Zastupitelstvo města mě pověřilo funkcí uvolněného místostarosty s veškerými povinnostmi vůči Radě města Stříbra a Zastupitelstvu města Stříbra a také kompetencemi, které se hlavně dotýkaly stavebních a technických činností města. Tak jsem nejvíce mohl uplatnit své předchozí zkušenosti pro rozvoj města. Tato pravomoc se týkala zejména činnosti hospodářsko investičního odboru města (HIO) a Správy majetku města Stříbra, s.r.o., (SMMS).

Po nástupu do funkce jsem nechal provést revizi stavebních akcí, které byly v nějakém stupni rozpracovanosti a daly se dále použít v rámci činnosti města. Upřímně, nebylo jich mnoho – jednalo se o zateplení školy ZŠ Gagarinova, Cyklostezku na Těchlovice – I. etapu a projekt na opravu ul. Plzeňská v rozsahu od křižovatky s ul. Kostelní po křižovatku s ulicí Jiřího z Poděbrad. Na základě těchto informací jsme museli společně s kolegy z HIO a SMMS začít intenzivně připravovat projekčně další akce. Jsem rád, že zastupitelstvo města a rada města nás v této činnosti plně podporovala. V polovině roku 2015 došlo ke komplikaci, kdy opustil naše řady vedoucí HIO a nedařilo se nám najít nového vhodného kandidáta pro obsazení této podstatné funkce. Pro udržení nastaveného tempa rozvoje, jsem byl radou města pověřen touto úřednickou funkcí. Tuto vykonávám, s výjimkou cca 3 měsíců na začátku roku 2016, dosud. Je značně neobvyklé, že úřednickou funkci vykonává místostarosta, ale za celou dobu, kromě oněch 3 měsíců, se nepřihlásil nikdo do vyhlašovaných výběrových řízení na funkci vedoucího HIO, ale tato funkce je naprosto klíčová při přípravě a realizaci stavebních prací, získávání dotačních titulů a plnění cílů, se kterými jsem do samosprávy města šel.

Další důležitou etapou v mé činnosti ve vedení města bylo mé jmenování v polovině roku 2015 do jednatelské funkce v rámci SMMS. Dříve jsem byl odpovědný za činnost této organizace pouze politicky, nyní i fakticky. Za rok 2014 vykázala SMMS zisk cca 300 tis. Kč, po mém nástupu a některých personálních a technických změnách jsme za rok 2015 vykázali již zisk cca 700 tis. Kč, přestože došlo k výraznějšímu vzrůstu platů. Za rok 2016 zisk dosáhl již 1,2 mil. Kč přes další nárůst platů. Těchto výsledků se dosáhlo změnou strukturalizace některých činností, lepším využitím fondu pracovní doby a snížením režijních nákladů. Na začátku roku 2017 jsem na vlastní žádost ukončil činnost ve vedení SMMS, protože jsem se musel mnohem intenzivněji věnovat činnostem při vedení HIO, zejména s ohledem na podstatný růst objemu stavebních akcí města. SMMS jsem úplně neopustil ze dvou důvodů, prvním je politický mandát, a druhým je vedení HIO.

V roce našeho nástupu dělal objem stavebních činností cca 10 mil., nyní jsme se dostali v roce 2018 dokonce na objem kolem 95 mil. Kč. Bohužel i přesto je to málo, protože v rámci města byla dlouhodobě podceněna oprava infrastruktury, oprava městských objektů, výstavba budov občanské vybavenosti a tento dluh minulosti se nedá odčinit za jedno volební období, jak z hlediska finančního, tak i z hlediska personálních možností města.

 V novém volebním období 2018 – 2022 bych chtěl zužitkovat znalosti a zkušenosti, které jsem načerpal v minulých letech. Mým  - naším cílem je bezpečné město s veřejným prostorem, zázemím a infrastrukturou, která bude odpovídat 21. století a možnostem města, kde bude dostupná lékařská péče a slušné základní vzdělání v moderních školách, město se zázemím pro aktivní sportovní a kulturní vyžití našich dětí, spoluobčanů. Budeme podporovat vznik nových městských bytů pro mladé rodiny a naše seniory, vybudujeme novou bytovou zónu, budeme postupně opravovat stávající bytový fond a domovy s pečovatelskou službou. Budeme bojovat s nelegálním ubytováním agenturních pracovníků.

Hlavními body programu jsou – podpora bydlení, bezpečnost občanů, oprava infrastruktury a majetku města a vytvoření dostatečného prostoru pro volnočasové aktivity  (DMM, Baník, bazén) nejen dětí, lidí v produktivním věku, ale samozřejmě též seniorů. Podpora vzdělání, spolků a práci s vyšší přidanou hodnotou je pro nás samozřejmostí.

Jak jsem již podotkl, starosta ke svým cílům musí mít většinu v zastupitelstvu, proto jsem rád, že společně se mnou je na kandidátce hnutí ANO  pro období  2018-2022 mnoho skvělých, slušných lidí s vynikajícími zkušenostmi, schopnostmi a renomé ve svém oboru. Je to tým se širokým a komplexním záběrem dovedností, lidé většinou ve středním produktivním věku, ale též senioři, kteří budou zárukou moudrosti a uvážlivosti. Je také u nás zastoupeno dravé, ale velice schopné mládí. Jsem přesvědčen, že tito kandidáti jsou správným přínosem pro město Stříbro a že budou plně oddáni práci pro naše děti, spoluobčany a seniory tak, aby město Stříbro opětovně vzkvétalo, lidé k nám přicházeli žít, aby se mladí po studiu vraceli zpět, senioři prožili důstojné a aktivní stáří. Proto volte kandidáty našeho hnutí, aby bylo lépe, já jim bezpochyby věřím a jestli věříte alespoň trochu mně a přesvědčil jsem Vás svojí prací, dejte důvěru i mým kolegům. Určitě si ji zaslouží. Přijďte k volbám a podpořte správnou cestu.

Martin Záhoř

 Zdroj: denik