Moderní lékařské technologie, které umožňují léčit pacienty šetrně a co nejefektivněji, jsou součástí pražského Protonového centra již od jeho vznikuv roce 2012. Jako první léčebné zařízenív ČR zahájilo centrum v létě instalaci digitálního PET/CT. Přístroj umožní použití jedné z nejmodernějších diagnostických zobrazovacích metod, od které si slibuje ještě přesnější a dokonalejší odhalení případných metastáz u onkologických pacientů, a tudíž markantní zvýšení jejich šancí na kvalitnějšíživot či uzdravení.

Protonové centrum, jako jediné zařízení tohoto typu v České republice a na Slovensku, nabízí nejšetrnější a nejmodernější způsob léčby velké části onkologických diagnoz.

Díky novému přístroji budeme mít před aplikací protonové léčby přesnější obrázek o lokalizaci nádorového onemocnění v těle nemocného. Protonová radioterapie představuje mimořádně přesný nástroj k likvidaci nádorových ložisek a umožní nám zvýšit dávku přesně tam, kde seložiska zobrazila. Předpokládáme také, že toto přesnější vyšetření sehraje významnou roli v určování celkové strategie léčby nemocných. Lepší informace o onemocnění by měly vést ke zlepšení léčebných výsledků,“ vysvětluje primář Protonového centra docent MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Nový přístroj disponuje nadstandardně širokým tunelem, do kterého během diagnostiky zajíždí vyšetřovací stůl s pacientem. Stůl má nosnost až 227 kilogramů, umožní proto bezproblémové vyšetření pacientů statné postavy nebo pacientů citlivých na stísněné prostory.

Jako lékař velmi oceňuji skutečnost, že z této metody mohou mít poprvé v historii české onkologie prospěch také pacienti v Česku,“ dodává primář doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Novou zobrazovací metodu mohou samozřejmě využívat nejenom pacienti Protonového centra, ale také všichni ostatní, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku.

CITÁT

Vysoká rozlišovací schopnost digitálního PET/CT zvyšuje šanci na včasnou léčbu pacientů. Přístroj lékařům umožní daleko rychleji reagovat na případný návrat onkologického onemocnění a s předstihem zamezit jeho dalšímu rozvoji.

Nové přístroje v Protonovém centru jsou dosažitelné pro všechny pacienty a vyšetření hradí zdravotní pojišťovny

PTC zpřístupnilo vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a pozitronovou emisní tomografií kombinovanou s výpočetní tomografií (PET/CT) všem pacientům z celé České republiky a s žádankou ze všech zdravotnických zařízení. Všechna vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami.

DVĚ PRACOVIŠTĚ

PTC disponuje dvěma pracovišti magnetické rezonance, pracovištěm výpočetní tomografie (CT), ultrazvukovým pracovištěm a PET/CT. „Klíčová je bezprostřední návaznost na oddělení nukleární medicíny, se kterým společně provozujeme PET/CT pracoviště, což je hybridní metoda na pomezí radiologie a nukleární medicíny. Jsme jedno z dvanácti pracovišť v republice, které tento přístroj vlastní,“ říká MUDr. Daniel Klika, vedoucí lékař oddělení radiodiagnostiky PTC.

K vyšetření do Protonového centra se však může objednat každý pacient i sám, pokud má doporučení od svého ošetřujícího lékaře (tzv. žádanku). Za tímto účelem Protonové centrum zřídilo speciální klientskou linku, na kterou mohou pacienti volat a kde dostanou veškeré informace. Zhotovení popisus výsledkem vyšetření je zasláno indikujícímu lékaři, případně i pacientovi, do 24 hodin.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

JE TŘEBA PŘIJÍT VČAS

Přijít na vyšetření včas, je zásadní záležitost zejména pro kompletní nastavení strategie onkologické nebo i jiné další léčby. „Pokud pacient přijde pozdě, může zameškat ten správný moment, kdy je jeho konkrétní onemocnění ještě ve stadiu, kdy jej dokážeme vyléčit zcela nebo alespoň do takové míry, že kvalita života po léčbě zůstává v dostatečné míře zachována,“ doplňuje MUDr. Klika.

FAKTA

Všechna vyšetření hrazena zdravotními pojišťovnami

Pacienti se na PTC mohou obrátit telefonicky na číslo 222 999 000 nebo lze využít on-line chat na webových stránkách Protonového centra www.ptc.cz nebo můžou napsat e-mail na pacient©ptc.cz.

Samozřejmostí jsou krátké objednací lhůty na vyšetření, které se pohybují okolo 2 až 3 týdnů.

Při léčbě karcinomu prostaty je Protonové centrum tou nejlepší adresou pro pacienty

Pražské Protonové centrum od zahájení svého provozu v roce 2012 léčilo již téměř 8000 pacientů nemocných rakovinou. O jeho kvalitách se nejen v odborných kruzích v zahraničí i doma hovoří s velkým respektem. Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

Pane primáři, jak funguje protonová léčba a jaké diagnózy se dají protonovou léčbou léčit?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou léčbou dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná seo nádory prsu, hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomya nádory zažívacího traktu. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty.

