Jak se Veolii daří plnit environmentální požadavky?
Veolia Energie se rozhodla české i evropské požadavky nejen splnit, ale i překročit. V rámci České republiky se dnes mluví o konci uhlí do roku 2038. Naše skupina plánuje provoz uhelných zdrojů ukončit do roku 2030 a na většině z nich se nám to podaří ještě podstatně dříve. Jako významná teplárenská firma chceme být v ČR lídrem ekologické transformace teplárenství.

Jaké projekty již byly v našem regionu realizovány a jaké plánujete?
Za posledních 10 let jsme realizovali projekty za téměř 10 miliard korun. Významné investice tak proběhly na většině našich zdrojů. Jako příklad můžeme uvést Ostravu, Karvinou, Frýdek-Místek, kde jsme investovali do ekologizace, odsíření a snižování emisí dusíku.

Jedním z klíčových je ekologizace teplárny v Karviné, kde v následujících dvou letech plánujeme částečnou plynofikaci teplárny a následně v roce 2026 výstavbu multipalivového kotle na tuhá alternativní paliva. Nové řešení odpovídá nejmodernějším trendům ve využívání nízkoemisních zdrojů a přinese snížení emisí v Karviné i Havířově. Teplárna Karviná, která se nachází napůl cesty mezi Karvinou a Havířovem, je totiž hlavním zdrojem tepla pro obyvatele obou měst. V Přerově výstavba podobného multipalivového kotle již probíhá.

Ve Frýdku-Místku chceme v horizontu dvou až tří let plně přejít na biomasu a vyrábět teplo bez zbytečných emisí CO2 a dalších škodlivin. Také v tomto případě se bude jednat o vysoce účinnou kogeneraci, tedy společnou výrobu tepla a elektřiny. Technologii navíc doplníme o moderní plynové kotle, které by v případě velmi krutých mrazů posílily výrobu. 

S Moravskoslezským krajem spolupracujeme na koncepci bezuhelného regionu do roku 2030, zahrnující také komplexní řešení pro Ostravu. V rámci plánovaných projektů počítáme s částečným financováním z Modernizačního fondu. 

Kromě ekologizace zdrojů chceme v regionu využívat také moderní alternativní způsoby výroby energií – fotovoltaiku, tepelná čerpadla či kogenerační jednotky pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Připravujeme i projekty výroby zeleného vodíku.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Našimi hlavními partnery jsou města a obce. Jedná se například o městské distribuční společnosti Distep ve Frýdku-Místku či Havířovskou teplárenskou společnost v Havířově, které od nás teplo odebírají a rozvádějí do domácností. Dalším významným partnerem je společnost Heimstaden, která v regionu spravuje více než 40 tisíc bytů.

Rád bych zdůraznil, že naše ekologizační strategie se velmi dobře doplňuje s vizí našich partnerů o odchodu od fosilních paliv do roku 2030 a snižování uhlíkové stopy. Řada z nich se dnes dívá na to, jakým způsobem a z jakých paliv se vyrábí energie, kterou spotřebovávají. Státní instituce, města, obce, kraj, ale i soukromé firmy si dnes uvědomují svoji společenskou odpovědnost a chtějí dělat maximum pro ochranu životního prostředí. Veolia je v tomto přístupu dokáže podpořit a plně zajistit dodávky nízkoemisní či zelené energie i tepla a klienti tak nemusejí investovat do ekologizace z vlastních finančních zdrojů. Jak my, tak naši zákazníci dnes uvažujeme stejně. Pro všechny je stejně důležitý co nejmenší dopad na životní prostředí i dlouhodobá udržitelnost.   

Bude mít ekologizace vliv na ceny tepla?
Veškeré projekty plánujeme tak, aby současně s ekologizací došlo také k zefektivnění výroby tepla a zachování stávajících rozumných cen tepla. Byť odchod od uhlí znamená obecně pro české teplárenství velké investice, naše budoucí palivová základna bude natolik rozmanitá, že nám umožní dlouhodobě udržovat stabilní ceny tepla. Zákazníci tak nemusejí mít obavy ze skokových změn.

Málokdo si to dnes uvědomuje, ale jednou z největších nákladových položek je právě cena CO2, tedy „povolenky“ k vypouštění emisí ze spalování fosilních paliv, které musejí velké teplárny draze nakupovat. Proto se zaměřujeme zejména na druhotné a obnovitelné zdroje, které nejsou tímto nákladem zatíženy.  

Jaký vliv má centrální zásobování teplem na kvalitu ovzduší v regionu?
Významně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší. Zdroje tepla jsou totiž ekologizovány a navíc jsou umístěny mimo bytovou zástavbu.

