Protože jsem vlastenec, tak v oblasti školské problematiky chci kvalitní vzdělávání pro všechny žáky i se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním  a žáky s mimořádným nadáním, rovný přístup bez stresu, ponižování a napětí. Budu prosazovat odstranění prvků individualismu, multikulturalismu, konzumního života, propagaci předčasného sexuálního života a nahradit je prvky vštěpování národní hrdosti, tradice, hodnotami s úctou k vlasti a navázat tak na kulturní dědictví našich předků. Progresivně prosazuji cílenou předprofesní a profesní přípravu s důrazem na kariérní poradenství.

Mezigenerační propojení v oblasti celoživotního vzdělávání a učení musí aktivně vést ke vzájemné spolupráci mezi všemi aktéry a k vytvoření  integračních spolků, které budou směřovat ke společenské všímavosti, toleranci a empatii. Poroste tak mezigenerační styk, adaptace, pospolitost a sounáležitost.

Zasadím se o naprosté zrušení škodlivého a neúnosně drahého inkluzívního vzdělávání, které postrádá jakýkoliv logický smysl a směřuje k totální destrukci propracovaného speciálního školství.

Se školskou problematikou souvisí i další aspekty, jako je tradiční a fungující rodina. Chci podpořit rodiny, které vedou řádný život a příkladně vychovávají svoje děti.  Protestuji proti dlouhodobému patologickému systému, kde určitá vrstva lidí, která nechce pracovat a nezná slova jako povinnost a odpovědnost, aby neoprávněně pobírala vysoké sociální dávky a podporu na sociálním bydlení.  Tato skupina lidí nesmí parazitovat na společnosti. Pro slušnou tradiční rodinu chci podpořit daňové úlevy a   rodiny s více dětmi osvobodit od daně z příjmů. Poctivě pracovat a pravidelně se vzdělávat v této naší krásné vlasti se musí prostě vyplatit.

Zájem budu směřovat také na pomoc v dluhových pastech. Dlužník musí přednostně hradit jistinu dluhu a ne přednostně náklady a úroky. Odmítám hrazení úroků z úroku z prodlení  a z úroků. Legislativně podpořím znemožnění spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček. Žádný občan nesmí být připraven o obydlí a důstojnost. Intervenci zaměřím i na prosazení zestátnění exekutorů. Pevné názory zastávám v aspektech sociální solidarity společnosti potřebným jedincům, jako jsou děti, senioři a osoby s handicapem. Už nelze nadále tolerovat nefunkční a  nákladný sociální systém.

Ve zdravotnické problematice podpořím přehlednou definici rozsahu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, dále pak kontrolu pojištěnce a státu nad efektivním využíváním těchto prostředků, včetně digitalizace údajů o zdravotním stavu pacientů a čerpání prostředků veřejného pojištění. Jednoznačně a dlouhodobě prosazuji referendum o vystoupení ČR z EU. V Senátu Parlamentu ČR chci ovlivňovat a vyjadřovat se k návrhům postoupeným  Poslaneckou sněmovnou a prosazovat návrhy SPD, legislativně hájit práva a selský rozum všech  občanů ČR.

logoZdroj: SPD/ archiv

Více ZDE

zadavatel:SPD

zhotovitel:SPD