Protonová léčba, kromě vysoké šance na vyléčení, také umožňuje, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky léčby. Největším benefitem je to,že protonový paprsek umí zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, tím se výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby.

Jaké konkrétní výsledky máte v léčbě karcinomu prostaty?

V letošním roce se nám podařilo v renomovaném zahraničním odborném časopise publikovat data ze studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v našem centru absolvovali léčbu probíhající v pěti ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob den. Veškerá americká a japonská protonová centra používají dlouhé léčebné režimy v řádu 7–8 týdnů, to znamená mezi 30–40 ozařovacími dny. My jsme však dobu léčby dokázali zkrátit na těch zmiňovaných 5 dní, a to bez snížení účinnosti léčebného efektu. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je například po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku, na rozdíl od operace, je menší než jedno procento.

V čem byly závěry studie výjimečné?

Data ze studie prokázala, že procento nežádoucích účinků během protonové léčby karcinomu prostaty bylo skutečně minimální. Jak jsem říkal, v případě inkontinence pouze okolo jednoho procenta. Nespornou výhodou protonové léčby je také podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a pacientům umožňuje žít normální život a pracovati v průběhu léčby bez omezení. Samozřejmě je hrazená zdravotními pojišťovnami.

Zdroj: PROTON THERAPY CENTER

Dlouhodobé výsledky léčby karcinomu prostaty v Protonovém centru v Praze publikoval prestižní medicínský časopis

Rakovina prostaty je u mužů nejčastějším nádorovým onemocněním, jehož riziko navíc roste s věkem. Ročně více než 7000 českých mužů začne hledat řešení, jak s nemocí bojovat. Většinu z nich přitom lze vyléčit. Pro zvládnutí rakoviny prostaty a dosažení vysoké kvality dalšího života je výběr správné léčby zásadním faktorem.A protože způsobů léčby je několik, je kvalita života po léčbě pojmem, o který by se měl každý muž také zajímat.

Moderní protonová léčba rakoviny prostaty dokáže pacienty vyléčit, a zároveň minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky. Dokazuje to rozsáhlá studie pražského Protonového centra.

PROTONOVÁ LÉČBA

Rakovinu prostaty je možné řešit několika způsoby. Protonová léčba má vysokou účinnost – dokáže úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je po chirurgické léčbě vysoké, je nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku je menší než jedno procento. „Nespornou výhodou protonové léčby je podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia,“ říká primář Protonového centra doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

VÝSLEDKY PĚTILETÉ STUDIE

Pražské Protonové centrum spolupracuje s kolegy a zdravotnickými zařízeními na mezinárodní úrovni. Mezioborová výměna názorů a zkušeností se zahraničními kolegy je dnes naprosto běžnou praxí, která umožňuje dosahovat stále lepších výsledků léčby u mnoha onkologických pacientů. Nejnovější prací, která na základě dat o léčbě pacientů v PTC vyšla v polovině února letošního roku, je studie s názvem Ultra-hypofrakcionová protonová radioterapie v léčbě středně a nízkorizikových nádorů prostaty – výsledky za období 5 let od ukončení léčby. Studii publikoval prestižní zahraniční časopis pro radiační onkologii International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics a autory textu jsou lékaři z Protonového centra a z Fakultní nemocnice v Motole.

SLEDOVALI STOVKY PACIENTŮ

Studie, která sledovala v průběhu 8 let několik stovek pacientů, kteří se léčili s karcinomem prostaty pomocí protonové radioterapie (v průměru léčba trvala 9 dní) metodou tužkového skenování, přinesla zajímavé výsledky.

Ty ukazují, že 5 let po léčbě je 97 procent pacientů s nízce rizikovým karcinomem prostaty vyléčeno a nedošlo u nich ke zvýšení PSA (neboli prostatického antigenu). U pacientů s karcinomem prostaty středního rizika můžeme konstatovat, že jich bylo vyléčeno celkem 90 procent,“ uvádí doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Ve sledovaném souboru pacientů navíc měli všichni pacienti jen minimální nežádoucí účinky.

ZAJISTIT STEJNOU KVALITU ŽIVOTA

To, že se podařilo nashromáždit cenná data z léčby takto velkého souboru pacientů a jako taková je následně publikovat v prestižním mezinárodním lékařském magazínu, je podle MUDr. Kubeše velký úspěch, kterého si s kolegy nesmírně cení. „Zjištěné závěry poukazují na vysokou úroveň protonové radioterapie v pražském centru a na vysokou odbornost našich lékařských týmů. Zároveň potvrzují, a z toho máme velkou radost, že protonová léčba karcinomu prostaty je velmi účinnou léčebnou modalitou tohoto onemocnění. Naším cílem není pacienta jen vyléčit, ale zajistit mu stejnou kvalitu života, jakou měl před onemocněním,“ dodává.