Kvalita vzdělávání a strategické plánování v oblasti školství a vzdělávání jsou důležitá témata, kterými se podrobně zabývá také statutární město Ostrava. Prostřednictvím projektů místního akčního plánování ve vzdělávání se Ostrava zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských i základních školách v celém svém správním území. Toho se snaží docílit udržením a rozvojem již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů (kraj, obce, církve, soukromníci), škol a dalších aktérů působících ve vzdělávání.

Fotografie z posledního jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava v rámci projektu MAP ORP Ostrava III (předpokládám, že se vleze jen do online verze)Fotografie z posledního jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava v rámci projektu MAP ORP Ostrava III Zdroj: statutární město Ostrava

V současné době se blíží ke konci realizace projektu MAP ORP Ostrava III. Jaký byl a co území přinesl? Uskutečněno bylo téměř padesát jednání pracovních skupin a šest jednání řídícího výboru. V těchto platformách působilo přibližně devadesát aktivních zástupců různých subjektů působících ve vzdělávání – mateřských a základních škol, ZUŠ, středisek volného času, vysokých škol, knihoven, školských poradenských zařízení, ale i neziskových společností nebo třeba celosvětové, velké IT firmy TietoEVRY. Výstupem jejich práce a práce realizačního týmu složeného ze zaměstnanců ostravského magistrátu, je zejména dokument Strategický rámec priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025 včetně seznamu investičních priorit ORP Ostrava pro programové období EU 2021-2027 a navazujících akčních plánů na roky 2023-2025, které slouží k naplnění definovaných prioritních oblastí. V dokumentech je kontinuálně kladen důraz na rozvoj klíčových gramotností a kompetencí – čtenářské a matematické, jazykové, digitální, mediální, logice, rozvoji měkkých dovedností, občanských kompetencí, kariérového poradenství, ale i rovných příležitostí pro všechny děti a žáky a maximálního rozvoje jejich potenciálu. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webu projektu www.map.ostrava.cz.

Do projektu se rozhodlo zapojit 151 mateřských, základních a základních uměleckých škol (dle RED IZO). Na úspěšné realizaci projektu se mimo zástupců škol podílí i externí partneři, těmi nejaktivnějšími jsou Ostravská univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Dolní oblast VÍTKOVICE a městem zřízená střediska volného času.  

Proč je ale realizace projektu pro území ORP Ostrava důležitá? „Existence zpracovaného strategického dokumentu pro oblast vzdělávání v území ORP Ostrava je podmínkou pro to, aby školy mohly využívat finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Spravedlivá transformace aj.“ uvádí Iva Májková, hlavní manažerka projektu a dodává: „součástí projektu je proto také pravidelná aktualizace přílohy strategického dokumentu - „Seznamu investičních priorit ORP Ostrava“. Jedná se o tabulky, do kterých školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry. Tato aktualizace probíhá pravidelně nejdříve po 6 měsících od poslední aktualizace, jak udává metodika MŠMT. MAP v této oblasti funguje vlastně jako evidence projektových záměrů škol, které pak díky této evidenci mohou spolufinancovat své záměry z prostředků EU“.

Metodika pro realizaci projektu bohužel neumožňovala uspořádat vzdělávací aktivity, ale ani tak realizační tým nezahálel. V průběhu projektu se povedlo zprostředkovat školám ukrajinsko-české verze hry „Krycí jména“, které bezplatně poskytla společnost Czech Game Edition, čtenářské metry a další výukové hry. Realizační tým a zástupci pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči se zúčastnili kulatého stolu pořádaného Ostravskou univerzitou, jehož tématem byla příprava budoucích pedagogů předškolního věku a speciálních pedagogů. Realizována byla i dvě otevřená jednání pracovních skupin a Informativní setkání o kvalitě vzdělávání v ORP Ostrava. První otevřené jednání pracovní skupiny se týkalo předškolního vzdělávání. Hlavními cíli jednání bylo získání informací o potřebách mateřských škol pro další plánování aktivit navazujících projektů a zároveň diskuse o budování zdravého životního stylu v podmínkách MŠ. Diskutována byla témata vlivu využívaných potravin na detoxikaci dětí, využití pečené zeleniny při přípravě zdravých pomazánek a vliv školního stravování na dětskou obezitu. Druhým otevřeným jednáním pak bylo jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Toho se v květnu letošního roku účastnili školní knihovníci a pedagogové vykonávající tuto činnost. Předmětem jednání, kromě sběru důležitých informací pro další plánování aktivit navazujících projektů, bylo seznámení se s různými informačními zdroji, příklady dobré praxe a vzájemné síťování a sdílení účastníků. Na závěr projektu pak bylo uskutečněno Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání v ORP Ostrava zaměřené na témata kvality vzdělávání v mateřských školách, nadané děti, ale i děti s obtížemi. Součástí setkání byla možnost prohlédnout si inspirativní prostředí Světa techniky Ostrava a nabídku moderních didaktických pomůcek pro vzdělávání v MŠ.

