Jaký je rozdíl v pojmech nájem, pronájem, podnájem… Obecně platí, že jde vždy o to samé. Užívání nemovitosti nebo její části jinou osobou než vlastníkem za sjednané nájemné. Pojďme se však podívat na právní stránku věci. Máme-li rozlišovat, zda se jedná o nájem nebo podnájem, záleží na osobě pronajímatele. Vždy prověřte, s kým vstupujete do smluvního vztahu, abyste věděli, zda se jedná o nájem nebo podnájem. Není podstatné, jak se smlouva nazývá, ale to, s kým je uzavírána. U nájmu jde o přenechání nemovitosti do užívání nájemci přímo vlastníkem nemovitosti, u podnájmu je pronajímatel nájemce, který právo nájmu postoupí další třetí osobě – podnájemci. A nezáleží na tom, zda jde o celou nemovitost není její část.

U nájmu zákon jasně určuje pravidla, tedy práva a povinnosti smluvních stran. Nájem lze sjednat na libovolně dlouhou dobu včetně doby neurčité. Nájemce si v pronajímané nemovitosti může zřídit trvalé bydliště i bez souhlasu majitele; chov zvířat nebo třeba kouření v bytě nelze zakázat ani výslovným ustanovením v nájemní smlouvě.

Na podnájem se nevztahuje zákonná ochrana nájemního bydlení. V případě podnájmu, kdy nájemník nemovitost sám neužívá, trvejte na předložení písemného souhlasu vlastníka s podnájmem. Přenechání podnájmu bez souhlasu vlastníka mmůže být v tomto případě považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy a tedy i důvodem k výpovědi z nájmu. A spolu s nájmem automaticky zaniká i podnájem.

V souvislosti s nájemním bydlením v době koronavirové toho bylo napsáno hodně. Shrňme nejdůležitější informace týkající se vztahu – pronajímatel a nájemce.  

V průběhu měsíce dubna 2020 došlo k omezení práv pronajímatelů, která zásadním způsobem zasahují do stávajících nájemních vztahů. Jde o dočasná opatření ve formě Nařízení vlády a dvou nových zákonů. Nařízením vlády se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, kdy po dobu epidemie (v době mimořádného opatření) nesmí docházet ke zvyšování nájmů. Dále poslanecká sněmovna schválila dva zákony, které zakazují pronajímatelům vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného. Pronajímatel nemůže ukončit nájemci nájem z důvodu, že nájemce dluží nájemné od 12. 3. do ukončení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději do 31. 7. 2020 u nájmu pro bydlení a nejpozději do 30. 6. 200 u nájmů pro podnikání.

Nájemce prostor určených k podnikání musí doložit do 15 dnů od prvního prodlení, že se do prodlení dostal v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, kiteré mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Obdobně nájemce prostor určených k bydlení musí pronajímateli doložit potvrzení od příslušného úřadu práce s odůvodněným prodlením úhrady nájemného.

Nájemce je povinen dlužné nájemné uhradit nejpozději doí 31. 12. 2020, v případě nájmu bytu může být nedoplacené nájemné důvodem k výpovědi bez výpovědní lhůty. Výpověď bez výpovědní lhůty může pronajímatel dát i v případě, že je zřejmé, že nájemce dluh do 31. 12. 2020 neuhradí. Pronajímatel může po nájemci požadovat zákonný úrok z prodlení plateb nájemného. Zákon však neumožňuje nájemci odklad plateb za služby spojené s užíváním bytu nebo podnikatelských prostor.

Máte-li jakýkoli dotaz z oblasti realit či finančního zprostředkování, sjednejte si se mnou on-line konzultaci.

Ing. Hana Pospíšilíková, RealHypo                                                                                           www.pospisilikova.cz