VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

Vedoucí odboru správního

Popis pracovní pozice:

 1. Odpovědnost za agendy matriky a evidence obyvatel, podatelny, voleb, ztrát a nálezů, Czech Pointu a úřední desky.
 2. Odpovědnost za spisovou službu a spisovnu MěÚ.
 3. Vedení personální agendy MěÚ.
 4. Organizační zabezpečení jednání zastupitelstva města a ostatních výborů ZM a komisí RM.
 5. Zabezpečení veškeré administrativní, organizační, koordinační, provozní a materiálně-technické činnosti související s výkonem funkce starosty, místostarosty, tajemníka MÚ, rady a zastupitelstva města.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná;
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
 • splňuje předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (skutečnosti podle § 2 dokládá způsobem podle § 4 – nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (např. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, č. 500/2004 Sb. správní řád, č. 247/1995 Sb., o volbách do arlamentu, č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, č.301/2000 Sb. o matrikách, č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy apod.),
 • pokročilá znalost Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet, e-mail,
 • ŘP skup. B, aktivní řidič
 • trestní bezúhonnost,
 • řídící a komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, kreativní schopnosti,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti veřejné správy, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců po nástupu.

Požadované doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál, nebo ověřená kopie);
 • případné další doklady prokazující odborné znalosti a dovednosti;
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a čestné prohlášení dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) tohoto zákona (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971);
 • řádně vyplněná přihláška (je přílohou).

Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2023. 
Místo výkonu práce: město Strážnice. 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců.
Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů – platová třída 11.
Lhůta pro doručení přihlášek: do 30. 12. 2022 na adresu: Městský úřad Strážnice, k rukám tajemníka MěÚ Strážnice, Nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice.
Obálku označte: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ OS – NEOTVÍRAT“. 

Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu
Strážnice, Nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice, do 30. 12. 2022 do 11.00 hodin.
Bližší informace k pracovní pozici: Ing. Petr Hanák; petr.hanak@straznice-mesto.cz; tel: 702 219 059

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Ing. Petr Hanák tajemník MěÚ Strážnice