Zhoršení kvality ovzduší v těchto oblastech může ale být způsobené výstavbou domácích plynových kotelen či lokálními topeništi. Zjednodušeně řečeno jeden velký komín, který produkuje přísně kontrolované, měřené a minimalizované emise, je lepší než stovky malých domácích kotelen s nízkými komíny, které vypouštějí emise přímo do bytové zástavby. Škodliviny tak při inverzi zůstávají v dané lokalitě a znečišťují nejbližší okolí. Je doloženo, že jeden rodinný domek s kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů. I vytápění plynem v rámci obce není ideální např. z pohledu oxidů dusíku. Proto bychom se měli zejména v našem regionu snažit zachovat systémy centrálního zásobování teplem.

Je centrální zásobování teplem českým specifikem?
Tento způsob vytápění je rozšířen nejen v České republice, ale i ve vyspělých západních zemích se srovnatelnými klimatickými podmínkami. Ať už jde o sousední Rakousko či Německo anebo také Dánsko, Finsko a Francie.

V rámci Evropské unie byl systém centrálního zásobování teplem vyhodnocen jako nejefektivnější a zároveň cenově příznivý a určitě stojí za to, abychom jej v České republice zachovali a nadále rozvíjeli. Pokud by docházelo k zásadním odpojením způsobeným výstavbou domácích kotelen, byly by škody bohužel nevratné. Systémy podobném rozsahu lze jen velmi těžce obnovit a jejich nová výstavba je mimořádně obtížná a nákladná.

Ekologizační projekty Veolie v regionu
Veolia dodává teplo a teplou vodu do 330 tisíc domácností, 1800 zařízení terciární sféry a 300 průmyslových podniků v ČR. Každoročně investuje kolem jedné miliardy korun do modernizace svých energetických provozů a rozvodů a každoročně také významně snižuje emise prachu a dalších látek. Jaké ekologizační projekty v našem regionu Veolia realizuje?

Teplárna pro Havířov a Karvinou
Místní teplárna prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací, která snížila emise o stovky tun ročně. Do dvou let pak proběhne částečná plynofikace teplárny a do pěti let výstavba moderního multipalivového kotle na biomasu a tuhá alternativní paliva. Inovativní technologie tak minimalizují emise při výrobě tepla. Velkou výhodou také je umístění teplárny mimo městskou zástavbu.
Veolia zásobuje teplem a teplou vodou téměř 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v regionu. Ve městě Havířov probíhá distribuce tepla ve spolupráci s městskou společností Havířovská teplárenská společnost.

Frýdek-Místek
Veolia připravuje ve Frýdku-Místku kompletní ekologizaci zdejší teplárny. Hlavním palivem bude do tří let biomasa – ekologický, cenově příznivý a dobře dostupný obnovitelný zdroj energie. Frýdek-Místek má výhodu, zhruba polovina tepla pro město se již dnes vyrábí z biomasy. Technologie bude navíc doplněna o moderní plynové kotle, které by v případě velmi krutých mrazů posílily výrobu. Zcela bez uhlí se frýdecko-místecká teplárna obejde už v roce 2023 a bude tak mezi prvními velkými městy vytápěnými ekologicky.
Veolia ve Frýdku-Místku dodává teplo ve spolupráci s městskou společností DISTEP do více než 18 tisíc domácností a také do škol, krajské nemocnice a dalších zdravotnických zařízení, obchodních center atd.

Ostrava
V ostravské Elektrárně Třebovice, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku, byla v roce 2019 dokončena ekologizace parního kotle K13. Množství oxidů dusíku a oxidu siřičitého vypouštěných do ovzduší se tak snížilo o více než 70 procent a množství prachu o třetinu. Teplárenské sdružení ČR ocenilo v roce 2019 tento projekt křišťálovým komínem v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem je dále v přípravách bezuhelná koncepce Ostravy do roku 2030. Plánované projekty budou částečně financovány z Modernizačního fondu.
Teplo a teplou vodu Veolia vyrábí a distribuuje pro 100 tisíc ostravských domácností, ale i školy, nemocnice, podniky, úřady či obchodní centra.

Přerov         
Loni instalovala Veolia v Teplárně Přerov novou kogenerační jednotku na výrobu elektřiny i tepla. Efektivní a ekologicky šetrný způsob výroby energie je součástí rozsáhlé modernizace. Aktuálně již probíhá výstavba multipalivového kotle na biomasu a tuhá alternativní paliva, díky němuž výrazně klesnou celkové emise.
Veolia v Přerově zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro 14 500 domácností a dále dodává páru průmyslových podnikům v regionu.

Olomouc
Přede dvěma lety Veolia úspěšně dokončila ekologizaci svého fluidního kotle K5 instalací nového tkaninového filtru. Emise tak poklesly u oxidů dusíku o 26 %, u oxidu siřičitého o 58 % a u tuhých znečišťujících látek o polovinu oproti výchozímu stavu před zahájením ekologizace kotle v roce 2017. Také tento projekt ocenilo Teplárenské sdružení ČR křišťálovým komínem. V přípravách je bezuhelná koncepce pro Olomouc do roku 2030.
V Olomouci Veolia zásobuje teplem a teplou vodou více než 28 000 domácností, školy, školky, nemocnice, úřady, obchodní domy a průmyslové podniky.