Každoročně jdou přitom na investice a opravy vodovodní a kanalizační sítě vysoké desítky milionů korun. Ta je velmi rozsáhlá, v současné době provozuje společnost 1001 kilometrů vodovodní sítě, využívá 11 vodních zdrojů a 3 úpravny vody pro zásobení 73 měst a obcí a 110 tisíc obyvatel prostřednictvím 8 skupinových a 12 samostatných vodovodů. Stará se také o více než 305 kilometrů stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod. Hlavní činností společnosti je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většina pitné vody je vyráběna na úpravnách vody. Ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

V posledních letech společnost investuje především do obnovy starých kanalizací a vodovodů a budování nových tam, kde je třeba. Některé sítě jsou totiž staré i více než 100 let, což se významně podepisuje na jejich stavu a funkčnosti.

Výkladní skříní se pro společnost stala opravená vodárenská věž v Břeclavi, která dostala téměř stejnou podobu jako při své výstavbě. Kromě toho se podařilo opravit v poslední době například nábřeží Komenského v Břeclavi, vybudovat kanalizaci v Mušlově u Mikulova nebo Velkém Dvoře u Pohořelic, kalové hospodářství na úpravně vody v Lednici, Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zrekonstruovat přívodné vodovodní řady mezi Moravskou Novou Vsí a Týncem, Hlohovcem a Valticemi, Strachotínem a Pouzdřanami či mezi Velkými Němčicemi a Nosislaví nebo Lednicí a Valticemi. V současné době VaK intenzivně pracuje na novém zdroji pitné vody v Ivani nebo na přípravě rozšíření několika čistíren odpadních vod.

Pravidelně obnovuje pracovní techniku, pořizuje nové cisterny nebo dieselagregáty pro zásobování pitnou vodou v případě výpadků. Břeclavský VaK také pořádá výchovné a vzdělávací akce, průběžně elektronizuje své agendy, ale věnuje se také projektům společenské odpovědnosti.