla „protlačena“ na základě nepravdivých posudků a nebyly tím splněny zákonné povinnosti, jsme připraveni žádat také o náhradu škody. Zřejmě by se to dostalo k soudu a v případě, že bychom byli úspěšní mohlo by to mít pro městský rozpočet fatální důsledky. Bohužel objektivní informace jak zastupitelé, tak občané nemají. Pro město Velké Hamry je v současné situaci opravdu nejvýhodnější vypovědět špatnou, drahou a nevýhodnou smlouvu. Jelikož dodavatel tepla ze zemního plynu nesplnil termín dodávek tepla k 1.10.2020 dal městu jediný a poslední možný trumf a je na zastupitelstvu jej použít. Každý zastupitel dává slib, že bude jednat v zájmu svých občanů a měl by zhodnotit na základě relevantních informací co je pro město a jeho obyvatele nejvýhodnější.

Údajně bylo podáno skrz teplo ve Velkých Hamrech trestní oznámení na několik zástupců vedení města?

Ano bylo, ale my jsme jej nepodávali a nemáme k tomu podrobné informace.

Údajně rovněž bylo podáno trestní oznámení na zpracovatele energetického posudku, proč?

Ano bylo, ale my jsme jej nepodávali. Energetický posudek byl zpracován nepravdivě, neúplně a neobjektivně což plyne i z vyjádření SEI (Státní energetická inspekce). Podrobnější informace k tomuto nemáme, ale je to právě jeden z důvodů budoucího rizika pro město.

Údajně dále bylo podáno trestní oznámení na způsob výběrového řízení, proč?

Ano bylo, ale my jsme jej nepodávali a nemáme k tomu podrobné informace, pouze z vlastních zkušeností víme, že o tak lukrativní zakázku jako je dodávka tepla na 15 let většinou soutěží několik firem. Bohužel ve Velkých Hamrech ze zatím nevyjasněných důvodů byla podána pouze jediná, a tudíž vítězná nabídka.