Fotografie z Informativního setkání ke kvalitě vzdělávání v ORP Ostrava zaměřeného na kvalitu předškolního vzděláváníFotografie z Informativního setkání ke kvalitě vzdělávání v ORP Ostrava zaměřeného na kvalitu předškolního vzděláváníZdroj: statutární město Ostrava

Za další úspěchy projektu lze považovat například propojení subjektů vedoucí k podpoře potřebných dětí a žáků, nebo poskytování různých konzultací. „Díky spolupráci s Knihovnou města Ostravy a neziskovou organizací Tutorie (dříve S.T.O.P.) se podařilo zajistit předání knihovnou nevyužitých učebnic a pracovních sešitů cizích jazyků potřebným dětem, což nám udělalo opravdu velkou radost“, říká Karel Synek, koordinátor MAP a dodává: „vážíme si také toho, že některé školy, ale i zřizovatelé už nabyli dojmu, že MAP je takový jejich kamarád, který se vždy snaží co nejlépe poradit, odkázat na nějaký zdroj informací, nebo třeba propojí tazatele s jinou školou, která již obdobnou věc v minulosti řešila a tak se na nás školy obracejí s různými dotazy a problémy, které pak společně řešíme nebo třeba propagujeme výjimečné aktivity škol, aby se mohli inspirovat i ostatní“.

Energii, kterou nemohl realizační tým projektu věnovat vzdělávacím aktivitám, věnoval zejména podpoře škol v oblasti sdílení informací, zajímavostí, bezplatných metodik, materiálů aj. Na webových stránkách projektu www.map.ostrava.cz tak vznikla sekce pro školní knihovníky a nabídkový katalog pro mateřské školy, v permanenci byla i stránka na sociální síti Facebook.

Realizační tým MAP ORP Ostrava III by touto cestou velmi rád poděkoval všem subjektům zapojeným do realizace projektu, mateřským i základním školám, základním uměleckým školám, školským poradenským zařízením, střediskům volného času, zřizovatelům, partnerům - Ostravské univerzitě, VŠB-Technické univerzitě Ostrava, Knihovně města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovně, Mense ČR, společnostem TietoEVRY a Czech Game Edition, neziskové organizaci Tutorie, Dolní oblasti VÍTKOVICE (a samozřejmě Světu techniky Ostrava), Centru sociálních služeb a všem ostatním, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na úspěšné realizaci projektu.

A co bude dál? Jak zaznělo v úvodu článku, statutární město Ostrava předložilo žádost o spolufinancování navazujícího projektu MAP ORP Ostrava IV, v rámci kterého se školy mohou již nyní těšit na množství vzdělávacích aktivit pro ředitele, pedagogy, nepedagogické pracovníky, na vzdělávací aktivity pro žáky nebo třeba setkávací platformy pro různé profese působící v oblasti školství a vzdělávání. Zájemci o informace se mohou přihlásit k odběru novinek z webu projektu e-mailem, a to buď na stránkách www.map.ostrava.cz nebo prostřednictvím e-mailu map@ostrava.cz.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), státního rozpočtu ČR a rozpočtu statutárního města Ostravy.

Zdroj: statutární město Ostrava